فتوان

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
0
0
/
0
0
0
0

فتوان

|ممنوع-متوقف
فولاد توان آور آسیا|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
0
0
/
0
0
0
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  0
  0
  /
  0
  0
  0
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت-3/7%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/2%

  قیمت روز

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  بالا ترین قیمت0پایین ترین قیمت0

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۲/۹
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/01/31
  • ۱۴۰۲/۱/۲۹
   افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - افزایش نرخ محصولات- گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 2/60 T
 • تعداد معاملات
  0
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول-
 • سرانه خرید حقیقی-
 • قدرت خریدار به فروشنده-
1,050بازه قیمت روز950
-حقیقی-
-حقوقی-
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/02
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 15/00 M
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه10/48
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری تجاری شستان -س .خ -99/92%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (فلزات اساسی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
فالومفالوم
19,2302/98
3/69 B
26/92 T
0/17%
0/00
2/6-
فرآورفرآور
45,3502/12
9/39 B
29/93 T
0/19%
591/95 M
1/94-
وسدیدوسدید
4,710-1/44
371/97 B
141/25 T
0/92%
-30/53 B
0/74-
فملیفملی
7,0100/28
12/34 B
4206/00 T
27/29%
-7/76 B
0/42-
فولایفولای
7,590-0/65
615/96 M
8/50 T
0/06%
-167/53 M
0/82-
فمرادفمراد
22,3501/03
1/04 B
7/82 T
0/05%
-679/64 M
0/55-
فاهوازفاهواز
7,580-1/98
77/47 M
42/82 T
0/28%
0/00
1-
فوکافوکا
11,1900
646/87 M
66/86 T
0/43%
367/08 M
3/78-
فولاژفولاژ
15,070-0/33
26/06 M
361/68 T
2/35%
0/00
1/5-
ارفعارفع
26,300-1/33
20/17 B
315/60 T
2/05%
-10/56 B
0/6-
فخاسفخاس
11,810-2/2
557/45 M
271/63 T
1/76%
0/00
0/57-
فافزافافزا
51,050-0/78
123/03 M
4/59 T
0/03%
-117/93 M
0/12-
فسدیدفسدید
192,1500/99
4/39 B
18/79 T
0/12%
0/00
0/23-
فزرینفزرین
5,5600/18
857/90 M
16/68 T
0/11%
-125/04 M
0/85-
فپنتافپنتا
51,62013/32
21/21 B
53/13 T
0/34%
1/17 B
1/54-
فنوالفنوال
10,2300/68
973/57 M
34/70 T
0/23%
160/41 M
1/1-
فسپافسپا
7,5200/67
1/05 B
29/33 T
0/19%
301/45 M
1/04-
زنگانزنگان
64,550-1/97
16/91 M
6/46 T
0/04%
0/00
1-
پارس متال
پ
1,0000
0/00
20/00 B
0%---
فخوزفخوز
3,279-1/04
1/32 B
623/01 T
4/04%
-68/97 M
0/92-
هرمزهرمز
7,7100/9
25/85 B
377/79 T
2/45%
-1/56 B
0/53-
آلومینیوم جنوب
آ
1,0000
0/00
24/00 T
0/16%---
فاسمینفاسمین
5,890-0/68
3/01 B
141/36 T
0/92%
-928/35 M
0/41-
فلولهفلوله
4,454-0/53
7/16 B
29/84 T
0/19%
0/00
0/89-
کاوهکاوه
10,890-2/57
199/91 M
348/48 T
2/26%
5/29 M
0/88-
وتوکاوتوکا
4,431-0/4
51/25 M
53/66 T
0/35%
0/00
3-
فباهنرفباهنر
4,7540/74
4/63 B
116/87 T
0/76%
527/58 M
0/54-
فایرافایرا
7,930-1/01
75/19 M
301/06 T
1/95%
0/00
1-
فسربفسرب
2,089-3/83
1/03 B
23/15 T
0/15%
0/00
0/79-
فنوردفنورد
22,2900/9
1/59 B
35/31 T
0/23%
0/00
1-
فجرفجر
8,090-0/99
4/08 B
68/43 T
0/44%
-802/67 M
0/29-
فروسفروس
7,6201/05
29/92 M
30/48 T
0/2%
-6/70 M
0/97-
فولادفولاد
5,3100/19
23/25 B
4248/00 T
27/56%
1/49 B
0/42-
فماکفماک
9,970-4/18
566/70 M
4/04 T
0/03%
-298/28 M
0/24-
زرند
ز
1,0000
0/00
14/50 T
0/09%---
فنفتفنفت
21,200-2/75
7/86 B
25/44 T
0/17%
32/38 M
0/63-
فسازانفسازان
6,9200/29
1/72 B
20/76 T
0/14%
-672/21 M
0/3-
کویرکویر
3,601-0/03
838/95 M
134/17 T
0/87%
0/00
1-
فرویفروی
8,460-0/47
232/82 M
15/23 T
0/1%
16/80 M
0/84-
فتوسافتوسا
7,5600/66
436/58 M
10/77 T
0/07%
-575/32 K
2/57-
فگسترفگستر
5,3200/19
1/10 B
7/98 T
0/05%
0/00
1/46-
فروسیلفروسیل
13,320-2/4
59/61 M
21/31 T
0/14%
-12/47 M
0/33-
فجهانفجهان
4,657-0/02
29/78 B
349/27 T
2/27%
-3/14 B
1/61-
فسبزوارفسبزوار
39,060-1/79
1/45 B
156/24 T
1/01%
0/00
0/67-
میدکومیدکو
8,5100
2/68 B
1702/00 T
11/04%
-2/66 B
0/03-
فافقفافق
4,5840/88
57/30 M
21/54 T
0/14%
-57/30 M
--
فسوژفسوژ
21,6001/41
10/88 B
17/28 T
0/11%
363/91 M
1/22-
فخالص
ف
1,0000
0/00
1/60 T
0/01%---
فغدیرفغدیر
8,550-1/29
325/74 M
299/25 T
1/94%
269/38 M
5/76-
فرودفرود
3,9880/96
898/24 M
21/54 T
0/14%
3/99 K
1/23-
فروژفروژ
44,0001/14
4/07 B
48/40 T
0/31%
328/38 M
1/81-
ذوبذوب
3,6473/43
167/97 B
258/12 T
1/68%
-15/54 B
0/7-
آلومینا
آ
1,0000
0/00
2/00 T
0/01%---
فصبا
ف
35,9003,250
3/95 T
197/45 T
1/28%---
کیمیاکیمیا
6,320-0/47
1/08 B
18/96 T
0/12%
-283/51 M
0/54-