وتوس

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/09%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/79%
حجم
8
0
/
8
0
2
0
M
0

وتوس

|مجاز
توسعه شهری توس گستر|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/09%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/79%
حجم
8
0
/
8
0
2
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  4
  0
  6
  0
  /
  1
  0
  8
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  58/09
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+29%
  • صنعت+7/8%
  • بورس+2/3%
  • فرابورس-0/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت16,630پایین ترین قیمت15,630

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۱
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۲۷
   اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 33/14 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  2
  0
  6
  0
  6
  0
 • تغییر مالکیت
  0/44%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 60/39 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 347/04 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/43
16,630بازه قیمت روز14,470
139/51 B
حقیقی
79/12 B
6/65 B
حقوقی
67/03 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
3/74
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 800/00 K
 • تعداد سهام2,000,000,000
 • سهام شناور
  17/92 %
نسبت‌های مالی
 • P/E28/86
 • P/Eگروه15/48
 • EPS576
 • P/S
  45/19
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 3/84 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 2/94 M
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه مالی واقتصادی آینده64/91%شرکت بازرگانی همراه عرشیاپارسیان-سهامی خاص-4/43%شرکت مدیریت سرمایه آسای دانا-سهامی خاص-4/09%BFMصندوق سرمایه گذاری اختصاصی .ب .ثروت پویا3/26%شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین دانا-سهامی خاص-3/03%شرکت مسکن سازان بهشت پویا-سهامی خاص-1/33%شرکت پردازش اطلاعات ایرانیان-سهامی خاص-1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۳)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق سرمایه گذاری اختصاصی .ب .ثروت پویا
  65/33 M
  335/56 K

نمادهای هم گروه (انبوه سازی، املاک و مستغلات)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
ثنامثنام
1,881-1/39
5/50 B
4/45 T
0/5%
0/00
1/2919/98
وثخوزوثخوز
62,800-2/96
36/52 B
4/40 T
0/5%
-187/49 M
1/3511/64
ثجوانثجوان
13,260-0/29
32/05 B
33/85 T
3/82%
264/00 M
0/74161/69
ثالوندثالوند
11,6903/56
54/28 B
9/35 T
1/06%
187/83 M
0/9810/9
ثقزویثقزوی
15,350-3
14/01 B
3/07 T
0/35%
57/49 M
1/3761/42
وآذروآذر
9,670-4/58
87/50 B
17/30 T
1/95%
3/13 B
0/65-
ثرودثرود
12,7906/86
108/58 B
6/39 T
0/72%
22/11 B
1/499/78
مپسا
م
1,0000
0/00
0/00
0%---
ثعتماثعتما
27,1502/84
104/57 B
3/84 T
0/43%
10/60 B
0/3922/28
ثاصفاثاصفا
18,460-2/84
30/88 B
2/95 T
0/33%
-18/48 B
0/65-
ثتوساثتوسا
31,700-1/09
9/67 B
3/04 T
0/34%
0/00
1/13-
ثترانثتران
6,6901/82
26/26 B
12/04 T
1/36%
4/14 B
1/46-
ثمسکنثمسکن
6,0101/18
54/19 B
37/86 T
4/28%
5/79 B
1/015/91
ثزاگرسثزاگرس
54,0002/98
4/95 B
3/56 T
0/4%
2/51 B
13/51-
کیسونکیسون
2,5232/97
138/03 B
50/86 T
5/74%
32/71 B
1/459/1
وساختوساخت
1,7821/24
30/61 B
54/96 T
6/21%
2/29 B
1/0522/89
ثشرقثشرق
10,520-0/57
40/92 B
11/57 T
1/31%
-2/12 B
1/47112/8
عمران شرق
ع
1,0000
0/00
0/00
0%---
ثفارسثفارس
33,8400/59
143/31 B
60/91 T
6/88%
-65/07 B
0/8818/83
ثعمراثعمرا
17,7406/99
452/80 B
23/06 T
2/6%
137/52 B
1/2417/97
ثنظامثنظام
56,2000/17
44/58 B
4/19 T
0/47%
201/71 M
1/4489/19
ثشاهدثشاهد
14,6706/98
184/17 B
92/28 T
10/42%
27/13 B
2/5352/68
آ س پآ س پ
11,380-1/58
27/60 B
11/38 T
1/28%
-510/24 M
0/76135/24
بناآفرین
ب
1,0000
0/00
0/00
0%---
ثغربثغرب
9,7006/35
118/00 B
11/64 T
1/31%
27/52 B
1/938/75
کرمانکرمان
1,260-0/79
112/89 B
53/70 T
6/06%
-103/93 M
0/75102/84
ثنورثنور
6,5000/31
34/62 B
7/80 T
0/88%
-291/50 M
1/12165/27
ثباغثباغ
6,580-0/3
7/25 B
17/37 T
1/96%
-129/90 M
0/7719/13
آبادآباد
67,8400/32
77/98 B
16/28 T
1/84%
-395/51 M
0/53739/01
ثپردیسثپردیس
13,4003/23
174/23 B
26/80 T
3/03%
-63/75 B
0/7322/83
ثاختثاخت
3,5780/14
72/25 B
32/20 T
3/64%
-24/51 B
0/51-
ثنوساثنوسا
7,450-0/67
37/79 B
19/59 T
2/21%
-1/15 B
0/85111/05
ثامانثامان
36,880-5
29/53 B
18/44 T
2/08%
-16/96 B
0/0643/67
ثملی
ث
1,0000
0/00
6/00 T
0/68%---
ثعمسا
ث
1,0000
0/00
684/10 B
0/08%---
ثاژنثاژن
6,900-0/87
298/91 M
2/76 T
0/31%
0/00
1-
ثبهسازثبهساز
3,0310/4
113/48 B
61/02 T
6/89%
3/52 B
1/94-
ثامیدثامید
2,168-1/55
24/10 B
141/47 T
15/97%
-2/05 B
3/47-
ثجنوبثجنوب
13,2101/74
15/32 B
18/49 T
2/09%
-2/95 B
1/45-