ومپنا

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
0
0
/
0
0
0
0

ومپنا

|ممنوع-متوقف
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
0
0
/
0
0
0
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  0
  0
  /
  0
  0
  0
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت+3/9%
  • بورس+2/3%
  • فرابورس-0/3%

  قیمت روز

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  بالا ترین قیمت0پایین ترین قیمت0

  رویدادها

  • ۱۴۰۱/۱۲/۲۸
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1401/12/29
  • ۱۴۰۱/۱۲/۲۱
   اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی شده)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 20/00 T
 • تعداد معاملات
  0
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول-
 • سرانه خرید حقیقی-
 • قدرت خریدار به فروشنده-
1,050بازه قیمت روز950
-حقیقی-
-حقوقی-
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
1/32
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 15/00 M
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه31/07
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه مپنا-سهامی عام-99/9%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۳)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (عرضه برق، گاز، بخارواب گرم)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
وهوروهور
1,5970/69
2/46 B
121/65 T
8/03%
-458/49 M
1/5933/68
بمپنابمپنا
7,4000/41
12/44 B
57/19 T
3/78%
-3/39 B
0/8714/97
نیروگاه عباسپور
ن
1,0000
0/00
0/00
0%---
مشاور نیرو
م
100
0/00
0/00
0%---
دماونددماوند
23,400-2/34
32/00 B
129/17 T
8/53%
-11/89 B
0/6517/9
مبینمبین
25,970-0/96
29/67 B
525/58 T
34/7%
-4/47 B
0/226/43
بفجربفجر
19,040-0/21
10/10 B
371/28 T
24/52%
-5/73 B
0/375/76
بصبا
ب
1,0000
0/00
2/70 T
0/18%---
بکهنوجبکهنوج
1,4470/49
5/04 B
23/23 T
1/53%
-2/97 B
0/81-
بگیلانبگیلان
15,650-0/32
11/46 B
67/30 T
4/44%
-1/77 B
4/8617/44
بزاگرسبزاگرس
5,3600/56
9/99 B
32/16 T
2/12%
12/84 M
0/8732/63
بجهرمبجهرم
2,550-1/29
33/68 B
61/57 T
4/07%
-803/10 M
1/2321/92
آباداآبادا
11,160-1/59
11/21 B
27/90 T
1/84%
-177/42 M
3/35-
بپیوندبپیوند
12,8903/75
20/19 B
38/67 T
2/55%
1/77 B
4/46-
بمولد
ب
6,620-1/93
86/65 B
56/08 T
3/7%
-14/24 B
--