شیران
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/41%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/13%
حجم
1
0
5
0
/
5
0
4
0
M
تصویر نماد شیران

شیران

|مجاز
س. صنایع شیمیایی ایران|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/41%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/13%
حجم معاملات
1
0
5
0
/
5
0
4
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  7
  0
  2
  0
  /
  4
  0
  2
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -9/19
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت4,720پایین ترین قیمت4,633

  بازده ماهانه

  شیرانصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -16,147,454,203ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

شیران
 • ارزش بازار
  253/72 Tریال
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  2
  0
  8
  0
  1
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/03
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -16/15 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  115/79 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/61
4,993بازه قیمت روز4,341
17/49 B
حقیقی
33/63 B
46/02 B
حقوقی
29/87 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
1/22
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  21/77 Mسهم
 • تعداد سهام
  54,433,650,000
 • درصد شناور
  %13/92
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 6/62
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت بانک صنعت ومعدن-سهامی خاص-49/98%شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند-سهامی عام -30/01%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.ب.نمادصنعت ومعدن4/9%شرکت رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت ومعدن-سهامی1/19%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد