بساما

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/32%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/84%
حجم
6
0
0
0
7
0
/
8
0
6
0
K
0

بساما

|مجاز
بیمه سامان|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/32%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/84%
حجم
6
0
0
0
7
0
/
8
0
6
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  /
  8
  0
  4
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  0/73
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+6%
  • صنعت+6/2%
  • بورس+8/8%
  • فرابورس+4/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت9,750پایین ترین قیمت9,430

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۷
   توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
  • ۱۴۰۲/۶/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 48/00 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  4
  0
  5
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 608/25 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 119/45 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/63
9,990بازه قیمت روز9,050
5/38 B
حقیقی
4/77 B
468/30 M
حقوقی
1/08 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
2/23
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E16/41
 • P/Eگروه22/29
 • EPS582
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 2/01 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 1/79 M
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 2/13 M
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 18/92 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 20/89 B
 • میانگین ارزش یک سال
  ریال 24/79 B
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان -سهامی خاص -12/78%بانک سامان-سهامی عام-11/63%شرکت خودروسازی کارمانیا-سهامی خاص-6/99%شخص حقیقی4/74%شخص حقیقی3/67%شرکت الین شیمی-سهامی خاص-3/5%موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران3%شخص حقیقی2/92%شرکت ایده پردازان بازارسرمایه امین-سهامی خاص-2/68%شرکت گروه توسعه مالی واقتصادی سامان-سهامی خاص-2/12%شرکت هلدینگ سرآمد-سهامی خاص -2/09%شرکت شیشه همدان-سهامی عام-1/99%BFMصندوق س .اختصاصی بازارگردانی پاداش .پ .پ1/94%سازمان موقوفه بنیادوفائیان1/91%شرکت ایران وغرب-سهامی خاص-1/45%شخص حقیقی1/21%صندوق سرمایه گذاری بادرآمدثابت کاردان1/19%صندوق سرمایه گذاری د.ا.ب.ب.د.آ.ث.نگین سامان1/18%شخص حقیقی1/1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق س .اختصاصی بازارگردانی پاداش .پ .پ
  97/17 M
  -12/12 K

نمادهای هم گروه (بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
وحافظوحافظ
4,3452/98
20/22 B
8/08 T
0/38%
7/14 B
2/7144/59
ودیودی
10,5200/75
54/23 B
62/59 T
2/91%
-30/56 B
0/5813/02
وسرمدوسرمد
1,806-1/92
6/08 B
12/21 T
0/57%
0/00
0/8-
وسینوسین
2,3932/99
4/92 B
14/07 T
0/66%
3/62 B
6/021/97
اتکایاتکای
5,9801/88
13/29 B
47/84 T
2/23%
0/00
0/536/97
ملتملت
1,665-1/01
9/70 B
51/04 T
2/38%
-1/22 B
0/5118/48
آسیاآسیا
1,9950
80/35 B
61/84 T
2/88%
7/85 B
1/0410/67
ورازیورازی
1,5822/06
42/44 B
30/12 T
1/4%
1/31 B
1/349/71
پارسیانپارسیان
3,117-0/96
4/11 B
40/52 T
1/89%
-684/18 M
1/2618/6
کوثرکوثر
3,472-1/76
60/97 B
86/80 T
4/04%
-2/06 B
0/694/4
آرمانآرمان
6,540-2/9
133/92 M
19/62 T
0/91%
-12/70 M
1/36117/63
بپاسبپاس
20,3000/25
40/30 B
1243/09 T
57/85%
-30/33 B
0/3536/08
میهنمیهن
15,140-1/12
51/49 B
22/71 T
1/06%
-2/58 B
1/043/67
ماما
4,655-1/29
4/00 B
37/24 T
1/73%
-2/65 B
0/66/58
دانادانا
3,877-0/1
107/46 B
75/43 T
3/51%
-20/86 B
0/531/24
البرزالبرز
3,2502
37/23 B
113/75 T
5/29%
7/75 B
1/729/04
وحکمتوحکمت
2,437-2/99
3/86 B
7/59 T
0/35%
-1/02 B
0/74-
نویننوین
1,7931/95
12/75 B
8/96 T
0/42%
1/21 B
1/16-
ومعلمومعلم
2,4984/11
2/07 B
14/51 T
0/68%
-123/30 M
2/82-
بخاوربخاور
5,160-1/42
79/91 B
12/38 T
0/58%
1/67 B
1/3913/33
بارانباران
5,2702/95
68/02 B
6/32 T
0/29%
7/89 B
0/66-
بنوبنو
4,357-1/34
12/50 B
26/14 T
1/22%
0/00
0/61-
اتکاماتکام
5,660-0/7
3/53 B
45/28 T
2/11%
1/13 B
2/12-
بیمه پردیس
ب
500-50
412/50 B
1/50 T
0/07%---
وتعاونوتعاون
1,8140
6/14 B
9/07 T
0/42%
0/00
0/98-
اتکاسااتکاسا
4,3882/98
91/75 B
10/97 T
0/51%-4/38-
بهامرز
ب
500-50
360/00 B
1/20 T
0/06%---
آواپارسآواپارس
1,7512/98
37/07 B
8/76 T
0/41%
6/79 B
2/61-
بتهرانبتهران
3,4152/98
63/64 B
17/07 T
0/8%
26/49 B
2/13-
کاریزکاریز
3,016-1/28
1/85 B
7/24 T
0/34%
-535/85 M
1/18-
وفردا
و
1,5042/53
71/56 B
7/52 T
0/35%
13/23 B
2/6-
وآفری
و
3,108-1/35
2/13 B
37/30 T
1/74%
-1/05 B
0/86-
معین
م
1,0000
0/00
0/00
0%---