کسرام

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/49%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/65%
حجم
4
0
/
0
0
1
0
M
0

کسرام

|مجاز
پارس سرام|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/49%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/65%
حجم
4
0
/
0
0
1
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  6
  0
  /
  4
  0
  6
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  4/75
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+5/8%
  • صنعت-2/1%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت6,690پایین ترین قیمت6,390

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۸
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۷
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 6/47 T
 • تعداد معاملات
  2
  0
  7
  0
  0
  0
 • تغییر مالکیت
  0/41%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 2/56 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 487/50 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/5
6,830بازه قیمت روز6,190
25/35 B
حقیقی
22/79 B
1/14 B
حقوقی
3/70 B
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
1/42
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/49 M
 • تعداد سهام981,249,000
 • سهام شناور
  59/65 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه14/66
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سات شیدسپهر-سهامی خاص-8/63%شخص حقیقی5/66%BFMصندوق .س .ا.بازارگردانی تاک دانا3/22%شخص حقیقی2/9%شخص حقیقی2/49%شرکت تجارت کالارابین-سهامی خاص-2/31%شخص حقیقی1/75%شخص حقیقی1/73%شخص حقیقی1/53%شخص حقیقی1/52%شرکت خدمات دریائی وبندری کاوه-سهامی خاص-1/48%کارگزاری بانک سپه1/35%شخص حقیقی1/33%شرکت گروه ثروت سازان جوان پارس-سهامی خاص-1/25%شخص حقیقی1/09%شخص حقیقی1/02%شخص حقیقی1/01%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق .س .ا.بازارگردانی تاک دانا
  31/65 M
  84/39 K

نمادهای هم گروه (سایر محصولات کانی غیرفلزی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
کایتا کایتا
41,900-2/98
974/13 M
8/38 T
1/84%
-329/54 M
0/64-
توس
ت
1,0000
0/00
0/00
0%---
سپرمیسپرمی
66,450-0/97
1/98 B
2/34 T
0/51%
0/00
5-
ساذریساذری
17,540-2/96
136/16 M
4/00 T
0/88%
0/00
0/5-
سفارودسفارود
14,5102/98
9/99 B
1/76 T
0/39%
2/80 B
1/7-
کساپاکساپا
13,97011/48
2/46 B
36/71 T
8/05%
613/70 M
4/88-
کرازیکرازی
1,6101/12
31/72 B
46/85 T
10/28%
-617/77 M
0/44-
سایراسایرا
58,850-1/92
9/60 B
2/68 T
0/59%
-5/05 B
0/3-
کابگنکابگن
9,8001/98
55/16 M
920/22 B
0/2%
0/00
4-
سفاسیسفاسی
4,987-2/46
4/14 B
3/29 T
0/72%
0/00
1/53-
کفرآورکفرآور
21,150-3
10/83 B
3/81 T
0/83%
-3/38 B
0/54-
مقره سازی
م
1,0000
0/00
230/00 B
0/05%---
کسراکسرا
5,9100/68
10/98 B
25/82 T
5/66%
-77/07 M
0/68-
کتوکاکتوکا
12,110-0/33
55/36 B
24/22 T
5/31%
6/25 B
1/89-
کگازکگاز
33,9102/31
11/60 B
28/82 T
6/32%
-1/89 B
1-
کبادهکباده
20,250-2/88
26/81 B
15/09 T
3/31%
-3/40 B
0/86-
کقزویکقزوی
25,7000/39
12/97 B
36/70 T
8/05%
-847/26 M
0/8-
کورزکورز
10,080-2/98
283/19 M
20/16 T
4/42%
0/00
1-
کمرجانکمرجان
6,1003/04
14/75 B
6/71 T
1/47%
-884/07 M
1/13-
کهمداکهمدا
5,380-1/27
16/86 B
40/35 T
8/85%
-8/35 B
0/33-
توکا بتن
ت
1,0000
0/00
97/45 B
0/02%---
کخاککخاک
16,3002/29
10/79 B
57/05 T
12/52%
-2/02 B
1-
کپشیرکپشیر
13,540-0/96
14/94 B
20/31 T
4/46%
-614/43 M
0/53-
کفپارسکفپارس
5,7601/4
74/95 B
9/33 T
2/05%
-511/62 M
0/88-
کفراکفرا
9,990-0/2
4/67 B
19/98 T
4/38%
-2/67 B
0/32-
کاذرکاذر
5,1601/55
5/68 B
10/32 T
2/26%
-92/66 M
0/75-
کمیناکمینا
14,0700/43
34/45 B
17/91 T
3/93%
-771/06 M
1/11-
شلیاشلیا
10,990-3
1/24 B
5/50 T
1/21%
0/00
0/5-
ستبرا
س
1,0000
0/00
100/00 B
0/02%---
کایزدکایزد
9,060-0/98
10/50 B
6/34 T
1/39%
-13/51 M
0/56-