بکابل

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/86%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/43%
حجم
2
0
/
4
0
5
0
M
0

بکابل

|مجاز
سیم و کابل ابهر|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/86%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/43%
حجم
2
0
/
4
0
5
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  8
  0
  5
  0
  /
  6
  0
  4
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  0/83
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+16/3%
  • صنعت+1/5%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت35,800پایین ترین قیمت33,800

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۶
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۸
   افشای اطلاعات بااهمیت - (انعقاد قرارداد مهم - گروه الف) منتهی به سال مالی 1402/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 35/83 T
 • تعداد معاملات
  5
  0
  4
  0
  6
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -50/99 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 141/33 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/46
36,250بازه قیمت روز32,850
21/62 B
حقیقی
72/61 B
64/11 B
حقوقی
13/13 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
10/03
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه17/99
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی19/27%شرکت تولیدی گرانول قزوین-سهامی خاص-18/58%BFMصندوق .س .ا.بازارگردانی تاک دانا14/11%شخص حقیقی11/88%سبد شخص حقیقی10/74%شخص حقیقی3/15%شخص حقیقی2/6%شخص حقیقی2/41%شخص حقیقی1/38%شخص حقیقی1/1%شخص حقیقی1/1%شخص حقیقی1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق .س .ا.بازارگردانی تاک دانا
  144/48 M
  498/07 K
  شخص حقیقی
  14/19 M
  58/84 K

نمادهای هم گروه (ماشین الات و دستگاه‌های برقی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
نیرونیرو
20,7002/92
5/73 B
6/21 T
1/74%
2/79 B
3/02116/13
بایکابایکا
27,200-2/86
111/11 M
13/73 T
3/84%
0/00
-131/03
بشهاببشهاب
20,940-4/99
29/64 B
15/27 T
4/27%
5/62 B
0/5411/31
بکاببکاب
12,220-1/86
29/04 B
6/00 T
1/68%
3/52 B
1/0142/46
برانس
ب
1,0000
0/00
3/75 T
1/05%---
بموتوبموتو
2,684-0/9
19/65 B
54/07 T
15/13%
6/70 B
1/610/29
بتکبتک
256,350-2
2/88 B
2/31 T
0/65%
0/00
11,135/45
بترانسبترانس
2,874-1/14
114/74 B
104/62 T
29/28%
-13/06 B
0/738/55
بالبربالبر
25,340-4/47
8/66 B
16/22 T
4/54%
-633/15 M
0/5580/42
بکامبکام
2,793-4/38
35/61 B
38/20 T
10/69%
-404/41 M
0/6718/5
بنیروبنیرو
4,107-4/69
24/99 B
38/68 T
10/82%
441/96 M
0/9510/17
بسویچبسویچ
4,251-4/2
8/24 B
54/80 T
15/33%
-7/17 B
0/1911/83
برانسفو
ب
1,0000
0/00
3/50 T
0/98%---