بیوتیک

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-99/9%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
0
0
/
0
0
0
0

بیوتیک

|ممنوع-متوقف
آنتی بیوتیک سازی ایران|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-99/9%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
0
0
/
0
0
0
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  0
  0
  /
  0
  0
  0
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت-1/2%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  بالا ترین قیمت0پایین ترین قیمت0

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۸
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31(اصلاحیه)
  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 802/90 B
 • تعداد معاملات
  0
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول-
 • سرانه خرید حقیقی-
 • قدرت خریدار به فروشنده-
1,050بازه قیمت روز950
-حقیقی-
-حقوقی-
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/03
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 15/00 M
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه10/54
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  تغییرات سهامداران عمده

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (مواد و محصولات دارویی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
دسبحادسبحا
9,690-0/31
8/13 B
67/59 T
2/58%
-4/03 B
0/579/74
کاسپینکاسپین
19,3100/05
4/81 B
27/03 T
1/03%
605/15 M
2/787/4
دامیندامین
4,242-0/14
8/59 B
23/33 T
0/89%
581/45 M
0/367/74
دحاویدحاوی
15,120-2/97
1/58 B
16/33 T
0/62%
-1/47 B
0/035/92
دشیریدشیری
120,700-2/88
5/73 B
6/04 T
0/23%
-1/35 B
0/469/14
دکوثردکوثر
11,2300/36
28/30 B
19/09 T
0/73%
386/82 M
1/6610/57
دلردلر
29,2001/24
6/72 B
65/70 T
2/5%
-2/15 B
1/177/57
دتهران دتهران
29,8000
30/99 B
16/09 T
0/61%--0/82
دسانکودسانکو
6,510-5/56
16/12 B
10/49 T
0/4%
2/88 B
0/6111/04
وپخشوپخش
18,890-0/05
8/30 B
158/68 T
6/05%
-2/04 B
0/636/33
دفرادفرا
36,5200/71
5/01 B
51/13 T
1/95%
-1/47 B
0/828/82
پخشپخش
17,920-1/11
15/56 B
68/10 T
2/6%
140/01 M
0/8310/6
دشیمیدشیمی
30,840-0/71
13/83 B
27/76 T
1/06%
-584/01 M
0/577/56
دتماددتماد
48,970-8
3/01 B
35/01 T
1/33%
-510/75 M
0/476/86
درازکدرازک
13,800-1/36
16/40 B
28/98 T
1/1%
2/10 B
1/137/27
والبروالبر
6,000-0/17
10/06 B
81/00 T
3/09%
-2/36 B
1/116/53
دسینادسینا
14,9901/07
75/66 M
35/98 T
1/37%
-70/36 M
0/217/16
دتولیددتولید
10,050-1/48
35/06 B
12/06 T
0/46%
-661/65 M
0/7733/37
دزهراویدزهراوی
5,920-3
8/16 B
18/97 T
0/72%
140/80 M
0/9770/61
ددامددام
17,970-0/06
16/84 B
20/67 T
0/79%
-210/34 M
1/715/65
دبالکدبالک
11,580-2/88
12/69 B
8/92 T
0/34%
-78/73 M
0/929/3
داسوهداسوه
46,280-2/69
1/12 B
34/71 T
1/32%
-194/02 M
0/677/97
دابوردابور
17,150-1/97
8/05 B
30/87 T
1/18%
-951/48 M
0/686/17
دالبردالبر
6,0000/33
2/96 B
57/00 T
2/17%
-559/43 M
0/917/26
دروزدروز
25,860-2/63
9/03 B
18/10 T
0/69%
-1/36 B
0/320/61
دجابردجابر
17,1103/65
18/40 B
38/81 T
1/48%
-11/08 M
1/8610/54
کی بی سیکی بی سی
18,250-4/96
76/64 B
8/94 T
0/34%
-27/34 B
0/2514/25
دپارسدپارس
57,700-3/35
7/21 B
54/81 T
2/09%
-2/80 B
0/36/49
دلقمادلقما
3,389-3/87
13/99 B
22/83 T
0/87%
-1/28 B
0/289/98
دکیمیدکیمی
33,090-0/72
6/57 B
19/06 T
0/73%
-154/72 M
1/738/5
دعبیددعبید
14,950-4/94
71/35 B
373/75 T
14/25%
-10/20 B
0/2317/39
تیپیکوتیپیکو
30,150-1/39
15/16 B
331/65 T
12/65%
-12/39 B
0/256/89
دیراندیران
8,250-0/61
19/87 B
10/97 T
0/42%
-4/43 B
0/9714/38
دفارادفارا
32,510-0/37
42/99 B
52/02 T
1/98%
-9/09 B
0/396/23
دارودارو
29,690-1/81
6/94 B
77/19 T
2/94%
-4/73 B
0/237/71
دسبحاندسبحان
7,260-1/77
15/48 B
38/70 T
1/48%
-139/77 M
1/277/96
شتهرانشتهران
61,4501/99
186/25 M
95/82 T
3/65%
0/00
331/48
دقاضیدقاضی
24,6502/86
6/03 B
41/91 T
1/6%-1/75-
برکتبرکت
6,560-2/69
67/68 B
113/75 T
4/34%
-3/71 B
0/5413/86
ریشمکریشمک
33,250-1/93
85/04 B
9/97 T
0/38%-0/365/49
شفاشفا
23,250-1/76
1/67 B
63/05 T
2/4%
0/00
1/679/39
داوهداوه
12,6003/5
62/14 B
8/77 T
0/33%
799/16 M
1/1117/18
دکپسولدکپسول
76,100-2/73
4/52 B
22/83 T
0/87%
44/51 M
0/77/79
درهآوردرهآور
81,250-2/16
24/78 B
20/31 T
0/78%
-650/62 M
1/147/46
هجرتهجرت
28,500-1/91
18/46 B
45/60 T
1/74%
-4/69 B
0/775/89
دتوزیعدتوزیع
23,6500/63
40/47 B
42/57 T
1/62%
-30/59 B
0/495/56
دداناددانا
52,350-0/57
25/11 B
125/64 T
4/79%
7/69 B
15/82-
درازیدرازی
20,850-2/59
18/25 B
20/85 T
0/8%
11/74 B
1/74-
دقاضیح
د
--------
دقاضی
د
25,200-4/67
1/89 B
42/84 T
1/63%
-1/52 B
0/33-