آردینه

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
0
0
/
0
0
0
0

آردینه

|مجاز
|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
0
0
/
0
0
0
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  0
  0
  /
  0
  0
  0
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت+3/7%
  • بورس+9/4%
  • فرابورس+5/8%

  قیمت روز

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  بالا ترین قیمت-پایین ترین قیمت-

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  • ارزش بازار-
  • تعداد معاملات
   0
   0
  • تغییر مالکیت-
  • خالص جریان ورود خروج پول-
  • سرانه خرید حقیقی-
  • قدرت خریدار به فروشنده-
  1,050بازه قیمت روز950
  -حقیقی-
  -حقوقی-
  مقیاس
  -
  درصد سهم از صنعت
  -
  اطلاعات پایه
  • حجم مبنا-
  • تعداد سهام-
  • سهام شناور-
  نسبت‌های مالی
  • P/E-
  • P/Eگروه-
  • EPS-
  • P/S-
  میانگین حجم
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  میانگین ارزش
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • نمودار ترکیب سهامداران

   تغییرات سهامداران عمده

   سهامدارانسهمتغییر

  نمادهای هم گروه (محصولات غذایی و اشامیدنی به جز قند و شکر)

  نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  صنایع شیر
  ص
  1,0000
  0/00
  0/00
  0%---
  غمینوغمینو
  10,060-2/34
  23/45 B
  15/09 T
  1/16%
  -11/22 B
  0/25-
  خودکفاخودکفا
  9,710-2/52
  43/54 B
  72/83 T
  5/61%
  -9/14 B
  1/02-
  غیوانغیوان
  15,9400/95
  15/94 K
  263/01 B
  0/02%
  0/00
  --
  غگلغگل
  3,794-2/03
  26/16 B
  37/94 T
  2/92%
  -18/86 M
  0/8-
  غدیسغدیس
  16,630-2/85
  26/66 B
  19/45 T
  1/5%
  -1/10 B
  1/06-
  غدشتغدشت
  26,7100/48
  41/08 B
  18/21 T
  1/4%
  -1/04 B
  0/88-
  غدامغدام
  49,1900/97
  12/00 B
  7/87 T
  0/61%
  0/00
  0/81-
  غمهراغمهرا
  11,230-0/53
  2/49 B
  21/34 T
  1/64%
  496/79 M
  2/04-
  غفارسغفارس
  16,890-4/99
  64/57 B
  19/59 T
  1/51%
  -8/50 B
  0/67-
  غبهنوشغبهنوش
  91,8502/75
  32/43 B
  33/07 T
  2/55%
  -18/47 B
  0/92-
  غبشهرغبشهر
  2,828-0/35
  48/74 B
  83/43 T
  6/42%
  2/72 B
  0/45-
  غشانغشان
  7,0600/14
  9/94 B
  12/13 T
  0/93%
  -1/22 B
  0/77-
  غناب
  غ
  995,850-3
  6/25 B
  19/92 T
  1/53%
  0/00
  0/07-
  وبشهروبشهر
  6,3600/16
  14/28 B
  95/40 T
  7/34%
  -41/97 M
  1/76-
  غشوکوغشوکو
  10,720-1/1
  11/26 B
  4/29 T
  0/33%
  6/36 B
  1/86-
  آرد تجارت
  آ
  1,0000
  0/00
  0/00
  0%---
  غالبرغالبر
  75,860-3/46
  60/64 B
  35/05 T
  2/7%
  -19/89 B
  0/42-
  غنوشغنوش
  10,940-1/53
  35/73 B
  10/94 T
  0/84%
  -422/51 M
  0/61-
  غسالمغسالم
  4,742-1/69
  10/60 B
  21/26 T
  1/64%
  -257/34 M
  0/95-
  غشهدغشهد
  8,720-2/16
  10/63 B
  7/14 T
  0/55%
  -1/53 B
  0/93-
  غشصفاغشصفا
  15,870-1/54
  18/45 B
  18/35 T
  1/41%
  8/28 B
  0/94-
  غپینوغپینو
  4,1340/05
  35/08 B
  37/21 T
  2/86%
  -13/16 B
  0/42-
  غپاکغپاک
  17,630-0/9
  15/55 B
  24/43 T
  1/88%
  0/00
  1/48-
  غپآذرغپآذر
  37,600-1/45
  3/09 B
  10/90 T
  0/84%
  -648/43 M
  0/47-
  غچینغچین
  5,2300/19
  9/32 B
  11/19 T
  0/86%
  93/77 M
  0/55-
  غشاذرغشاذر
  7,570-2/63
  6/67 B
  10/37 T
  0/8%
  -4/01 B
  0/28-
  غگرجیغگرجی
  2,1193/82
  17/52 B
  7/95 T
  0/61%
  -538/97 M
  1/28-
  غاذرغاذر
  19,4000/89
  65/65 B
  6/79 T
  0/52%
  2/40 B
  0/84-
  غگلستاغگلستا
  18,430-2/3
  18/54 B
  11/72 T
  0/9%
  -2/04 B
  0/4-
  غگلپاغگلپا
  41,000-0/73
  6/94 B
  15/13 T
  1/17%
  1/11 B
  1/19-
  غگزغگز
  5,415-3/15
  175/97 M
  2/11 T
  0/16%
  0/00
  0/25-
  غشهدابغشهداب
  4,014-0/69
  29/57 B
  24/50 T
  1/89%
  -4/71 B
  0/67-
  بهپاکبهپاک
  4,729-1/22
  24/44 B
  19/39 T
  1/49%
  2/93 B
  1/12-
  غنیلیغنیلی
  6,0001/83
  3/10 B
  2/40 T
  0/18%
  0/00
  0/5-
  غکولاک
  غ
  1,0000
  0/00
  50/00 B
  0%---
  تبرکتبرک
  11,1900/27
  5/44 B
  24/97 T
  1/92%
  147/88 M
  1/31-
  غبهارغبهار
  18,6100/16
  10/94 B
  7/22 T
  0/56%
  2/16 B
  1/61-
  غویتاغویتا
  3,306-0/87
  42/96 B
  23/14 T
  1/78%
  -580/94 M
  1/06-
  غگیلاغگیلا
  18,920-0/11
  7/10 B
  7/74 T
  0/6%
  2/58 B
  5/66-
  غزرغزر
  3,533-0/68
  41/56 B
  63/59 T
  4/9%
  -7/47 B
  1/48-
  غکورشغکورش
  8,280-3/42
  58/39 B
  165/60 T
  12/75%
  -20/14 B
  0/86-
  غصینوغصینو
  14,5600/2
  14/46 B
  145/60 T
  11/21%
  -5/31 B
  1/22-
  غدانه
  غ
  7,350-0/54
  21/28 B
  14/70 T
  1/13%
  124/95 M
  0/75-
  زرنام
  ز
  480-97/92
  0/00
  10/08 T
  0/78%---
  عالیس
  ع
  23,500-1/47
  75/92 B
  70/50 T
  5/43%
  -55/08 B
  1/85-
  غپونهغپونه
  11,5800/86
  2/41 B
  10/42 T
  0/8%
  0/00
  0/86-
  غمایه
  غ
  73,7001/52
  37/78 B
  17/69 T
  1/36%
  2/36 B
  1/02-