شگستر
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/75%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/5%
حجم
4
0
1
0
/
8
0
9
0
M
ش

شگستر

|مجاز
گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/75%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/5%
حجم معاملات
4
0
1
0
/
8
0
9
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  6
  0
  8
  0
  /
  7
  0
  4
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت1,665پایین ترین قیمت1,619

  بازده ماهانه

  شگسترصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  5,885,699,879ریال

  وضعیت تکنیکال روز

  داده ای جهت نمایش وجود ندارد

اطلاعات معاملاتی نماد

شگستر
 • ارزش بازار
  41/02 Tریال
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  1
  0
  6
  0
  6
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/17
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  5/89 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  169/40 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/86
1,649بازه قیمت روز1,553
67/08 B
حقیقی
61/20 B
1/68 B
حقوقی
7/56 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/2
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  25,000,000,000
 • درصد شناور
  %44/54
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه -
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران47/15%شرکت سهامی بیمه ایران -سهامی خاص -1/64%شرکت گروه مالی ملت -سهام عام -1/4%شرکت گروه .م .سرمایه گذاری امید-س .ع -1/08%شرکت توسعه سرمایه رفاه-سهامی خاص-1/08%شرکت گروه مالی صباتامین -سهامی عام -1/05%شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد-سهامی خاص -1/04%PRXسبد-شرک66041--شرک30630-1/02%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد