هجرت

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/23%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/58%
حجم
5
0
0
0
9
0
/
8
0
4
0
K
0

هجرت

|مجاز
پخش هجرت|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/23%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/58%
حجم
5
0
0
0
9
0
/
8
0
4
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  4
  0
  /
  0
  0
  1
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -1/3
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+0/5%
  • صنعت-1/2%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت29,050پایین ترین قیمت27,800

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 44/88 T
 • تعداد معاملات
  2
  0
  3
  0
  1
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 474/63 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 154/50 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/82
30,450بازه قیمت روز27,550
11/74 B
حقیقی
11/37 B
1/87 B
حقوقی
2/25 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
1/74
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه10/54
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت داروسازی فارابی-سهامی عام-25/48%شرکت داروسازی تهران شیمی-سهامی عام-23/24%شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین-سهامی عام-18/94%شرکت پارس دارو-سهامی عام-15/1%صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو1/02%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (مواد و محصولات دارویی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
دسبحادسبحا
9,670-1/24
5/04 B
67/45 T
2/61%
-1/65 B
0/56-
کاسپینکاسپین
19,3300
2/29 B
27/06 T
1/05%
0/00
3-
دامیندامین
4,2582/07
5/75 B
23/42 T
0/91%
276/86 M
0/36-
دحاویدحاوی
15,110-2/98
557/46 M
16/32 T
0/63%
0/00
0/5-
دشیریدشیری
120,750-2/15
450/29 M
6/04 T
0/23%
245/10 M
3/29-
دکوثردکوثر
11,3401/96
15/07 B
19/28 T
0/75%
-1/01 B
1/51-
دلردلر
29,3601/71
9/67 B
66/06 T
2/56%
190/05 M
1/48-
دتهران دتهران
29,8000
30/99 B
16/09 T
0/62%---
دسانکودسانکو
6,480-0/77
2/93 B
10/44 T
0/4%
-138/10 M
0/58-
وپخشوپخش
18,8900
3/48 B
158/68 T
6/14%
-407/83 M
0/51-
دفرادفرا
36,5200/77
1/06 B
51/13 T
1/98%
185/92 M
1/77-
پخشپخش
17,810-0/67
3/42 B
67/68 T
2/62%
766/68 M
1/43-
دشیمیدشیمی
30,790-0/45
3/02 B
27/71 T
1/07%
-26/55 M
0/95-
دتماددتماد
48,890-6/8
3/22 B
34/96 T
1/35%
0/00
0/81-
درازکدرازک
13,780-0/65
6/12 B
28/94 T
1/12%
-114/27 M
0/58-
والبروالبر
6,0000/33
2/51 B
81/00 T
3/14%
-19/74 M
2/71-
دسینادسینا
15,0302/73
1/47 B
36/07 T
1/4%
819/86 M
4/02-
دتولیددتولید
10,2701/49
16/83 B
12/32 T
0/48%
142/55 M
1/4-
دزهراویدزهراوی
5,890-1/86
3/61 B
18/87 T
0/73%
141/92 M
0/73-
ددامددام
17,940-1/56
8/03 B
20/63 T
0/8%
248/06 M
0/79-
دبالکدبالک
11,7000/09
3/56 B
9/01 T
0/35%
-23/40 M
1/15-
داسوهداسوه
44,490-4/78
15/85 B
33/37 T
1/29%
-253/37 M
0/25-
دابوردابور
17,070-0/93
5/07 B
30/73 T
1/19%
1/27 B
0/91-
دالبردالبر
6,000-0/83
1/42 B
57/00 T
2/21%
-368/67 M
0/47-
دروزدروز
25,620-2/71
5/61 B
17/93 T
0/69%
-187/04 M
0/38-
دجابردجابر
17,7906/37
13/76 B
40/35 T
1/56%
216/62 M
2/24-
کی بی سیکی بی سی
17,550-2/74
46/04 B
8/60 T
0/33%
-6/90 B
0/35-
دپارسدپارس
57,7500
8/41 B
54/86 T
2/12%
-5/68 B
0/26-
دلقمادلقما
3,374-1/45
8/20 B
22/72 T
0/88%
-939/23 M
0/44-
دکیمیدکیمی
33,070-0/36
2/96 B
19/05 T
0/74%
-181/36 M
1/99-
دعبیددعبید
14,9901/07
32/09 B
374/75 T
14/51%
-17/60 B
0/64-
تیپیکوتیپیکو
30,130-0/56
10/17 B
331/43 T
12/83%
-6/71 B
0/36-
دیراندیران
8,4904/24
23/58 B
11/29 T
0/44%
-1/89 B
1/47-
دفارادفارا
32,5200/46
4/61 B
52/03 T
2/02%
-77/86 M
0/92-
دارودارو
29,7000/94
1/75 B
77/22 T
2/99%
0/00
0/23-
دسبحاندسبحان
7,230-0/69
22/57 B
38/54 T
1/49%
-10/34 B
0/38-
شتهرانشتهران
62,6501/95
1/28 B
97/69 T
3/78%
0/00
3-
دقاضیدقاضی
24,6502/86
6/03 B
41/91 T
1/62%-1/75-
برکتبرکت
6,6300/92
56/40 B
114/96 T
4/45%
35/15 B
1/79-
ریشمکریشمک
33,250-1/93
85/04 B
9/97 T
0/39%-0/36-
شفاشفا
23,240-2/97
215/69 M
63/03 T
2/44%
0/00
1/5-
داوهداوه
12,9202/22
31/99 B
8/99 T
0/35%
-1/19 B
0/62-
دکپسولدکپسول
77,0000/26
1/99 B
23/10 T
0/89%
-304/34 M
0/79-
درهآوردرهآور
81,2501/66
22/25 B
20/31 T
0/79%
-7/54 B
0/47-
دتوزیعدتوزیع
24,4003/59
13/28 B
43/92 T
1/7%
1/09 B
2/45-
دداناددانا
52,300-0/76
6/31 B
125/52 T
4/86%
-355/92 M
2/46-
درازیدرازی
20,650-1/44
13/34 B
20/65 T
0/8%
21/36 M
0/52-
بیوتیک
ب
1,000-99/9
0/00
802/90 B
0/03%---
دقاضیح
د
--------
دقاضی
د
25,200-0/59
89/79 M
42/84 T
1/66%
-89/77 M
0-