سدشت

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-5%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-5%
حجم
7
0
1
0
0
0
/
7
0
8
0
K
0

سدشت

|مجاز
صنایع سیمان دشتستان|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-5%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-5%
حجم
7
0
1
0
0
0
/
7
0
8
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  4
  0
  2
  0
  /
  5
  0
  4
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -93/75
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+30/2%
  • صنعت+0/2%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/8%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت60,280پایین ترین قیمت60,280

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۴
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 71/13 T
 • تعداد معاملات
  2
  0
  2
  0
  1
  0
 • تغییر مالکیت
  0/06%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -12/55 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 392/55 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/65
68,460بازه قیمت روز61,940
36/11 B
حقیقی
48/67 B
16/28 B
حقوقی
3/72 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
3/66
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 472/00 K
 • تعداد سهام1,180,000,000
 • سهام شناور
  23/93 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه9/97
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت توسعه سرمایه وصنعت غدیر-سهامی عام-39/89%شرکت سیمان داراب-سهامی عام-16/12%شرکت سیمان سپاهان-سهامی عام-10/05%شرکت س اتهران س.خ-م ک م ف ع-1/95%شرکت س اخراسان رضوی س.خ-م ک م ف ع-1/88%شرکت س افارس س.خ-م ک م ف ع-1/41%شرکت س اخوزستان س.خ-م ک م ف ع-1/38%شرکت س ااصفهان س.ع-م ک م ف ع-1/24%شرکت س اآذربایجان شرقی س.خ-م ک م ف ع-1/1%شرکت س امازندران س.خ-م ک م ف ع-1/01%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (سیمان، اهک و گچ)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
سآبیکسآبیک
22,200-0/41
10/20 B
65/70 T
3/38%
-1/32 B
2/66-
سبزواسبزوا
4,713-1/17
25/08 B
17/71 T
0/91%
-1/55 B
0/39-
سباقرسباقر
16,710-2/74
3/37 B
10/03 T
0/52%
1/63 B
1/3-
سفانوسفانو
92,840-1/22
2/58 B
46/42 T
2/39%
-984/70 M
0/29-
سصوفیسصوفی
27,790-4/04
7/47 B
30/57 T
1/57%
-915/32 M
0/38-
سخوافسخواف
3,144-2/98
2/66 B
9/01 T
0/46%
0/00
0/89-
سدورسدور
12,250-2/88
12/96 B
7/86 T
0/41%
-739/22 M
0/49-
سارابساراب
33,150-0/12
217/88 M
41/77 T
2/15%
-6/77 M
1/93-
سفارسسفارس
32,270-0/03
26/52 B
181/52 T
9/35%
-15/64 B
0/35-
سیلامسیلام
19,0106/67
54/15 B
22/81 T
1/18%
-8/47 B
1/01-
سبجنوسبجنو
75,960-0/84
2/35 B
29/78 T
1/53%
-437/37 M
0/64-
سارومساروم
42,920-3/6
4/05 B
42/92 T
2/21%
2/12 B
1/99-
سخاشسخاش
91,20011/07
72/39 B
18/24 T
0/94%
6/95 B
1/68-
سمتازسمتاز
44,8000/78
2/93 B
44/80 T
2/31%
-2/71 B
0/13-
سکرماسکرما
28,960-8/31
4/46 B
43/44 T
2/24%
-3/43 B
0/25-
سقاینسقاین
6,5501/08
15/81 B
26/20 T
1/35%
1/99 B
0/98-
سنیرسنیر
46,310-10/06
20/84 B
10/65 T
0/55%
4/54 B
0/81-
سشمالسشمال
16,590-3/23
2/51 B
28/20 T
1/45%
-2/20 B
0/28-
سیدکوسیدکو
15,080-0/33
14/48 B
90/48 T
4/66%
-404/13 M
0/91-
سخرم
س
1,0000
0/00
343/14 B
0/02%---
سهرمزسهرمز
22,490-15/11
3/97 B
41/02 T
2/11%
173/30 M
0/77-
سمازنسمازن
23,230-5/3
3/26 B
57/29 T
2/95%
-1/74 B
0/47-
سصفهاسصفها
145,380-2/08
131/95 B
72/69 T
3/74%
-172/03 M
1/06-
سلارسلار
81,900-2/96
114/83 B
19/23 T
0/99%
-3/11 B
0/35-
سپاهاسپاها
20,630-5/64
17/01 B
50/54 T
2/6%
-4/33 B
0/59-
سرودسرود
48,120-3/09
8/19 B
38/98 T
2/01%
-536/45 M
0/62-
سشرقسشرق
13,980-5/97
9/32 B
37/10 T
1/91%
-2/87 B
0/6-
سغربسغرب
41,320-0/63
4/04 B
20/66 T
1/06%
-1/03 B
0/55-
تهران بتون
ت
1,0000
0/00
0/00
0%---
سهگمتسهگمت
60,410-0/98
4/93 B
44/03 T
2/27%
-205/36 M
0/43-
سبهانسبهان
102,9700/04
7/25 B
20/59 T
1/06%
-3/85 B
0/36-
سکردسکرد
9,150-3/78
3/11 B
20/13 T
1/04%
-654/35 M
0/57-
سفارسفار
239,9605
43/71 B
55/91 T
2/88%
25/41 B
1/9-
سخوزسخوز
45,320-2/68
4/54 B
63/45 T
3/27%
-2/29 B
0/27-
ساربیلساربیل
22,0903/67
65/28 B
31/81 T
1/64%
17/45 B
1/44-
سترانستران
5,720-1/39
31/43 B
97/24 T
5/01%
241/64 M
0/54-
سخزرسخزر
39,490-5/18
32/46 B
19/75 T
1/02%
-895/92 M
1/21-
سفاروم
س
1,0000
0/00
111/23 B
0/01%---
سکارونسکارون
88,050-2/51
41/56 B
18/39 T
0/95%
-6/48 B
0/63-
ساوهساوه
132,400-0/82
15/80 B
86/06 T
4/43%
-1/38 B
0/76-
سیتاسیتا
16,4400/61
18/83 B
180/84 T
9/31%
1/19 B
10/64-
سغدیر
س
9,640-4/99
24/29 B
62/66 T
3/23%
-14/39 B
0/16-
اردستاناردستان
26,9200/78
4/62 B
30/55 T
1/57%
-1/17 B
2/19-
ساروجساروج
37,400-1/74
1/09 B
50/12 T
2/58%
-657/31 M
0/26-
ساروجح
س
20,0000
0/00
26/80 T
1/38%---
سفید
س
1,0000
0/00
1/00 T
0/05%---
سناوند
س
1,0000
0/00
1/20 T
0/06%---
سجام
س
3,811-0/23
5/55 B
25/42 T
1/31%
-162/19 M
1/23-