اجداد

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
0
0
/
0
0
0
0

اجداد

|ممنوع-متوقف
مرغ اجداد زربال|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
0
0
/
0
0
0
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  0
  0
  /
  0
  0
  0
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت-0/6%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  بالا ترین قیمت0پایین ترین قیمت0

  رویدادها

  • ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
   اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1401/03/31 (حسابرسی شده) (شرکت مرغ اجداد زربال)
  • ۱۴۰۱/۲/۸
   صورت های مالی سال مالی منتهی به 1400/09/30 (حسابرسی شده)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 1/04 T
 • تعداد معاملات
  0
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول-
 • سرانه خرید حقیقی-
 • قدرت خریدار به فروشنده-
1,050بازه قیمت روز950
-حقیقی-
-حقوقی-
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/2
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 15/00 M
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه13/1
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر-سهامی عام-99/6%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (زراعت و خدمات وابسته)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
کورزی
ک
1,0000
0/00
100/00 B
0/02%---
آیندهآینده
9,330-2/93
17/66 B
3/90 T
0/77%
0/00
0/86-
تلیسهتلیسه
4,089-1/62
31/64 B
20/42 T
4/03%
1/32 B
0/71-
زمگسازمگسا
36,090-0/94
9/36 B
10/83 T
2/14%
-1/48 B
0/5-
ابریشم
ا
1,000,0000
0/00
0/00
0%---
آبینآبین
5,170-2/27
50/77 B
9/32 T
1/84%
-304/67 M
0/61-
زگلدشتزگلدشت
23,950-2/23
19/09 B
16/77 T
3/31%
-8/13 B
0/79-
زشگزازشگزا
8,390-0/7
12/13 B
8/05 T
1/59%
-254/90 M
0/5-
زبینازبینا
3,7132/03
9/64 B
13/52 T
2/67%
-3/88 B
0/73-
زقیامزقیام
2,956-0/5
17/34 B
20/39 T
4/03%
-2/36 B
0/96-
زپارسزپارس
38,2602/26
11/87 B
53/39 T
10/54%
-659/15 M
0/76-
زکشتزکشت
19,030-1/79
16/27 B
11/42 T
2/25%
-680/59 M
0/64-
جوینجوین
6,6001/07
8/36 B
49/20 T
9/72%
-2/47 B
0/81-
زدشتزدشت
27,100-3/58
12/92 B
18/70 T
3/69%
-852/23 M
0/56-
زماهانزماهان
7,710-1/78
27/21 B
8/71 T
1/72%
16/67 B
0/95-
سیمرغسیمرغ
32,2805/68
82/90 B
41/96 T
8/29%
-9/43 B
1/01-
زفکازفکا
17,630-4/28
75/82 B
26/45 T
5/22%
6/05 B
0/92-
زشریفزشریف
5,500-3/67
48/69 B
13/23 T
2/61%
24/27 B
0/58-
زکوثرزکوثر
27,370-2/85
48/80 B
54/74 T
10/81%
9/54 B
0/91-
زملاردزملارد
20,0206/9
929/67 B
16/02 T
3/16%
35/08 B
0/95-
سپیدسپید
27,010-6/7
55/78 B
81/03 T
16%
-6/65 B
0/85-
دیزباد
د
1,0000
0/00
503/21 B
0/1%---
زسپاها
ز
1,0000
0/00
220/00 B
0/04%---
زفجر
ز
17,290-2/41
42/07 B
15/56 T
3/07%
6/18 B
6/61-
فردوس
ف
1,0000
0/00
12/00 T
2/37%---
زهلال
ز
1,0000
0/00
0/00
0%---