سیلام

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
6/67%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3/94%
حجم
2
0
/
8
0
5
0
M
0

سیلام

|مجاز
سیمان ایلام|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
6/67%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3/94%
حجم
2
0
/
8
0
5
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  4
  0
  /
  1
  0
  5
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  24/26
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-11/2%
  • صنعت+0/3%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت19,510پایین ترین قیمت18,480

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۶
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۴
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 22/81 T
 • تعداد معاملات
  7
  0
  6
  0
  3
  0
 • تغییر مالکیت
  0/24%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -8/47 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 220/47 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/99
18,430بازه قیمت روز16,030
44/98 B
حقیقی
51/71 B
7/44 B
حقوقی
711/47 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
1/15
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 581/17 K
 • تعداد سهام1,200,000,000
 • سهام شناور
  12/57 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه9/97
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سیمان تهران-سهامی عام-48/16%شرکت گروه .م .سرمایه گذاری امید-س .ع -33/36%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .سینابهگزین2/3%شخص حقیقی1/94%PRXسبد-شرک68910--شرک14909-1/66%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .سینابهگزین
  27/61 M
  1/21 K

نمادهای هم گروه (سیمان، اهک و گچ)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
سآبیکسآبیک
22,200-0/41
10/20 B
65/70 T
3/3%
-1/32 B
2/06-
سبزواسبزوا
4,713-1/17
25/08 B
17/71 T
0/89%
-1/55 B
0/43-
سباقرسباقر
16,710-2/74
3/37 B
10/03 T
0/5%
1/63 B
1/81-
سفانوسفانو
92,840-1/22
2/58 B
46/42 T
2/33%
-984/70 M
0/26-
سصوفیسصوفی
27,790-4/04
7/47 B
30/57 T
1/54%
-915/32 M
0/36-
سخوافسخواف
3,144-2/98
2/66 B
9/01 T
0/45%
0/00
0/89-
سدورسدور
12,250-2/88
12/96 B
7/86 T
0/4%
-739/22 M
0/49-
سارابساراب
33,150-0/12
217/88 M
41/77 T
2/1%
-6/77 M
1/98-
سفارسسفارس
32,270-0/03
26/52 B
181/52 T
9/12%
-15/64 B
0/44-
سبجنوسبجنو
75,960-0/84
2/35 B
29/78 T
1/5%
-437/37 M
0/5-
سارومساروم
42,920-3/6
4/05 B
42/92 T
2/16%
2/12 B
2/78-
سخاشسخاش
91,20011/07
72/39 B
18/24 T
0/92%
6/95 B
1/7-
سمتازسمتاز
44,8000/78
2/93 B
44/80 T
2/25%
-2/71 B
0/13-
سکرماسکرما
28,960-8/31
4/46 B
43/44 T
2/18%
-3/43 B
0/23-
سقاینسقاین
6,5501/08
15/81 B
26/20 T
1/32%
1/99 B
0/96-
سنیرسنیر
46,310-10/06
20/84 B
10/65 T
0/54%
4/54 B
0/88-
سشمالسشمال
16,590-3/23
2/51 B
28/20 T
1/42%
-2/20 B
0/14-
سیدکوسیدکو
15,080-0/33
14/48 B
90/48 T
4/55%
-404/13 M
0/91-
سخرم
س
1,0000
0/00
343/14 B
0/02%---
سهرمزسهرمز
22,490-15/11
3/97 B
41/02 T
2/06%
173/30 M
0/77-
سمازنسمازن
23,230-5/3
3/26 B
57/29 T
2/88%
-1/74 B
0/41-
سصفهاسصفها
145,380-2/08
131/95 B
72/69 T
3/65%
-172/03 M
1/09-
سلارسلار
81,900-2/96
114/83 B
19/23 T
0/97%
-3/11 B
0/35-
سپاهاسپاها
20,630-5/64
17/01 B
50/54 T
2/54%
-4/33 B
0/59-
سرودسرود
48,120-3/09
8/19 B
38/98 T
1/96%
-536/45 M
0/7-
سشرقسشرق
13,980-5/97
9/32 B
37/10 T
1/86%
-2/87 B
0/56-
سغربسغرب
41,320-0/63
4/04 B
20/66 T
1/04%
-1/03 B
0/51-
تهران بتون
ت
1,0000
0/00
0/00
0%---
سدشتسدشت
60,280-5
42/54 B
71/13 T
3/57%
-12/55 B
0/16-
سهگمتسهگمت
60,410-0/98
4/93 B
44/03 T
2/21%
-205/36 M
0/58-
سبهانسبهان
102,9700/04
7/25 B
20/59 T
1/03%
-3/85 B
0/36-
سکردسکرد
9,150-3/78
3/11 B
20/13 T
1/01%
-654/35 M
0/88-
سفارسفار
239,9605
43/71 B
55/91 T
2/81%
25/41 B
1/98-
سخوزسخوز
45,320-2/68
4/54 B
63/45 T
3/19%
-2/29 B
0/25-
ساربیلساربیل
22,0903/67
65/28 B
31/81 T
1/6%
17/45 B
1/29-
سترانستران
5,720-1/39
31/43 B
97/24 T
4/89%
241/64 M
0/54-
سخزرسخزر
39,490-5/18
32/46 B
19/75 T
0/99%
-895/92 M
1/18-
سفاروم
س
1,0000
0/00
111/23 B
0/01%---
سکارونسکارون
88,050-2/51
41/56 B
18/39 T
0/92%
-6/48 B
0/63-
ساوهساوه
132,400-0/82
15/80 B
86/06 T
4/32%
-1/38 B
1/02-
سیتاسیتا
16,4400/61
18/83 B
180/84 T
9/09%
1/19 B
12/14-
سغدیر
س
9,640-4/99
24/29 B
62/66 T
3/15%
-14/39 B
0/26-
اردستاناردستان
26,9200/78
4/62 B
30/55 T
1/53%
-1/17 B
2/05-
ساروجساروج
37,400-1/74
1/09 B
50/12 T
2/52%
-657/31 M
0/17-
ساروجح
س
20,0000
0/00
26/80 T
1/35%---
سفید
س
1,0000
0/00
1/00 T
0/05%---
سناوند
س
1,0000
0/00
1/20 T
0/06%---
سجام
س
3,811-0/23
5/55 B
25/42 T
1/28%
-162/19 M
1/15-