غدانه

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3/24%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/46%
حجم
3
0
/
1
0
7
0
M
0

غدانه

|مجاز
پنبه و دانه های روغنی خراسان|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3/24%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/46%
حجم
3
0
/
1
0
7
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  0
  0
  /
  6
  0
  3
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  0/11
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-5/9%
  • صنعت-4/6%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت6,700پایین ترین قیمت6,390

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۱۰
   اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی شده)
  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 13/02 T
 • تعداد معاملات
  4
  0
  6
  0
  9
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 0/00
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 210/27 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/12
7,050بازه قیمت روز6,390
54/67 B
حقیقی
50/52 B
0/00
حقوقی
4/15 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
1/03
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه12/83
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت کوثرصبا-سهامی عام50/78%سازمان اقتصادی کوثر16/88%BFMصندوق سرمایه گذاری اختصاصی.ب.آوای فراز2/08%شخص حقیقی1/27%صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما1/03%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (محصولات غذایی و اشامیدنی به جز قند و شکر)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
صنایع شیر
ص
1,0000
0/00
0/00
0%---
غمینوغمینو
10,2400
11/44 B
15/36 T
1/22%
1/26 B
1/586/5
خودکفاخودکفا
8,950-0/66
53/23 B
67/13 T
5/33%
-26/85 B
0/58/16
غیوانغیوان
15,9400/95
15/94 K
263/01 B
0/02%
0/00
1-
غگلغگل
3,6801/17
18/63 B
36/80 T
2/92%
-4/03 B
0/8811/77
غدیسغدیس
15,070-1/71
23/10 B
17/62 T
1/4%
-1/10 B
0/458/27
غدشتغدشت
27,3201/8
7/04 B
18/63 T
1/48%
-1/16 B
2/36106/98
غدامغدام
49,780-1/07
13/10 B
7/96 T
0/63%
296/88 M
0/4565/01
غمهراغمهرا
10,840-0/18
4/73 B
20/60 T
1/64%
-701/42 M
1/9510/06
غفارسغفارس
16,7703/67
108/70 B
19/45 T
1/54%
-1/45 B
1/3419/36
غبهنوشغبهنوش
85,5904/96
27/65 B
30/81 T
2/45%
236/10 M
0/89444/38
غبشهرغبشهر
2,7300/66
35/53 B
80/53 T
6/4%
10/18 B
0/696/14
غشانغشان
7,0201/56
19/88 B
12/06 T
0/96%
-8/44 B
1/249/45
غناب
غ
995,450-3
2/64 B
19/91 T
1/58%
0/00
0/551,894/09
وبشهروبشهر
6,220-2/83
3/59 B
93/30 T
7/41%
-850/86 M
0/813/89
غشوکوغشوکو
10,9900/18
1/95 B
4/40 T
0/35%
0/00
1/1415/86
آرد تجارت
آ
1,0000
0/00
0/00
0%---
غالبرغالبر
73,4500/57
7/21 B
33/93 T
2/69%
0/00
2/554/75
غنوشغنوش
10,7501/03
33/70 B
10/75 T
0/85%
1/28 B
0/95539/23
غسالمغسالم
4,580-0/97
13/26 B
20/54 T
1/63%
37/71 M
0/777/04
غشهدغشهد
8,3001/08
16/86 B
6/80 T
0/54%
-276/39 M
0/678/48
غشصفاغشصفا
17,77014/49
52/10 B
20/55 T
1/63%
-2/80 B
0/798/97
غپینوغپینو
4,1260/63
6/45 B
37/13 T
2/95%
-658/71 M
0/927/87
غپاکغپاک
18,360-2/28
33/19 B
25/44 T
2/02%
3/96 B
0/7620/44
غپآذرغپآذر
37,3500/14
2/85 B
10/83 T
0/86%
1/15 B
1/110/91
غچینغچین
5,4100/57
42/67 B
11/58 T
0/92%
2/55 B
0/6611/55
غشاذرغشاذر
7,6100/26
5/37 B
10/43 T
0/83%
-1/68 B
0/7213/11
غگرجیغگرجی
2,3984/88
50/65 B
8/99 T
0/71%
2/43 B
1/831,434/25
غاذرغاذر
19,9101/38
59/53 B
6/97 T
0/55%
-7/45 B
1/3120/88
غگلستاغگلستا
18,370-1/34
15/15 B
11/68 T
0/93%
258/86 M
0/6911/27
غگلپاغگلپا
40,050-0/99
16/42 B
14/78 T
1/17%
159/04 M
0/378/14
غگزغگز
5,1842/5
397/74 M
2/02 T
0/16%
0/00
0/7127/64
غشهدابغشهداب
3,7591/46
27/89 B
22/94 T
1/82%
-275/30 M
0/5717/31
بهپاکبهپاک
4,3690/39
7/92 B
17/91 T
1/42%
618/16 M
0/7411/42
غنیلیغنیلی
6,1601/48
616/00 K
2/46 T
0/2%
0/00
0/6780/51
غکولاک
غ
1,0000
0/00
50/00 B
0%---
تبرکتبرک
11,6104/83
22/69 B
25/91 T
2/06%
1/86 B
1/2818/73
غبهارغبهار
19,0901/22
5/12 B
7/41 T
0/59%
0/00
0/9911/67
غویتاغویتا
3,3441/73
18/32 B
23/41 T
1/86%
-1/40 B
1/2716/4
غگیلاغگیلا
18,170-0/22
11/38 B
7/44 T
0/59%
-123/43 M
2/1411/53
غزرغزر
3,512-0/96
36/79 B
63/22 T
5/02%
4/11 B
1/867/74
غکورشغکورش
7,9300/38
9/11 B
158/60 T
12/6%
58/21 M
1/09-
غصینوغصینو
14,6104/79
11/24 B
146/10 T
11/6%
-1/06 B
1/94-
زرنام
ز
480-97/92
0/00
10/08 T
0/8%---
عالیس
ع
23,400-0/85
19/66 B
70/20 T
5/58%
-13/21 B
3/1-
غپونهغپونه
11,9801/09
4/07 B
10/78 T
0/86%
-1/28 B
0/88-
غمایه
غ
64,450-3/49
156/40 B
15/47 T
1/23%
-100/89 B
0/15-
آردینه
آ
--------