دماوند

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/42%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/62%
حجم
3
0
/
2
0
5
0
M
0

دماوند

|مجاز
تولید نیروی برق دماوند|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/42%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/62%
حجم
3
0
/
2
0
5
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  7
  0
  8
  0
  /
  6
  0
  6
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  0/5
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-1/2%
  • صنعت+1/3%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت24,650پایین ترین قیمت23,550

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۱۴
   اساسنامه شرکت مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1402/04/10

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 133/58 T
 • تعداد معاملات
  3
  0
  0
  0
  8
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -19/13 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 416/45 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/25
25,350بازه قیمت روز22,950
29/57 B
حقیقی
48/70 B
49/04 B
حقوقی
29/91 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
9/62
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 2/21 M
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E18/68
 • P/Eگروه31/07
 • EPS1,282
 • P/S
  8/41
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 2/53 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 2/28 M
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 3/74 M
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 59/94 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 52/15 B
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  بانک دی-سهامی عام-70/99%سازمان اقتصادی کوثر4/59%شرکت گروه مالی واقتصادی دی-سهامی خاص-3/79%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی گروه دی2/51%شرکت آتیه سازان دی-سهامی خاص-2/07%شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد-سهامی خاص-1/71%شرکت سرمایه گذاری بوعلی-سهامی عام-1/54%شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان-سهامی خاص-1/29%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی گروه دی
  138/69 M
  2/37 M

نمادهای هم گروه (عرضه برق، گاز، بخارواب گرم)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
وهوروهور
1,577-0/69
4/62 B
120/13 T
8/65%
-2/84 B
0/7933/45
بمپنابمپنا
7,150-3/8
3/93 B
55/26 T
3/98%
-759/01 M
0/4714/54
نیروگاه عباسپور
ن
1,0000
0/00
0/00
0%---
مشاور نیرو
م
100
0/00
0/00
0%---
مبینمبین
25,510-2/15
25/51 B
516/27 T
37/19%
-5/42 B
0/336/25
بفجربفجر
19,030-0/21
12/26 B
371/08 T
26/73%
-3/56 B
1/55/76
بصبا
ب
1,0000
0/00
2/70 T
0/2%---
بکهنوجبکهنوج
1,4830/68
17/75 B
23/80 T
1/72%
-4/91 B
1/15-
بگیلانبگیلان
15,510-2/16
5/68 B
66/69 T
4/8%
1/55 M
6/1617/14
بزاگرسبزاگرس
5,100-3/01
37/00 B
30/60 T
2/21%
-1/70 B
0/3731/24
بجهرمبجهرم
2,6692/71
44/35 B
64/44 T
4/64%
2/45 B
2/5623/01
آباداآبادا
11,120-1/43
7/96 B
27/80 T
2%
-518/88 K
4/3-
بپیوندبپیوند
12,340-1/83
13/86 B
37/02 T
2/67%
78/66 M
3/23-
ومپنا
و
1,0000
0/00
20/00 T
1/44%---
بمولد
ب
6,170-6/54
115/93 B
52/27 T
3/77%
-4/60 B
--