تماوند

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/3%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/12%
حجم
1
0
/
2
0
4
0
M
0

تماوند

|مجاز
تامین سرمایه دماوند|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/3%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/12%
حجم
1
0
/
2
0
4
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  /
  0
  0
  2
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -0/13
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-8/6%
  • صنعت
  • بورس+8/8%
  • فرابورس+4/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت4,139پایین ترین قیمت4,000

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۷
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31
  • ۱۴۰۲/۶/۶
   افشای اطلاعات بااهمیت - (پذیرش تعهدات جدید - گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/06/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 56/45 T
 • تعداد معاملات
  5
  0
  5
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -3/71 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 54/49 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/34
4,238بازه قیمت روز3,836
926/39 M
حقیقی
4/64 B
4/09 B
حقوقی
381/22 M
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
5/24
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه21/57
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت مادرتخصصی مالی وسرمایه گذاری سینا-سهامی خ35%شرکت گروه مالی نمادغدیر-سهامی عام -34/75%شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا-سهامی خاص -5%شرکت گروه مالی الگوریتم -سهامی عام -4/46%شرکت سرمایه گذاری پرتوتابان معادن وفلزات -س .خ -4/28%شرکت سرمایه گذاری اعتضادغدیر-سهامی خاص -4/17%شرکت سرمایه گذاری آذر-سهامی خاص -2/09%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .لاجورددماوند1/35%شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان -سهامی عام -1/04%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .لاجورددماوند
  94/82 M
  708/39 K

نمادهای هم گروه (فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
بورسبورس
6,090-0/65
62/96 B
110/84 T
10/29%
-5/76 B
0/725/52
امیدامید
5,060-1/57
11/68 B
76/91 T
7/14%
-1/64 B
1/0611/5
تنوینتنوین
2,8531/33
8/23 B
109/84 T
10/19%
-1/50 B
1/185/92
لوتوسلوتوس
3,713-0/11
2/65 B
129/96 T
12/06%
79/43 M
2/046/96
کالاکالا
10,7800/75
137/67 B
146/61 T
13/6%
7/26 B
0/918/92
فرابورسفرابورس
11,430-1/04
185/32 B
96/01 T
8/91%
-24/73 B
0/7129/27
سپرده
س
212-99/53
0/00
2/89 T
0/27%---
تملتتملت
2,6660/23
7/77 B
71/98 T
6/68%
-4/93 B
1/998/82
انرژیانرژی
29,400-1/12
110/78 B
79/38 T
7/37%
2/56 B
0/61121/9
امینامین
5,9504/91
92/28 B
107/10 T
9/94%
14/49 B
3/19-
تمدن
ت
370-97/3
0/00
5/55 T
0/52%---
تفارستفارس
3,055-2/94
20/78 B
30/55 T
2/83%
1/31 B
1/7-
تکیمیا
ت
1,844-2/77
40/75 B
36/88 T
3/42%
-9/91 B
2/12-
تکاردان
ت
8,130-1/22
87/07 B
73/17 T
6/79%
-25/65 B
--