کگهر

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/1%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
7
0
5
0
0
0
/
0
0
6
0
K
0

کگهر

|مجاز
سنگ آهن گهرزمین|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/1%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
7
0
5
0
0
0
/
0
0
6
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  7
  0
  /
  4
  0
  1
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+1/1%
  • صنعت+3/2%
  • بورس+9/4%
  • فرابورس+5/8%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت50,000پایین ترین قیمت49,350

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۲۰
   توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
  • ۱۴۰۲/۶/۱۹
   اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 9 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی شده) (شرکت باشگاه فرهنگی ورزشی سنگ آهن گهر زمین)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 1248/75 T
 • تعداد معاملات
  4
  0
  0
  0
  9
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -6/07 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 73/43 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/34
52,400بازه قیمت روز47,500
807/76 M
حقیقی
6/88 B
36/66 B
حقوقی
30/58 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
20/77
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 2/38 M
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه11/55
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت معدنی وصنعتی گل گهر-سهامی عام-28/37%شرکت گروه .م .سرمایه گذاری امید-س .ع -26/25%شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات -سهامی عام19/15%شرکت بین المللی توسعه صنایع ومعادن غدیر-سهامی خ17/11%شرکت سرمایه گذاری غدیر-سهامی عام -2/38%شرکت واسط مالی مردادسوم-بامسئولیت محدود-1/81%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۶/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (استخراج کانه های فلزی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
کمنگنزکمنگنز
17,400-0/23
13/56 B
25/75 T
0/43%
2/15 B
1/46-
کدماکدما
72,1904/99
152/61 B
18/05 T
0/3%
5/63 B
1/35-
کاماکاما
5,090-2/87
202/45 B
101/80 T
1/69%
16/99 B
0/5-
ومعادنومعادن
4,813-1/05
54/00 B
926/16 T
15/4%
-26/99 B
0/25-
کچادکچاد
5,830-1/02
30/86 B
1582/85 T
26/33%
424/31 M
0/33-
تکنارتکنار
65,550-2/58
6/40 B
3/93 T
0/07%
-186/66 M
0/68-
کنورکنور
19,730-0/25
14/74 B
251/97 T
4/19%
-10/44 B
0/4-
کرویکروی
6,960-1/85
20/61 B
69/60 T
1/16%
-6/16 B
0/37-
کبافقکبافق
32,820-1/51
15/82 B
39/88 T
0/66%
-10/49 B
0/28-
کگلکگل
6,230-2/23
38/35 B
2055/90 T
34/2%
3/35 B
0/69-
وامیروامیر
356,100-3
12/17 B
29/91 T
0/5%
-1/60 B
0/43-
تاصیکوتاصیکو
7,5300/93
13/85 B
508/27 T
8/45%
1/45 B
0/87-
اپالاپال
13,530-0/52
8/22 B
135/30 T
2/25%
514/94 M
1/97-
فزرفزر
42,050-1/99
71/25 B
126/15 T
2/1%
-24/22 B
0/55-
تجلیتجلی
2,180-0/77
8/00 B
135/16 T
2/25%
-1/61 B
0/35-
کرومیت
ک
1,0000
0/00
1/55 T
0/03%---