تملت
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/5%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/5%
حجم
1
0
4
0
/
3
0
7
0
M
تصویر نماد تملت

تملت

|ممنوع-متوقف
تامین سرمایه بانک ملت|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/5%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/5%
حجم معاملات
1
0
4
0
/
3
0
7
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  4
  0
  3
  0
  /
  1
  0
  0
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  بالا ترین قیمت3,024پایین ترین قیمت2,991

  بازده ماهانه

  تملتصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  خالص جریان-

  وضعیت تکنیکال روز

  داده ای جهت نمایش وجود ندارد

اطلاعات معاملاتی نماد

تملت
 • ارزش بازار
  105/00 Tریال
 • تعداد معاملات
  1
  0
  4
  0
  ,
  3
  0
  6
  0
  8
  0
  ,
  5
  0
  2
  0
  6
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/05
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی-
 • سرانه خرید حقیقی
  60/91 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/7
2,396بازه قیمت روز2,168
5/24 B
حقیقی
16/54 B
37/86 B
حقوقی
26/56 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
10/57
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  14/00 Mسهم
 • تعداد سهام
  27,000,000,000
 • درصد شناور
  %6/90
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 7/73
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه مالی ملت -سهام عام -78/26%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.بازارگردانی ملت6/05%شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان -سهامی خاص -4/04%شرکت بهسازمشارکتهای ملت-سهامی عام-2/07%صندوق سرمایه گذاری اوج ملت1/59%شرکت تدبیرگران بهسازملت-سهامی خاص-1/09%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد