زبینا

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/68%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/08%
حجم
1
0
/
8
0
2
0
M
0

زبینا

|مجاز
کشاورزی و دامپروری بینالود|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/68%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/08%
حجم
1
0
/
8
0
2
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  6
  0
  /
  6
  0
  8
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -0/02
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+14/5%
  • صنعت+10/6%
  • بورس+8/8%
  • فرابورس+4/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت3,769پایین ترین قیمت3,633

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۲۶
   معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل
  • ۱۴۰۲/۶/۶
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 13/37 T
 • تعداد معاملات
  2
  0
  0
  0
  3
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 182/87 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 74/35 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/74
3,932بازه قیمت روز3,418
6/17 B
حقیقی
5/99 B
510/75 M
حقوقی
693/62 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
2/68
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E8/3
 • P/Eگروه15/21
 • EPS440
 • P/S
  2/13
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 4/08 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 6/65 M
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 14/73 M
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 14/59 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 26/99 B
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گسترش کشاورزی ودامپروری فردوس پارس-س.خ-44/12%بنیادمستضعفان انقلاب اسلامی26/14%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .سینابهگزین1/76%شرکت بیمه پارسیان -سهامی عام -1/09%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .سینابهگزین
  64/21 M
  -133/69 K

نمادهای هم گروه (زراعت و خدمات وابسته)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
کورزی
ک
1,0000
0/00
100/00 B
0/02%---
آیندهآینده
9,5602/98
149/36 B
3/99 T
0/8%
0/00
1/25-
تلیسهتلیسه
4,0892/66
28/90 B
20/42 T
4/1%
681/73 M
1/0614/97
زمگسازمگسا
35,900-1/46
12/90 B
10/77 T
2/16%
-5/26 B
0/318/91
ابریشم
ا
1,000,0000
0/00
0/00
0%---
آبینآبین
5,6502/91
51/80 B
10/18 T
2/04%
12/10 B
1/252/43
زگلدشتزگلدشت
24,2002/77
7/66 B
16/94 T
3/4%
286/18 M
0/6118/09
زشگزازشگزا
8,470-2/09
13/88 B
8/13 T
1/63%
1/57 B
0/829/03
زقیامزقیام
2,883-1/54
18/56 B
19/88 T
3/99%
-1/69 B
0/347/28
زپارسزپارس
37,8303/43
23/45 B
52/79 T
10/59%
-1/90 B
1/121/27
زکشتزکشت
19,2805/41
28/30 B
11/57 T
2/32%
1/33 B
1/7313/2
جوینجوین
6,750-0/88
14/82 B
50/32 T
10/09%
-2/66 B
0/946/08
زدشتزدشت
26,6501/7
6/19 B
18/39 T
3/69%
-70/28 M
0/7110/99
زماهانزماهان
7,940-2/56
11/17 B
8/97 T
1/8%
-71/10 M
0/5-
سیمرغسیمرغ
28,6301/23
28/85 B
37/22 T
7/47%
-5/97 B
0/57/54
زفکازفکا
15,920-1/42
11/24 B
23/88 T
4/79%
-6/64 B
0/478/68
زشریفزشریف
5,520-0/18
11/13 B
13/27 T
2/66%
5/29 B
1/838/54
زکوثرزکوثر
31,2400/13
116/26 B
62/48 T
12/53%
41/83 B
3/1415/35
زملاردزملارد
16,540-0/54
28/50 B
13/23 T
2/65%
2/21 B
3/56-
سپیدسپید
29,060-0/48
38/08 B
87/18 T
17/49%
-6/92 B
2/49-
اجداد
ا
1,0000
0/00
1/04 T
0/21%---
دیزباد
د
1,0000
0/00
503/21 B
0/1%---
زسپاها
ز
1,0000
0/00
220/00 B
0/04%---
زفجر
ز
16,710-1/77
16/92 B
15/04 T
3/02%
-2/41 B
5/04-
فردوس
ف
1,0000
0/00
12/00 T
2/41%---
زهلال
ز
1,0000
0/00
0/00
0%---