کمرجان
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
6/81%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
5/28%
حجم (مشکوک)
2
0
4
0
/
2
0
5
0
M
0

کمرجان

|مجاز
بازرگانی و تولیدی مرجان کار|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
6/81%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
5/28%
حجم(مشکوک)
2
0
4
0
/
2
0
5
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  0
  0
 • تاثیر در شاخص
  0/63
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+21/91%
  • صنعت+14/22%
  • بورس+5/6%
  • فرابورس+4/77%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت7,700پایین ترین قیمت6,910

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۹/۱۲
   افشای اطلاعات بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/09/30
  • ۱۴۰۲/۹/۱
   افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/09/30

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 8/34 T
 • تعداد معاملات
  0
  0
 • تغییر مالکیت
  2/2%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 25/00 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 358/10 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/57
7,700بازه قیمت روز6,700
184/42 B
حقیقی
159/42 B
0
حقوقی
25/00 B
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
1/66
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام1,100,000,000
 • سهام شناور
  66/32 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه24/4
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه .م .سرمایه گذاری امید-س .ع -48/3%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.ب.گوهرفام امید4/18%شخص حقیقی1/49%شخص حقیقی1/01%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۹/۱۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.ب.گوهرفام امید
  28/19 M
  -900/80 K

نمادهای هم گروه (سایر محصولات کانی غیرفلزی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
سپرمیسپرمی
5
0
8
0
,
5
0
5
0
0
0
-0/93%
0
0
2/06 T
0/41%
0
1-
ساذریساذری
1
0
0
0
,
6
0
5
0
0
0
1/43%
0
0
2/43 T
0/48%
0
0/77-
سفارودسفارود
1
0
1
0
,
9
0
7
0
0
0
-0/25%
0
0
1/45 T
0/29%
0
0/81-
کساپاکساپا
3
0
1
0
,
3
0
3
0
0
0
0/48%
0
0
82/34 T
16/4%
0
0/89-
کرازیکرازی
1
0
,
7
0
4
0
4
0
-2/73%
0
0
50/75 T
10/11%
-2/76 B
0/83-
سایراسایرا
5
0
1
0
,
1
0
5
0
0
0
-0/1%
0
0
2/33 T
0/46%
0
1/83-
سفاسیسفاسی
4
0
,
1
0
8
0
0
0
0/67%
0
0
2/76 T
0/55%
190/87 M
1/2-
کفرآورکفرآور
1
0
9
0
,
7
0
5
0
0
0
-2/47%
0
0
3/56 T
0/71%
-1/06 B
0/51-
کسراکسرا
6
0
,
7
0
8
0
0
0
-1/88%
0
0
29/62 T
5/9%
-2/57 B
0/76-
کتوکاکتوکا
1
0
2
0
,
6
0
7
0
0
0
6/2%
0
0
25/34 T
5/05%
35/75 B
4/11-
کگازکگاز
4
0
5
0
,
6
0
3
0
0
0
-4/5%
0
0
38/79 T
7/72%
-64/18 B
0/27-
کقزویکقزوی
3
0
0
0
,
9
0
0
0
0
0
-2/83%
0
0
44/13 T
8/79%
-27/58 B
0/29-
کورزکورز
6
0
,
6
0
5
0
0
0
2/78%
0
0
13/30 T
2/65%
0
0/65-
کهمداکهمدا
4
0
,
8
0
7
0
5
0
-0/99%
0
0
36/56 T
7/28%
-13/52 B
0/46-
کخاککخاک
1
0
5
0
,
5
0
8
0
0
0
-0/38%
0
0
54/53 T
10/86%
-10/19 B
0/96-
کپشیرکپشیر
1
0
3
0
,
0
0
3
0
0
0
0/62%
0
0
19/55 T
3/89%
35/26 B
0/82-
کفپارسکفپارس
5
0
,
9
0
5
0
0
0
-1/16%
0
0
9/64 T
1/92%
5/70 B
0/71-
کسرامکسرام
1
0
0
0
,
2
0
9
0
0
0
5%
0
0
10/10 T
2/01%
76/33 B
1/36-
کفراکفرا
1
0
1
0
,
6
0
0
0
0
0
-1/36%
0
0
23/20 T
4/62%
-2/59 B
1/1-
کاذرکاذر
5
0
,
6
0
0
0
0
0
-2/95%
0
0
11/20 T
2/23%
-837/09 M
0/69-
کمیناکمینا
1
0
3
0
,
6
0
0
0
0
0
0/29%
0
0
17/31 T
3/45%
0
1/22-
شلیاشلیا
9
0
,
3
0
4
0
0
0
-2/91%
0
0
4/67 T
0/93%
-38/31 B
0/37-
کایزدکایزد
1
0
1
0
,
7
0
6
0
0
0
2/26%
0
0
8/23 T
1/64%
2/63 B
1/22-