بمپنا

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/1%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/7%
حجم
6
0
2
0
8
0
/
7
0
8
0
K
0

بمپنا

|مجاز
تولید برق عسلویه مپنا|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/1%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/7%
حجم
6
0
2
0
8
0
/
7
0
8
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  4
  0
  /
  5
  0
  3
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  0/7
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-1/1%
  • صنعت+1/1%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت7,300پایین ترین قیمت7,050

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۴
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۶
   آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده (بجز تغییرات سرمایه) دوره 12 ماهه منتهی به 1402/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 55/64 T
 • تعداد معاملات
  7
  0
  0
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -1/43 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 99/76 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/93
7,620بازه قیمت روز6,900
2/39 B
حقیقی
3/87 B
2/40 B
حقوقی
928/09 M
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
3/79
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه31/07
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا-س.ع-87/19%شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان -سهامی عام -5/23%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (عرضه برق، گاز، بخارواب گرم)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
وهوروهور
1,5961/14
3/12 B
121/58 T
8/27%
-292/85 M
2/02-
نیروگاه عباسپور
ن
1,0000
0/00
0/00
0%---
مشاور نیرو
م
100
0/00
0/00
0%---
دماونددماوند
23,950-2/07
22/67 B
132/20 T
9%
-4/06 B
0/73-
مبینمبین
25,490-1/33
9/19 B
515/86 T
35/11%
-1/39 B
0/33-
بفجربفجر
19,030-0/16
4/94 B
371/08 T
25/25%
-1/34 B
0/6-
بصبا
ب
1,0000
0/00
2/70 T
0/18%---
بکهنوجبکهنوج
1,4820/74
3/19 B
23/79 T
1/62%
-911/46 M
1/48-
بگیلانبگیلان
15,410-0/26
4/12 B
66/26 T
4/51%
-774/31 M
4/53-
بزاگرسبزاگرس
5,2303/14
13/65 B
31/38 T
2/13%
20/40 M
1/15-
بجهرمبجهرم
2,7572/7
47/04 B
66/57 T
4/53%
3/08 B
2/53-
آباداآبادا
11,1001/53
7/31 B
27/75 T
1/89%
82/00 M
4/1-
بپیوندبپیوند
12,5002/11
5/27 B
37/50 T
2/55%
705/60 M
8/18-
ومپنا
و
1,0000
0/00
20/00 T
1/36%---
بمولد
ب
6,2301/78
69/95 B
52/77 T
3/59%
-546/61 M
--