معین

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
0
0
/
0
0
0
0

معین

|ممنوع-متوقف
|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
0
0
/
0
0
0
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  0
  0
  /
  0
  0
  0
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت+1/8%
  • بورس+2/3%
  • فرابورس-0/3%

  قیمت روز

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  بالا ترین قیمت0پایین ترین قیمت0

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  • ارزش بازار
   ریال 0/00
  • تعداد معاملات
   0
   0
  • تغییر مالکیت-
  • خالص جریان ورود خروج پول-
  • سرانه خرید حقیقی-
  • قدرت خریدار به فروشنده-
  1,050بازه قیمت روز950
  -حقیقی-
  -حقوقی-
  مقیاس
  سهم کوچک
  درصد سهم از صنعت
  0
  اطلاعات پایه
  • حجم مبنا-
  • تعداد سهام-
  • سهام شناور-
  نسبت‌های مالی
  • P/E-
  • P/Eگروه-
  • EPS-
  • P/S-
  میانگین حجم
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  میانگین ارزش
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • نمودار ترکیب سهامداران

   تغییرات سهامداران عمده

   سهامدارانسهمتغییر

  نمادهای هم گروه (بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی)

  نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  وحافظوحافظ
  4,5871/61
  48/78 B
  8/53 T
  0/39%
  27/76 B
  6/2546/44
  ودیودی
  10,4001/06
  158/75 B
  61/88 T
  2/83%
  -7/63 B
  0/912/77
  وسرمدوسرمد
  1,786-2/96
  2/32 B
  12/08 T
  0/55%
  0/00
  0/52-
  وسینوسین
  2,479-1/63
  21/51 B
  14/57 T
  0/67%
  61/77 M
  1/61/95
  اتکایاتکای
  5,930-0/84
  2/90 B
  47/44 T
  2/17%
  -807/71 M
  0/416/93
  ملتملت
  1,649-1/51
  9/49 B
  50/55 T
  2/31%
  -296/42 M
  0/9118/16
  آسیاآسیا
  2,1104/97
  92/16 B
  65/41 T
  2/99%
  14/07 B
  1/0911/1
  ورازیورازی
  1,614-0/62
  54/66 B
  30/73 T
  1/4%
  -1/09 B
  1/179/82
  پارسیانپارسیان
  3,0930/68
  5/01 B
  40/21 T
  1/84%
  -2/30 M
  0/7318/74
  کوثرکوثر
  3,325-2/42
  59/88 B
  83/12 T
  3/79%
  -14/42 B
  0/414/2
  آرمانآرمان
  6,520-2/91
  356/33 M
  19/56 T
  0/89%
  -151/88 M
  1/61117/26
  بپاسبپاس
  20,2500/25
  93/62 B
  1240/03 T
  56/61%
  -76/92 B
  0/636/08
  میهنمیهن
  15,4104/98
  87/21 B
  23/11 T
  1/05%
  22/63 B
  2/123/81
  بسامابساما
  9,4300/22
  24/55 B
  47/15 T
  2/15%
  -41/27 M
  0/8415/98
  ماما
  4,636-1/16
  6/87 B
  37/09 T
  1/69%
  -3/03 B
  0/966/58
  دانادانا
  3,813-1/09
  75/31 B
  74/19 T
  3/39%
  -4/48 B
  0/541/22
  البرزالبرز
  3,2420/71
  41/49 B
  113/47 T
  5/18%
  18/26 B
  3/099/04
  وحکمتوحکمت
  2,447-0/12
  1/30 B
  7/62 T
  0/35%
  165/69 M
  1/35-
  نویننوین
  1,823-1/15
  20/55 B
  9/12 T
  0/42%
  580/80 M
  0/78-
  ومعلمومعلم
  2,5920/78
  8/35 B
  15/06 T
  0/69%
  -1/70 B
  1/56-
  بخاوربخاور
  5,1700
  53/09 B
  12/41 T
  0/57%
  12/07 B
  1/7913/23
  بارانباران
  5,5402/77
  100/08 B
  6/65 T
  0/3%
  12/15 B
  0/62-
  بنوبنو
  4,3060/14
  11/16 B
  25/84 T
  1/18%
  302/57 M
  0/83-
  اتکاماتکام
  5,630-0/53
  1/31 B
  45/04 T
  2/06%
  -977/91 M
  0/39-
  بیمه پردیس
  ب
  500-50
  412/50 B
  1/50 T
  0/07%---
  وتعاونوتعاون
  1,8142
  14/98 B
  9/07 T
  0/41%
  -3/92 B
  0/75-
  اتکاسااتکاسا
  4,3882/98
  91/75 B
  10/97 T
  0/5%-4/38-
  بهامرز
  ب
  500-50
  360/00 B
  1/20 T
  0/06%---
  آواپارسآواپارس
  1,725-0/4
  8/07 B
  8/63 T
  0/39%
  -229/41 M
  1/83-
  بتهرانبتهران
  3,5862/99
  178/06 B
  17/93 T
  0/82%
  62/61 B
  1/4-
  کاریزکاریز
  2,9800
  14/85 B
  7/15 T
  0/33%
  -11/04 B
  0/9-
  وفردا
  و
  1,456-0/34
  9/27 B
  7/28 T
  0/33%
  0/00
  2/04-
  وآفری
  و
  2,992-2/06
  14/30 B
  35/90 T
  1/64%
  -8/92 B
  0/13-