بمپنا

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/26%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/39%
حجم
1
0
7
0
6
0
/
9
0
7
0
K
0

بمپنا

|مجاز
تولید برق عسلویه مپنا|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/26%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/39%
حجم
1
0
7
0
6
0
/
9
0
7
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  /
  3
  0
  5
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -0/42
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+17/8%
  • صنعت+5/1%
  • بورس+9/4%
  • فرابورس+5/8%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت7,780پایین ترین قیمت7,500

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۶
   آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده (بجز تغییرات سرمایه) دوره 12 ماهه منتهی به 1402/12/29
  • ۱۴۰۲/۶/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 58/73 T
 • تعداد معاملات
  3
  0
  4
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -205/39 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 76/29 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/09
8,010بازه قیمت روز7,250
915/43 M
حقیقی
1/12 B
429/36 M
حقوقی
223/96 M
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
3/94
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه31/07
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا-س.ع-87/19%شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان -سهامی عام -5/23%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۶/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (عرضه برق، گاز، بخارواب گرم)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
وهوروهور
1,5910/19
4/41 B
121/20 T
8/12%
-1/32 B
0/77-
نیروگاه عباسپور
ن
1,0000
0/00
0/00
0%---
مشاور نیرو
م
100
0/00
0/00
0%---
دماونددماوند
23,8500/43
73/34 B
131/65 T
8/82%
-28/29 B
0/64-
مبینمبین
26,220-2/5
33/83 B
530/64 T
35/57%
-4/58 B
0/23-
بفجربفجر
19,0200/68
15/00 B
370/89 T
24/86%
-11/50 B
0/36-
بصبا
ب
1,0000
0/00
2/70 T
0/18%---
بکهنوجبکهنوج
1,4841/85
9/89 B
23/82 T
1/6%
-251/17 M
2/29-
بگیلانبگیلان
16,1600/19
4/04 B
69/49 T
4/66%
801/00 K
5/58-
بزاگرسبزاگرس
5,6201/09
15/60 B
33/72 T
2/26%
166/80 M
1/21-
بجهرمبجهرم
2,5762/6
55/02 B
62/20 T
4/17%
0/00
1/17-
آباداآبادا
11,470-2/41
7/75 B
28/68 T
1/92%
-181/31 M
2/45-
بپیوندبپیوند
13,040-0/61
8/12 B
39/12 T
2/62%
-103/28 M
3/93-
ومپنا
و
1,0000
0/00
20/00 T
1/34%---
بمولد
ب
6,810-0/58
75/45 B
57/69 T
3/87%
-33/17 B
--