سدور

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/81%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/5%
حجم
1
0
/
1
0
8
0
M
0

سدور

|مجاز
سیمان دورود|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/81%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/5%
حجم
1
0
/
1
0
8
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  4
  0
  /
  7
  0
  4
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -5/84
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-7/8%
  • صنعت+0/9%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت13,040پایین ترین قیمت12,170

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۴
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۲۶
   مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 8/01 T
 • تعداد معاملات
  2
  0
  7
  0
  2
  0
 • تغییر مالکیت
  0/18%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -547/75 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 153/52 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/67
13,450بازه قیمت روز12,170
13/97 B
حقیقی
14/52 B
747/90 M
حقوقی
200/15 M
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/28
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/24 M
 • تعداد سهام641,697,000
 • سهام شناور
  44/38 %
نسبت‌های مالی
 • P/E19/38
 • P/Eگروه9/97
 • EPS643
 • P/S
  1/22
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 1/11 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 3/39 M
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 14/83 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 47/35 B
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سیمان فارس وخوزستان -سهامی عام -33/83%شخص حقیقی7%BFMصندوق .س .ا.ب .صباگسترنفت وگازتامین3/15%شرکت سرمایه گذاری رستازر-سهامی خاص-2/05%صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی توان مفید1/91%شخص حقیقی1/8%صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق.ب.کشوری1/63%شخص حقیقی1/58%شخص حقیقی1/42%شخص حقیقی1/2%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  شخص حقیقی
  44/96 M
  314/31 K
  BFMصندوق .س .ا.ب .صباگسترنفت وگازتامین
  20/22 M
  74/42 K
  شخص حقیقی
  7/76 M
  488/00

نمادهای هم گروه (سیمان، اهک و گچ)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
سآبیکسآبیک
22,230-3/63
41/94 B
65/79 T
2/3%
-8/70 B
1/437/11
سبزواسبزوا
4,796-2/27
42/90 B
18/02 T
0/63%
-1/67 B
0/7329/39
سباقرسباقر
16,790-2/78
3/93 B
10/07 T
0/35%
1/40 B
1/3511/27
سفانوسفانو
93,030-2/13
5/04 B
46/52 T
1/63%
-1/71 B
0/546/54
سصوفیسصوفی
27,780-4/53
17/92 B
30/56 T
1/07%
-6/92 B
0/486/59
سخوافسخواف
3,157-2/97
1/71 B
9/04 T
0/32%
0/00
0/46-
سارابساراب
33,150-1/32
2/39 B
41/77 T
1/46%
-1/76 B
0/447/49
سفارسسفارس
32,280-0/09
67/84 B
181/57 T
6/34%
-58/22 B
0/276/97
سیلامسیلام
18,2906/96
50/14 B
21/95 T
0/77%
5/88 B
2/6617/4
سبجنوسبجنو
76,260-2/6
2/45 B
29/89 T
1/04%
-1/63 B
0/611/24
سارومساروم
42,860-5/98
7/63 B
42/86 T
1/5%
147/62 M
1/026/8
سخاشسخاش
85,7106/46
7/98 B
17/14 T
0/6%
-2/31 B
0/756/96
سمتازسمتاز
44,7500/34
5/49 B
44/75 T
1/56%
-1/82 B
0/537/43
سکرماسکرما
29,080-7/43
8/56 B
43/62 T
1/52%
-3/21 B
0/476/39
سقاینسقاین
6,490-4/12
71/28 B
25/96 T
0/91%
-10/10 B
0/4115/47
سنیرسنیر
46,140-11/04
62/91 B
10/61 T
0/37%
-7/27 B
0/2910/65
سشمالسشمال
16,610-4/23
7/05 B
28/24 T
0/99%
-4/89 B
0/326/92
سیدکوسیدکو
15,0900
7/35 B
90/54 T
3/16%
-999/36 M
0/686/87
سخرم
س
1,0000
0/00
343/14 B
0/01%---
سهرمزسهرمز
22,440-14/88
29/95 B
40/93 T
1/43%
7/51 B
2/476/61
سمازنسمازن
23,220-5/34
13/13 B
57/26 T
2%
-3/78 B
0/956/51
سصفهاسصفها
145,9503/59
325/90 B
72/97 T
2/55%
2/58 B
1/2929/9
سلارسلار
81,900-2/96
114/83 B
19/23 T
0/67%
-3/11 B
0/3541/22
سپاهاسپاها
20,610-6/46
41/96 B
50/49 T
1/76%
-10/69 B
0/496/75
سرودسرود
48,150-3/38
8/65 B
39/00 T
1/36%
-3/85 B
0/467/62
سشرقسشرق
14,020-6/04
15/66 B
37/20 T
1/3%
-3/77 B
0/88/68
سغربسغرب
41,560-2/89
4/08 B
20/78 T
0/73%
-1/76 B
1/318/45
تهران بتون
ت
1,0000
0/00
0/00
0%---
سدشتسدشت
63,450-5
25/87 B
74/87 T
2/62%
-6/78 B
0/4221/78
سهگمتسهگمت
60,450-0/5
7/19 B
44/06 T
1/54%
500/11 M
2/027/61
سبهانسبهان
103,030-0/45
26/71 B
20/61 T
0/72%
-8/57 B
0/589/5
سکردسکرد
9,140-4/2
5/94 B
20/11 T
0/7%
-1/16 B
1/0511/8
سفارسفار
233,250-4/42
48/26 B
54/35 T
1/9%
-18/59 B
0/3618/46
سخوزسخوز
45,520-3/6
7/01 B
63/73 T
2/23%
676/62 M
1/016/04
ساربیلساربیل
21,5102/59
48/60 B
30/97 T
1/08%
1/13 B
1/197/6
سترانستران
55,9000/05
175/78 B
950/30 T
33/2%-0/548/63
سخزرسخزر
39,500-7/83
34/65 B
19/75 T
0/69%
-1/44 B
1/1110/48
سفاروم
س
1,0000
0/00
111/23 B
0%---
سکارونسکارون
88,050-2/51
41/56 B
18/39 T
0/64%
-6/48 B
0/6316/21
ساوهساوه
133,450-3/97
34/25 B
86/74 T
3/03%
-1/47 B
0/796/82
سیتاسیتا
16,440-0/24
29/93 B
180/84 T
6/32%
-3/94 B
12/38-
سغدیر
س
10,0302/15
30/95 B
65/19 T
2/28%
-902/77 M
1/32-
اردستاناردستان
26,920-1/29
12/42 B
30/55 T
1/07%
-2/52 B
2/21-
ساروجساروج
37,450-4/09
6/93 B
50/18 T
1/75%
-5/00 B
0/14-
ساروجح
س
20,0000
0/00
26/80 T
0/94%---
سفید
س
1,0000
0/00
1/00 T
0/04%---
سناوند
س
1,0000
0/00
1/20 T
0/04%---
سجام
س
3,8331/22
23/16 B
25/56 T
0/89%
-985/15 M
1/18-