وسکرد

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/23%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/46%
حجم
4
0
5
0
/
9
0
6
0
M
0

وسکرد

|ممنوع-متوقف
|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/23%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/46%
حجم
4
0
5
0
/
9
0
6
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  9
  0
  /
  8
  0
  2
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت+1/1%
  • بورس+2/3%
  • فرابورس-0/3%

  قیمت روز

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  بالا ترین قیمت445پایین ترین قیمت422

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۵
   گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه منتهی به 1400/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۴
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 39/31 T
 • تعداد معاملات
  4
  0
  5
  0
  ,
  9
  0
  5
  0
  6
  0
  ,
  5
  0
  2
  0
  3
  0
 • تغییر مالکیت
  0/05%
 • خالص جریان ورود خروج پول-
 • سرانه خرید حقیقی-
 • قدرت خریدار به فروشنده-
452بازه قیمت روز410
-حقیقی-
-حقوقی-
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/67
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا-
 • تعداد سهام91,217,621,000
 • سهام شناور
  100/00 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه11/37
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  تغییرات سهامداران عمده

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (سرمایه گذاریها)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
پردیسپردیس
4,7941/92
25/79 B
21/57 T
0/37%
2/75 B
1/086/75
وشمالوشمال
30,6002/95
2/31 B
3/73 T
0/06%
94/20 M
6/8832/72
آریانآریان
4,152-0/67
13/19 B
244/97 T
4/18%
-4/75 B
1/217/06
فلاتفلات
24,750-2/95
35/66 B
9/64 T
0/16%
-775/96 M
0/63-
وسپهوسپه
4,4150/84
14/76 B
134/22 T
2/29%
-3/38 B
0/544/91
وبهمنوبهمن
4,697-3/12
49/43 B
65/76 T
1/12%
-8/72 B
0/515/13
وصنعتوصنعت
2,061-0/24
5/15 B
37/10 T
0/63%
-1/10 B
14/7
وتوصاوتوصا
1,198-0/34
32/15 B
41/93 T
0/71%
-528/71 M
0/8511/92
وایراوایرا
4,744-2/94
19/65 B
10/44 T
0/18%
-5/66 B
1/6335/27
اعتلااعتلا
3,935-0/58
5/48 B
12/00 T
0/2%
859/45 M
0/463/29
سنوینسنوین
7,6602/66
15/04 B
7/66 T
0/13%
-2/13 B
1/118/49
واتیواتی
14,050-0/71
12/73 B
63/23 T
1/08%
-2/47 B
0/765/12
وکادووکادو
8,1200/74
44/15 B
32/37 T
0/55%
-242/25 M
1/4514/71
وآرینوآرین
2,0761/02
27/86 B
8/30 T
0/14%
243/95 M
1/2917/49
معیارمعیار
17,7102/96
60/36 B
5/31 T
0/09%
2/11 B
0/9731/6
وگستروگستر
20,550-5/83
60/22 B
16/44 T
0/28%
2/87 B
0/6533/94
گوهرانگوهران
5,4402/43
8/54 B
35/36 T
0/6%
0/00
0/785/34
وخارزموخارزم
5,5600/36
117/30 B
103/97 T
1/77%
21/10 B
1/153/72
وداناودانا
9,7202/43
167/57 B
13/12 T
0/22%
100/78 B
2/0463/51
سدبیرسدبیر
47,1003/66
124/50 B
11/78 T
0/2%
5/95 B
1/2168/83
وسکابوسکاب
3,723-0/67
8/19 B
44/68 T
0/76%
-112/63 M
0/974/17
وبیمهوبیمه
1,5596/84
33/93 B
24/94 T
0/42%
-377/77 M
1/59/93
وتوسموتوسم
5,4003/83
9/81 B
43/20 T
0/74%
-357/82 M
0/823/86
ونیروونیرو
6,42013/53
331/55 B
67/41 T
1/15%
15/01 B
0/979/74
وسبحانوسبحان
2,9870/71
28/28 B
23/30 T
0/4%
-1/75 B
0/994/24
ونیکیونیکی
7,170-1/39
6/67 B
250/95 T
4/28%
-3/01 B
0/336
وساپاوساپا
5,1100/2
115/28 B
101/18 T
1/73%
1/34 B
1/0316/4
وبوعلیوبوعلی
3,4320/53
13/50 B
20/59 T
0/35%
-3/54 B
1/315/48
وصناوصنا
2,319-0/09
11/86 B
18/90 T
0/32%
-731/18 M
0/715/19
وجامیوجامی
2,034-1/22
8/92 B
4/07 T
0/07%
0/00
0/696/62
وارزش
و
1,0000
0/00
7/60 T
0/13%---
وبرقوبرق
98,7502/97
30/50 B
34/74 T
0/59%
0/00
2/524/46
وپویاوپویا
3,224-0/98
15/63 B
22/57 T
0/39%
1/88 B
2/333/3
سرچشمهسرچشمه
8,620-2/17
71/83 B
65/94 T
1/12%
-19/72 B
0/3414/04
وآداکوآداک
11,4193
3/06 B
9/93 T
0/17%--18/17
وملتوملت
3,9561/99
5/03 B
3/96 T
0/07%
657/21 M
2/4912/96
وفتخاروفتخار
2,3151/02
59/24 B
4/63 T
0/08%
-6/95 B
1/499/23
وآواوآوا
4,7060/15
8/45 B
6/21 T
0/11%
69/43 M
0/985/11
صباصبا
3,187-0/13
41/37 B
366/50 T
6/25%
-7/88 B
1/034/42
وسیستا
و
617-4/86
9/98 M
97/62 T
1/66%---
وساشرقی
و
4290/47
6/04 B
87/72 T
1/5%---
وسکهبو
و
1,130-2/65
5/23 M
44/16 T
0/75%---
وسگلستا
و
740-5
33/74 M
88/72 T
1/51%---
وسخوز
و
633-4/9
137/34 M
162/59 T
2/77%---
وساربیل
و
1,280-5
12/16 M
80/91 T
1/38%---
وسلرستا
و
471-3/97
8/23 B
43/77 T
0/75%---
وسیلام
و
1,240-5
5/89 M
6/20 M
0%---
وسفارس
و
1,030-4/95
5/48 M
271/67 T
4/63%---
وسرضوی
و
725-4/97
86/07 M
253/76 T
4/33%---
وسزنجان
و
1,419-4/93
5/02 M
66/77 T
1/14%---
وستهران
و
1,0000
0/00
362/83 T
6/18%---
وسخراج
و
2,209-9/96
8/52 M
135/63 T
2/31%---
وسمازن
و
970-4/95
5/07 M
182/91 T
3/12%---
وسصفا
و
729-4/94
83/44 M
168/58 T
2/87%---
وسهمدا
و
5130/2
13/82 B
58/75 T
1%---
وسقم
و
1,332-4/96
31/99 M
69/69 T
1/19%---
وسمحال
و
1,0000
0/00
712/00 M
0%---
وسهرمز
و
648-2/69
119/88 B
62/28 T
1/06%---
وسکرشا
و
432-0/69
10/49 B
37/02 T
0/63%---
وسمرکز
و
1,400-5
284/38 M
109/16 T
1/86%---
وسیزد
و
1,274-4/95
76/61 M
75/82 T
1/29%---
وسخراش
و
1,369-4/97
26/02 M
93/89 T
1/6%---
وسگیلا
و
433-0/46
5/14 B
64/74 T
1/1%---
وساغربی
و
4290/46
21/33 B
68/11 T
1/16%---
وسکرمان
و
4310/23
45/44 B
76/05 T
1/3%--3/92
وسقزوین
و
1,0000
0/00
59/54 T
1/01%---
وسبوشهر
و
1,260-1/59
12/40 M
60/76 T
1/04%---
وسمنان
و
1,0000
0/00
0/00
0%---
وکبهمنوکبهمن
3,602-0/17
5/52 B
36/02 T
0/61%
-112/72 M
5/51-
وسپهر
و
5,410-1/47
69/34 B
405/75 T
6/92%
19/22 B
2/48-
مدار
م
500-98
0/00
2/30 T
0/04%---
وامینوامین
12,3402/92
37/04 B
123/40 T
2/1%
-602/72 M
3/56-
ومدیرومدیر
4,774-1/55
1/73 M
42/97 T
0/73%
0/00
1-
ولقمانولقمان
2,1251/79
5/11 B
11/54 T
0/2%
-4/60 B
0/47-
مدیریتمدیریت
3,381-0/47
4/65 B
10/14 T
0/17%
504/15 K
5/08-
وهامونوهامون
2,7061/99
14/52 B
13/53 T
0/23%
0/00
1/76-
وتوسکاوتوسکا
12,5702/92
34/40 B
10/43 T
0/18%
-1/78 B
1/55-
وطوبیوطوبی
2,546-1/44
12/48 B
7/64 T
0/13%
-3/55 B
0/56-
بهیربهیر
9,550-1/99
308/84 M
5/73 T
0/1%
0/00
0/38-
کیانا
ک
1,0000
0/00
2/00 T
0/03%---
امیران
ا
1,0000
0/00
1/50 T
0/03%---
والماس
و
2,874-1/41
44/08 B
11/50 T
0/2%
-11/51 B
0/4-
ومهانومهان
7,670-1/04
14/28 B
230/10 T
3/92%
-5/72 B
0/78-
شهر
ش
2,058-0/63
60/25 B
67/91 T
1/16%
293/70 M
4/29-