وتوشه

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/15%
حجم
5
0
9
0
6
0
/
3
0
2
0
K
0

وتوشه

|مجاز
سرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/15%
حجم
5
0
9
0
6
0
/
3
0
2
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  4
  0
  /
  0
  0
  9
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  1/71
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+2/7%
  • صنعت+7%
  • بورس+8/8%
  • فرابورس+4/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت6,910پایین ترین قیمت6,820

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۲
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31
  • ۱۴۰۲/۵/۱
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/04/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 41/04 T
 • تعداد معاملات
  6
  0
  5
  0
 • تغییر مالکیت
  0/01%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -1/61 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 118/14 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/78
7,300بازه قیمت روز6,360
2/48 B
حقیقی
4/09 B
1/61 B
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
5/65
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 2/40 M
 • تعداد سهام6,000,000,000
 • سهام شناور
  31/41 %
نسبت‌های مالی
 • P/E6/72
 • P/Eگروه14/63
 • EPS1,017
 • P/S
  6/50
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 2/00 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 5/68 M
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 5/85 M
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 13/75 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 44/51 B
 • میانگین ارزش یک سال
  ریال 41/97 B
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری کوشاپیشه-سهامی خاص-56/03%شرکت صنعتی پارس خزر-سهامی عام-2/29%صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما1/81%صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو1/77%شخص حقیقی1/5%شخص حقیقی1/49%شخص حقیقی1/49%شرکت سرمایه گذاری ص .ب .کارکنان بانک ها-س .ع -1/12%صندوق سرمایه گذاری مشترک امیدتوسعه1/03%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  شرکت سرمایه گذاری کوشاپیشه-سهامی خاص-
  3/36 B
  73/04 K

نمادهای هم گروه (ماشین الات و تجهیزات)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
لازمالازما
63,5503
55/24 B
13/82 T
1/9%
-4/98 B
0/63193/52
تپکوتپکو
2,2420/5
119/86 B
47/36 T
6/52%
28/03 B
1/55772/61
لخانهلخانه
27,000-2/96
131/00 M
24/30 T
3/35%
-78/60 M
-405/56
تکنوتکنو
8,4102/85
65/45 B
7/06 T
0/97%
4/57 B
1/18119/24
تراک
ت
1,8039/99
202/66 M
91/95 B
0/01%---
تپمپیتپمپی
14,150-1/05
9/97 B
31/13 T
4/29%
-3/41 B
0/516/57
تفیروتفیرو
42,9503
339/86 M
515/40 B
0/07%-119/89
لخزرلخزر
14,870-0/07
3/36 B
24/73 T
3/4%
-699/44 M
0/427/28
تکمباتکمبا
6,610-2/5
14/08 B
11/39 T
1/57%
930/30 M
0/6419/12
تایراتایرا
8,8100
9/96 B
112/77 T
15/52%
-2/85 B
0/676/74
تکشاتکشا
66,6902/11
42/24 B
13/34 T
1/84%
9/43 B
2/0787/86
لابسالابسا
6,500-2/28
16/53 B
17/55 T
2/42%
-661/78 M
0/4712/62
لسرمالسرما
30,6901/38
9/66 B
6/69 T
0/92%
-238/89 M
1/3574/88
لبوتانلبوتان
15,2000/46
10/50 B
38/00 T
5/23%
-5/00 B
0/7213/21
توربو
ت
1,0000
0/00
0/00
0%---
تمحرکهتمحرکه
8,200-0/73
10/85 B
2/91 T
0/4%
0/00
2/15-
تاتمستاتمس
119,250-2/97
1/99 B
13/81 T
1/9%
0/00
1/38-
انتخابانتخاب
29,300-0/34
17/66 B
293/00 T
40/33%
-3/29 B
1/65-
گلدیراگلدیرا
8,1300/99
51/86 B
68/00 T
9/36%
-7/96 B
0/92-