نیان
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/76%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/05%
حجم
1
0
4
0
9
0
/
1
0
0
0
K
ن

نیان

|مجاز
نیان الکترونیک|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/76%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/05%
حجم معاملات
1
0
4
0
9
0
/
1
0
0
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  8
  0
  /
  0
  0
  4
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -0/95
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت193,500پایین ترین قیمت186,000

  بازده ماهانه

  نیانصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -1,101,494,750ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

نیان
 • ارزش بازار
  50/20 Tریال
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  3
  0
  6
  0
  7
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/06
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -1/10 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  122/31 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی4
199,550بازه قیمت روز180,550
21/28 B
حقیقی
22/38 B
6/75 B
حقوقی
5/65 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
33/78
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  266,930,000
 • درصد شناور
  %12/83
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 17/84
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی66/31%شخص حقیقی8/39%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.بازارگردانی مفید8/28%شخص حقیقی4/19%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد