وساخت

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/11%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/28%
حجم
1
0
0
0
/
0
0
0
0
M
0

وساخت

|مجاز
سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/11%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/28%
حجم
1
0
0
0
/
0
0
0
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  8
  0
  /
  1
  0
  4
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -4/39
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+11/2%
  • صنعت+14/7%
  • بورس+8/8%
  • فرابورس+4/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت1,829پایین ترین قیمت1,800

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۱
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۱۹
   افشای اطلاعات بااهمیت - (افشای معاملات موضوع ماده 129 لایحه اصلاحی قانون تجارت یا سایر اشخاص وابسته - گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/06/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 55/98 T
 • تعداد معاملات
  3
  0
  6
  0
  5
  0
 • تغییر مالکیت
  0/03%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -1/34 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 120/79 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/88
1,947بازه قیمت روز1,693
16/79 B
حقیقی
18/13 B
1/34 B
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
6/19
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 12/34 M
 • تعداد سهام30,842,726,000
 • سهام شناور
  25/84 %
نسبت‌های مالی
 • P/E23/18
 • P/Eگروه15/48
 • EPS78
 • P/S
  21/71
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 18/95 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 36/53 M
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 84/75 M
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 33/47 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 76/50 B
 • میانگین ارزش یک سال
  ریال 151/41 B
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان -سهامی عام -22/77%شرکت سرمایه گذاری هامون کیش-سهامی خاص-17/65%شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی-سهامی عام-16/77%شرکت بانک اقتصادنوین -سهامی عام -7/97%PRXسبد-شرک71185--شرک13115-3/9%شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین-سهامی عام-3/49%شرکت سرمایه گذاری ع وت پایدارایرانیان-س.خ-1/57%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۲)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (انبوه سازی، املاک و مستغلات)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
ثنامثنام
1,881-1/43
4/92 B
4/45 T
0/49%
0/00
1/2520/06
وثخوزوثخوز
66,250-2/94
678/76 M
4/64 T
0/51%
0/00
0/3312
ثجوانثجوان
13,850-2/94
6/08 B
35/35 T
3/91%
0/00
0/71162/17
ثالوندثالوند
11,5400/7
8/58 B
9/23 T
1/02%
1/15 B
0/910/78
ثقزویثقزوی
15,7600/44
2/02 B
3/15 T
0/35%
385/00 M
2/0163/96
وآذروآذر
9,980-1/49
47/03 B
17/85 T
1/98%
8/69 B
0/51-
وتوسوتوس
16,630-0/61
30/29 B
33/26 T
3/68%
4/77 B
1/0828/37
ثرودثرود
11,770-0/76
10/42 B
5/88 T
0/65%
-1/02 B
0/568/92
مپسا
م
1,0000
0/00
0/00
0%---
ثعتماثعتما
25,7502/91
54/68 B
3/64 T
0/4%
-14/57 B
1/1121/71
ثاصفاثاصفا
19,000-2/99
1/39 B
3/04 T
0/34%
0/00
0/4-
ثتوساثتوسا
32,850-2/69
12/14 B
3/15 T
0/35%
0/00
0/72-
ثترانثتران
6,8700/15
4/27 B
12/37 T
1/37%
-2/01 B
0/38-
ثمسکنثمسکن
6,1300/98
62/20 B
38/62 T
4/27%
34/64 B
1/756/07
ثزاگرسثزاگرس
52,1002/93
17/10 B
3/44 T
0/38%
7/91 B
3/56-
کیسونکیسون
2,525-2/31
236/65 B
50/90 T
5/63%
17/58 B
1/318/83
ثشرقثشرق
9,9805
48/52 B
10/98 T
1/22%
21/41 B
5/31109/54
عمران شرق
ع
1,0000
0/00
0/00
0%---
ثفارسثفارس
35,130-0/57
213/22 B
63/23 T
7%
-28/54 B
1/0319/11
ثعمراثعمرا
16,420-1/73
53/97 B
21/35 T
2/36%
-4/11 B
0/9916/7
ثنظامثنظام
57,000-2/67
15/23 B
4/25 T
0/47%
698/60 M
2/79483/21
ثشاهدثشاهد
19,870-7
290/12 B
124/99 T
13/83%-0/2245/15
آ س پآ س پ
10,700-1/56
7/02 B
10/70 T
1/18%
-608/18 M
0/82129/31
بناآفرین
ب
1,0000
0/00
0/00
0%---
ثغربثغرب
8,930-1/64
29/88 B
10/72 T
1/19%
-4/06 B
0/618/1
کرمانکرمان
1,2671/27
114/85 B
54/00 T
5/97%
-3/78 B
0/81105/31
ثنورثنور
6,5802/97
54/82 B
7/90 T
0/87%
14/66 B
1/18167/56
ثباغثباغ
6,6001/06
3/80 B
17/42 T
1/93%
-513/03 M
0/6219/42
آبادآباد
68,000-5
65/20 B
16/32 T
1/81%
-787/54 M
0/19746/76
ثپردیسثپردیس
13,5001/13
150/25 B
27/00 T
2/99%
-35/72 B
0/622/33
ثاختثاخت
3,661-0/6
30/17 B
32/95 T
3/65%
1/24 B
1/02-
ثنوساثنوسا
7,570-2/21
28/37 B
19/91 T
2/2%
-792/96 M
0/63112/55
ثامانثامان
40,510-5
14/69 B
20/25 T
2/24%
-7/13 B
0/0447/96
ثملی
ث
1,0000
0/00
6/00 T
0/66%---
ثعمسا
ث
1,0000
0/00
684/10 B
0/08%---
ثاژنثاژن
6,900-0/87
63/60 M
2/76 T
0/3%
0/00
1-
ثبهسازثبهساز
3,0721/69
134/68 B
61/84 T
6/84%
-27/65 B
2/17-
ثامیدثامید
2,1930/09
23/07 B
143/10 T
15/83%
-3/85 B
3/51-
ثجنوبثجنوب
13,1500/69
7/96 B
18/41 T
2/04%
0/00
2/19-