کگاز

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/17%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/22%
حجم
3
0
0
0
8
0
/
4
0
3
0
K
0

کگاز

|مجاز
شیشه و گاز|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/17%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/22%
حجم
3
0
0
0
8
0
/
4
0
3
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  0
  0
  /
  9
  0
  8
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -1/94
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-5/2%
  • صنعت+1/3%
  • بورس+2/3%
  • فرابورس-0/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت36,960پایین ترین قیمت34,120

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۴
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۶
   آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 30/27 T
 • تعداد معاملات
  2
  0
  1
  0
  9
  0
 • تغییر مالکیت
  0/04%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -3/05 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 76/51 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/68
37,470بازه قیمت روز33,910
5/36 B
حقیقی
8/40 B
5/63 B
حقوقی
2/58 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
6/96
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 483/25 K
 • تعداد سهام850,000,000
 • سهام شناور
  24/47 %
نسبت‌های مالی
 • P/E22/17
 • P/Eگروه14/66
 • EPS1,607
 • P/S
  3/99
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 815/10 K
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 2/73 M
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت مادرتخصصی گسترش صنایع غذایی سینا-سهامی خا50/99%شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام-16/05%بنیادمستضعفان انقلاب اسلامی6/27%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .سینابهگزین1/15%شخص حقیقی1/03%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۳)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .سینابهگزین
  9/82 M
  -4/84 K
  شخص حقیقی
  8/84 M
  5/50 K

نمادهای هم گروه (سایر محصولات کانی غیرفلزی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
کایتا کایتا
42,350-2/83
863/54 M
8/47 T
1/95%
-155/58 M
1/29272/62
توس
ت
1,0000
0/00
0/00
0%---
سپرمیسپرمی
66,700-0/97
99/08 M
2/35 T
0/54%
0/00
1-
ساذریساذری
17,540-4/99
2/14 B
4/00 T
0/92%
0/00
0/41-
سفارودسفارود
15,200-1/01
8/24 B
1/84 T
0/42%
2/95 B
1/59-
کساپاکساپا
13,2304/98
4/36 B
34/77 T
8%
3/85 B
15/1369/86
کرازیکرازی
1,6896/05
56/42 B
49/15 T
11/31%
-1/10 B
1/169/71
سایراسایرا
60,650-1/94
10/25 B
2/77 T
0/64%
-2/30 B
0/462/75
کابگنکابگن
9,6101/91
100/05 M
902/38 B
0/21%
74/17 M
9/663/21
سفاسیسفاسی
4,8020/82
3/98 B
3/17 T
0/73%
11/16 M
1/37215/58
کفرآورکفرآور
21,0602/87
58/74 B
3/79 T
0/87%
17/16 B
0/7812/48
مقره سازی
م
1,0000
0/00
230/00 B
0/05%---
کسراکسرا
6,070-0/98
35/83 B
26/52 T
6/1%
-465/23 M
0/5512/96
کتوکاکتوکا
11,0206/95
117/15 B
22/04 T
5/07%
37/66 B
1/6528/48
کبادهکباده
20,5202/96
46/03 B
15/29 T
3/52%
3/24 B
0/7914/56
کقزویکقزوی
26,450-2/04
41/17 B
37/77 T
8/69%
-4/50 B
0/676/87
کورزکورز
10,150-2/95
909/59 M
20/30 T
4/67%
0/00
0/495/06
کمرجانکمرجان
6,0000/34
16/68 B
6/60 T
1/52%
-814/84 M
0/5530/45
کهمداکهمدا
5,5001/46
25/48 B
41/25 T
9/49%
-1/02 B
16/38
توکا بتن
ت
1,0000
0/00
97/45 B
0/02%---
کخاککخاک
16,260-1/35
7/38 B
56/91 T
13/09%
-2/48 B
0/438/42
کپشیرکپشیر
14,350-2/64
60/53 B
21/52 T
4/95%
27/40 B
0/7311/31
کفپارسکفپارس
5,440-3/78
22/66 B
8/81 T
2/03%
-1/09 B
0/6213/73
کسرامکسرام
6,790-2/31
18/14 B
6/66 T
1/53%
2/46 B
1/0446/98
کفراکفرا
9,9000/4
11/59 B
19/80 T
4/55%
-601/86 M
0/8417/43
کاذرکاذر
5,3106/97
43/29 B
10/62 T
2/44%
5/61 B
1/439/85
کمیناکمینا
13,0200/08
28/77 B
16/57 T
3/81%
-2/05 B
1/48-
شلیاشلیا
11,180-3/23
54/86 B
5/59 T
1/29%
-6/71 B
1/22345/98
ستبرا
س
1,0000
0/00
100/00 B
0/02%---
کایزدکایزد
9,7001/91
18/40 B
6/79 T
1/56%
1/84 B
1/1-