صبا
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/56%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/07%
حجم
1
0
2
0
/
0
0
1
0
M
ص

صبا

|مجاز
گروه مالی صبا تامین|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/56%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/07%
حجم معاملات
1
0
2
0
/
0
0
1
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  6
  0
  /
  5
  0
  4
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -6/51
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت3,070پایین ترین قیمت3,020

  بازده ماهانه

  صباصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -11,996,030,295ریال

  وضعیت تکنیکال روز

  داده ای جهت نمایش وجود ندارد

اطلاعات معاملاتی نماد

صبا
 • ارزش بازار
  350/52 Tریال
 • تعداد معاملات
  8
  0
  0
  0
  9
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/01
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -12/00 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  89/36 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی1/07
3,202بازه قیمت روز2,898
12/06 B
حقیقی
24/06 B
24/49 B
حقوقی
12/49 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
0/25
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  39/32 Mسهم
 • تعداد سهام
  115,000,000,000
 • درصد شناور
  %11/63
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه -
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی-سهامی عام-85/82%BFMصندوق .س .ا.ب .صباگسترنفت وگازتامین2/55%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد