وسگیلا

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/46%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/23%
حجم
1
0
1
0
/
9
0
5
0
M
0

وسگیلا

|ممنوع-متوقف
شرکت س استان گیلان|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/46%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/23%
حجم
1
0
1
0
/
9
0
5
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  /
  1
  0
  4
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت-0/2%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2%

  قیمت روز

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  بالا ترین قیمت442پایین ترین قیمت419

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 64/74 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  1
  0
  ,
  9
  0
  4
  0
  9
  0
  ,
  6
  0
  3
  0
  6
  0
 • تغییر مالکیت
  0/01%
 • خالص جریان ورود خروج پول-
 • سرانه خرید حقیقی-
 • قدرت خریدار به فروشنده-
454بازه قیمت روز412
-حقیقی-
-حقوقی-
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
1/11
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 59/81 M
 • تعداد سهام149,512,668,000
 • سهام شناور
  100/00 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه11/37
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  تغییرات سهامداران عمده

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (سرمایه گذاریها)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
پردیسپردیس
4,616-0/69
6/55 B
20/77 T
0/36%
-1/22 B
0/75-
وشمالوشمال
31,9502/9
27/38 B
3/89 T
0/07%
0/00
1/12-
آریانآریان
4,3271/87
8/28 B
255/29 T
4/38%
1/85 B
1/51-
فلاتفلات
22,400-2/61
28/87 B
8/72 T
0/15%
0/00
1/19-
وسپهوسپه
4,408-0/34
2/85 B
134/00 T
2/3%
-220/00 M
0/18-
وبهمنوبهمن
4,660-2/65
6/33 B
65/24 T
1/12%
444/32 M
0/58-
وصنعتوصنعت
2,069-0/73
319/61 M
37/24 T
0/64%
0/00
0/89-
وتوصاوتوصا
1,151-4/36
9/28 B
40/28 T
0/69%
-522/55 M
0/6-
وایراوایرا
4,7620/9
6/68 B
10/48 T
0/18%
2/87 B
1/51-
اعتلااعتلا
3,8520/63
1/01 B
11/75 T
0/2%
-743/80 M
0/28-
سنوینسنوین
7,4602/15
820/06 M
7/46 T
0/13%
0/00
0/81-
واتیواتی
13,900-0/36
1/27 B
62/55 T
1/07%
38/21 M
0/54-
وکادووکادو
7,320-1/06
6/82 B
29/18 T
0/5%
3/56 B
0/91-
وآرینوآرین
2,0761/02
27/86 B
8/30 T
0/14%
243/95 M
1/29-
معیارمعیار
18,6002/97
2/69 B
5/58 T
0/1%
1/82 B
23/39-
وگستروگستر
19,3002/62
10/47 B
15/44 T
0/27%
1/21 B
1-
گوهرانگوهران
5,230-1/14
624/29 M
33/99 T
0/58%
0/00
0/41-
وخارزموخارزم
5,7000/53
30/63 B
106/59 T
1/83%
-15/08 B
0/73-
وداناودانا
10,380-2/98
23/17 B
14/01 T
0/24%
-2/43 B
0/4-
سدبیرسدبیر
46,7505/27
37/78 B
11/69 T
0/2%
14/73 B
1/62-
وسکابوسکاب
3,726-1/18
103/11 M
44/71 T
0/77%
-33/98 M
1/38-
وبیمهوبیمه
1,516-2/73
50/09 B
24/26 T
0/42%
211/52 M
0/94-
وتوسموتوسم
5,4404/02
28/26 B
43/52 T
0/75%
-1/90 B
0/52-
ونیروونیرو
6,38010/9
488/08 B
66/99 T
1/15%
-166/05 B
1/21-
وسبحانوسبحان
2,9120/28
1/05 B
22/71 T
0/39%
0/00
0/9-
ونیکیونیکی
6,6500/9
21/95 B
232/75 T
3/99%
-6/24 B
0/51-
وساپاوساپا
4,920-2/78
45/35 B
97/42 T
1/67%
161/83 M
0/98-
وبوعلیوبوعلی
3,4540/2
3/53 B
20/72 T
0/36%
-3/23 B
1/02-
وصناوصنا
2,282-2/01
2/32 B
18/60 T
0/32%
1/45 M
0/9-
وجامیوجامی
1,969-1/01
1/46 B
3/94 T
0/07%
0/00
1/32-
وارزش
و
1,0000
0/00
7/60 T
0/13%---
وبرقوبرق
105,4501/25
46/74 B
37/09 T
0/64%
4/68 B
0/7-
وپویاوپویا
3,2560/53
651/49 M
22/79 T
0/39%
0/00
4/32-
سرچشمهسرچشمه
8,2800/36
10/32 B
63/34 T
1/09%
-6/11 B
0/36-
وآداکوآداک
11,4193
3/06 B
9/93 T
0/17%---
وملتوملت
3,876-1/96
107/26 M
3/88 T
0/07%
0/00
2/32-
وفتخاروفتخار
2,3131/21
5/66 B
4/63 T
0/08%
-1/49 B
1/08-
وآواوآوا
4,5360/13
2/07 B
5/99 T
0/1%
0/00
1/65-
صباصبا
3,1660/51
8/89 B
364/09 T
6/25%
-6/33 B
1/75-
وسیستا
و
617-4/86
9/98 M
97/62 T
1/68%---
وساشرقی
و
4290/47
6/04 B
87/72 T
1/5%---
وسکهبو
و
1,130-2/65
5/23 M
44/16 T
0/76%---
وسگلستا
و
740-5
33/74 M
88/72 T
1/52%---
وسخوز
و
633-4/9
137/34 M
162/59 T
2/79%---
وساربیل
و
1,280-5
12/16 M
80/91 T
1/39%---
وسلرستا
و
471-3/97
8/23 B
43/77 T
0/75%---
وسیلام
و
1,240-5
5/89 M
6/20 M
0%---
وسفارس
و
1,030-4/95
5/48 M
271/67 T
4/66%---
وسرضوی
و
725-4/97
86/07 M
253/76 T
4/35%---
وسزنجان
و
1,419-4/93
5/02 M
66/77 T
1/15%---
وستهران
و
1,0000
0/00
362/83 T
6/22%---
وسخراج
و
2,209-9/96
8/52 M
135/63 T
2/33%---
وسمازن
و
970-4/95
5/07 M
182/91 T
3/14%---
وسصفا
و
729-4/94
83/44 M
168/58 T
2/89%---
وسهمدا
و
5130/2
13/82 B
58/75 T
1/01%---
وسقم
و
1,332-4/96
31/99 M
69/69 T
1/2%---
وسمحال
و
1,0000
0/00
712/00 M
0%---
وسهرمز
و
648-2/69
119/88 B
62/28 T
1/07%---
وسکردوسکرد
4310/23
19/82 B
39/31 T
0/67%---
وسکرشا
و
432-0/69
10/49 B
37/02 T
0/64%---
وسمرکز
و
1,400-5
284/38 M
109/16 T
1/87%---
وسیزد
و
1,274-4/95
76/61 M
75/82 T
1/3%---
وسخراش
و
1,369-4/97
26/02 M
93/89 T
1/61%---
وساغربی
و
4290/46
21/33 B
68/11 T
1/17%---
وسکرمان
و
4310/23
45/44 B
76/05 T
1/3%---
وسقزوین
و
1,0000
0/00
59/54 T
1/02%---
وسبوشهر
و
1,260-1/59
12/40 M
60/76 T
1/04%---
وسمنان
و
1,0000
0/00
0/00
0%---
وکبهمنوکبهمن
3,570-0/08
1/13 B
35/70 T
0/61%
-797/44 K
5/77-
وسپهر
و
5,5701/47
13/67 B
417/75 T
7/17%
71/24 M
2/42-
مدار
م
500-98
0/00
2/30 T
0/04%---
وامینوامین
12,3402/92
37/04 B
123/40 T
2/12%
-602/72 M
3/56-
ومدیرومدیر
4,774-1/55
1/73 M
42/97 T
0/74%
0/00
1-
ولقمانولقمان
2,1512/7
1/39 B
11/68 T
0/2%
-1/38 B
0/25-
مدیریتمدیریت
3,343-0/9
410/89 M
10/03 T
0/17%
0/00
2/51-
وهامونوهامون
2,743-0/36
2/20 B
13/71 T
0/23%
-494/38 M
1/26-
وتوسکاوتوسکا
13,4702/98
1/64 B
11/18 T
0/19%
0/00
0/68-
وطوبیوطوبی
2,6600/69
2/23 B
7/98 T
0/14%
331/77 K
0/47-
بهیربهیر
9,140-3/99
408/13 M
5/48 T
0/09%
0/00
0/38-
کیانا
ک
1,0000
0/00
2/00 T
0/03%---
امیران
ا
1,0000
0/00
1/50 T
0/03%---
والماس
و
3,006-0/86
9/07 B
12/02 T
0/21%
37/71 M
0/55-
ومهانومهان
7,640-0/26
2/75 B
229/20 T
3/93%
-877/39 M
0/97-
شهر
ش
2,015-0/3
11/76 B
66/50 T
1/14%
-966/46 M
2/27-