بمپنا

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-3/16%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/71%
حجم
1
0
/
7
0
1
0
M
0

بمپنا

|مجاز
تولید برق عسلویه مپنا|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-3/16%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/71%
حجم
1
0
/
7
0
1
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  2
  0
  /
  7
  0
  4
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -1/84
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+15/6%
  • صنعت+5/1%
  • بورس+8/8%
  • فرابورس+4/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت7,700پایین ترین قیمت7,360

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۶
   آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده (بجز تغییرات سرمایه) دوره 12 ماهه منتهی به 1402/12/29
  • ۱۴۰۲/۶/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 57/73 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  2
  0
  7
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -8/80 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 61/09 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/22
7,980بازه قیمت روز7,220
2/69 B
حقیقی
11/49 B
10/08 B
حقوقی
1/27 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
3/88
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E15/1
 • P/Eگروه31/07
 • EPS487
 • P/S
  8/54
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 1/80 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 4/38 M
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 6/25 M
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 12/96 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 43/48 B
 • میانگین ارزش یک سال
  ریال 50/07 B
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا-س.ع-87/19%شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان -سهامی عام -5/23%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۲)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (عرضه برق، گاز، بخارواب گرم)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
وهوروهور
1,6001/19
2/17 B
121/88 T
8/19%
-187/48 M
1/5733/93
نیروگاه عباسپور
ن
1,0000
0/00
0/00
0%---
مشاور نیرو
م
100
0/00
0/00
0%---
دماونددماوند
23,700-0/42
40/82 B
130/82 T
8/79%
-13/72 B
1/1118/52
مبینمبین
26,120-1/68
29/28 B
528/61 T
35/53%
2/60 B
0/236/43
بفجربفجر
19,0401/74
7/30 B
371/28 T
24/95%
-4/76 B
0/315/87
بصبا
ب
1,0000
0/00
2/70 T
0/18%---
بکهنوجبکهنوج
1,456-1/42
9/43 B
23/37 T
1/57%
-5/92 B
0/27-
بگیلانبگیلان
15,940-1/92
12/36 B
68/54 T
4/61%
-3/56 B
3/5717/67
بزاگرسبزاگرس
5,560-0/71
17/46 B
33/36 T
2/24%
1/60 B
0/9433/84
بجهرمبجهرم
2,599-0/23
55/72 B
62/75 T
4/22%
0/00
1/322/26
آباداآبادا
11,420-1/13
6/50 B
28/55 T
1/92%
383/60 M
6/24-
بپیوندبپیوند
12,800-2/53
18/61 B
38/40 T
2/58%
-1/32 B
2/27-
ومپنا
و
1,0000
0/00
20/00 T
1/34%---
بمولد
ب
6,790-0/59
56/41 B
57/52 T
3/87%
-15/24 B
--