ومعلم

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-4/99%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-4/72%
حجم
1
0
0
0
/
5
0
0
0
M
0

ومعلم

|مجاز
بیمه معلم|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-4/99%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-4/72%
حجم
1
0
0
0
/
5
0
0
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  6
  0
  /
  0
  0
  9
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -1/29
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+7/9%
  • صنعت-0/3%
  • بورس-1%
  • فرابورس-1/5%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت2,670پایین ترین قیمت2,478

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۸
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۷/۱
   افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - نتیجه شرکت در مناقصه- گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 14/44 T
 • تعداد معاملات
  4
  0
  3
  0
  5
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -5/57 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 170/03 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/52
2,738بازه قیمت روز2,478
20/40 B
حقیقی
25/98 B
5/74 B
حقوقی
171/39 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/66
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 5/74 M
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه22/29
 • EPS-29
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 5/17 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 9/89 M
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران19%شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان-سهامی خاص-17/35%شرکت بانک سرمایه-سهامی عام-16/93%شرکت ساختمانی معلم14/66%شرکت سرمایه گذاری راستین نوین کیش-سهامی خاص-7/69%شرکت کشتیرانی اقیانوس خروشان کیش-سهامی خاص-7/37%شرکت سرمایه گذاری سایه گسترسرمایه-سهامی خاص-3/18%شخص حقیقی1/15%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
وحافظوحافظ
4,8172/99
14/47 B
8/95 T
0/41%
395/17 M
4/3949/82
ودیودی
10,360-1/06
47/63 B
61/64 T
2/83%
-35/02 B
0/3712/49
وسرمدوسرمد
1,786-2/96
2/32 B
12/08 T
0/55%
0/00
0/52-
وسینوسین
2,5340/89
13/41 B
14/89 T
0/68%
-3/46 B
1/352/02
اتکایاتکای
5,960-0/17
3/94 B
47/68 T
2/19%
-51/33 M
0/886/92
ملتملت
1,630-0/85
9/46 B
49/97 T
2/29%
-1/10 B
1/1118/13
آسیاآسیا
2,064-0/24
32/78 B
63/98 T
2/93%
-924/45 M
1/6910/99
ورازیورازی
1,556-2/27
60/20 B
29/63 T
1/36%
-7/15 B
1/169/52
پارسیانپارسیان
3,070-1/07
6/67 B
39/91 T
1/83%
1/70 B
0/8718/37
کوثرکوثر
3,397-0/41
48/44 B
84/92 T
3/9%
-16/14 B
0/844/27
آرمانآرمان
6,510-2/91
3/34 B
19/53 T
0/9%
0/00
1/5117/26
بپاسبپاس
20,2000
92/13 B
1236/97 T
56/73%
-51/92 B
0/1235/9
میهنمیهن
16,8301/42
174/91 B
25/25 T
1/16%
10/60 B
0/864
بسامابساما
9,110-2/14
15/32 B
45/55 T
2/09%
-2/97 B
0/3815/69
ماما
4,619-1/71
5/05 B
36/95 T
1/7%
-2/33 B
1/266/51
دانادانا
4,1191/29
217/20 B
80/14 T
3/67%
4/15 B
0/961/3
البرزالبرز
3,300-1/48
23/97 B
115/50 T
5/3%
-2/74 B
1/029/04
وحکمتوحکمت
2,412-2/65
3/30 B
7/51 T
0/34%
-1/10 B
0/92-
نویننوین
1,816-1/91
15/70 B
9/08 T
0/42%
-3/32 B
0/84-
بخاوربخاور
5,7104/78
44/67 B
13/70 T
0/63%
2/10 B
1/114/39
بارانباران
5,7804/69
132/39 B
6/94 T
0/32%
36/16 B
1/07-
بنوبنو
4,240-1/05
13/81 B
25/44 T
1/17%
-995/83 M
0/76-
اتکاماتکام
5,610-2/49
4/28 B
44/88 T
2/06%
141/95 M
0/63-
بیمه پردیس
ب
500-50
412/50 B
1/50 T
0/07%---
وتعاونوتعاون
1,786-0/39
8/38 B
8/93 T
0/41%
-145/25 M
0/97-
اتکاسااتکاسا
4,3882/98
91/75 B
10/97 T
0/5%-4/38-
بهامرز
ب
500-50
360/00 B
1/20 T
0/06%---
آواپارسآواپارس
1,7670/99
20/16 B
8/84 T
0/41%
358/29 M
5/05-
بتهرانبتهران
3,588-2/98
205/78 B
17/94 T
0/82%
-24/19 B
1/44-
کاریزکاریز
2,975-0/84
5/65 B
7/14 T
0/33%
-2/21 B
1/23-
وفردا
و
1,5422/94
22/25 B
7/71 T
0/35%
15/88 B
4-
وآفری
و
2,936-2/92
7/69 B
35/23 T
1/62%
-7/12 B
0/09-
معین
م
1,0000
0/00
0/00
0%---