وسزنجان

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-4/93%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
3
0
/
7
0
2
0
K
0

وسزنجان

|ممنوع-متوقف
|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-4/93%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
3
0
/
7
0
2
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  /
  0
  0
  2
  0
  M
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت-0/3%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/2%

  قیمت روز

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  بالا ترین قیمت1,349پایین ترین قیمت1,349

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31(اصلاحیه)
  • ۱۴۰۲/۷/۱
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 66/77 T
 • تعداد معاملات
  3
  0
  ,
  7
  0
  2
  0
  0
  0
 • تغییر مالکیت
  0%
 • خالص جریان ورود خروج پول-
 • سرانه خرید حقیقی-
 • قدرت خریدار به فروشنده-
1,489بازه قیمت روز1,349
-حقیقی-
-حقوقی-
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
1/15
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا-
 • تعداد سهام47,052,691,000
 • سهام شناور
  100/00 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه11/37
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  تغییرات سهامداران عمده

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (سرمایه گذاریها)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
پردیسپردیس
4,617-0/71
6/17 B
20/78 T
0/36%
-947/32 M
0/39-
وشمالوشمال
31,9502/9
27/23 B
3/89 T
0/07%
0/00
0/81-
آریانآریان
4,3292/2
7/70 B
255/41 T
4/38%
1/93 B
1/36-
فلاتفلات
22,3502/17
24/99 B
8/70 T
0/15%
0/00
0/11-
وسپهوسپه
4,409-0/07
2/20 B
134/03 T
2/3%
-220/00 M
0/47-
وبهمنوبهمن
4,6760/02
2/68 B
65/46 T
1/12%
286/20 M
0/94-
وصنعتوصنعت
2,069-0/29
82/90 M
37/24 T
0/64%
0/00
1-
وتوصاوتوصا
1,150-2/85
7/66 B
40/25 T
0/69%
-493/62 M
0/83-
وایراوایرا
4,762-0/15
6/12 B
10/48 T
0/18%
2/87 B
1/52-
اعتلااعتلا
3,8521/91
970/13 M
11/75 T
0/2%
-743/80 M
0/32-
سنوینسنوین
7,4602/15
820/06 M
7/46 T
0/13%
0/00
2/67-
واتیواتی
13,900-0/36
1/25 B
62/55 T
1/07%
38/21 M
1/55-
وکادووکادو
7,310-2/53
6/54 B
29/14 T
0/5%
3/56 B
2/35-
وآرینوآرین
2,0761/02
27/86 B
8/30 T
0/14%
243/95 M
1/29-
معیارمعیار
18,5802/97
1/90 B
5/57 T
0/1%
1/14 B
7/58-
وگستروگستر
19,1001/05
6/13 B
15/28 T
0/26%
1/21 B
0/83-
گوهرانگوهران
5,250-0/38
276/14 M
34/13 T
0/59%
0/00
0/88-
وخارزموخارزم
5,6901/59
23/73 B
106/40 T
1/83%
-14/93 B
0/52-
وداناودانا
10,520-2/02
14/65 B
14/20 T
0/24%
-1/31 B
0/92-
سدبیرسدبیر
46,7505/27
30/88 B
11/69 T
0/2%
9/96 B
1/06-
وسکابوسکاب
3,726-1/18
103/11 M
44/71 T
0/77%
-33/98 M
1/14-
وبیمهوبیمه
1,516-2/73
50/09 B
24/26 T
0/42%
211/52 M
0/94-
وتوسموتوسم
5,4404/02
28/26 B
43/52 T
0/75%
-1/90 B
0/52-
ونیروونیرو
6,38010/9
488/08 B
66/99 T
1/15%
-166/05 B
1/21-
وسبحانوسبحان
2,916-0/07
341/26 M
22/74 T
0/39%
0/00
1-
ونیکیونیکی
6,6501/05
12/37 B
232/75 T
3/99%
-76/01 M
1/38-
وساپاوساپا
4,930-2/38
26/66 B
97/61 T
1/68%
161/83 M
0/99-
وبوعلیوبوعلی
3,4540/2
3/44 B
20/72 T
0/36%
-3/23 B
0/47-
وصناوصنا
2,283-0/7
1/94 B
18/61 T
0/32%
1/45 M
1/2-
وجامیوجامی
1,9890/15
445/68 M
3/98 T
0/07%
0/00
1/2-
وارزش
و
1,0000
0/00
7/60 T
0/13%---
وبرقوبرق
105,550-1/15
38/12 B
37/13 T
0/64%
5/87 B
0/8-
وپویاوپویا
3,2560/5
611/23 M
22/79 T
0/39%
0/00
3/57-
سرچشمهسرچشمه
8,2900/24
7/44 B
63/42 T
1/09%
-4/39 B
0/16-
وآداکوآداک
11,4193
3/06 B
9/93 T
0/17%---
وملتوملت
3,876-1/96
107/26 M
3/88 T
0/07%
0/00
2-
وفتخاروفتخار
2,3111/43
4/40 B
4/62 T
0/08%
-1/02 B
0/21-
وآواوآوا
4,5352/36
1/82 B
5/99 T
0/1%
0/00
1/64-
صباصبا
3,1660/35
8/28 B
364/09 T
6/25%
-6/33 B
0/59-
وسیستا
و
617-4/86
9/98 M
97/62 T
1/68%---
وساشرقی
و
4290/47
6/04 B
87/72 T
1/5%---
وسکهبو
و
1,130-2/65
5/23 M
44/16 T
0/76%---
وسگلستا
و
740-5
33/74 M
88/72 T
1/52%---
وسخوز
و
633-4/9
137/34 M
162/59 T
2/79%---
وساربیل
و
1,280-5
12/16 M
80/91 T
1/39%---
وسلرستا
و
471-3/97
8/23 B
43/77 T
0/75%---
وسیلام
و
1,240-5
5/89 M
6/20 M
0%---
وسفارس
و
1,030-4/95
5/48 M
271/67 T
4/66%---
وسرضوی
و
725-4/97
86/07 M
253/76 T
4/36%---
وستهران
و
1,0000
0/00
362/83 T
6/23%---
وسخراج
و
2,209-9/96
8/52 M
135/63 T
2/33%---
وسمازن
و
970-4/95
5/07 M
182/91 T
3/14%---
وسصفا
و
729-4/94
83/44 M
168/58 T
2/89%---
وسهمدا
و
5130/2
13/82 B
58/75 T
1/01%---
وسقم
و
1,332-4/96
31/99 M
69/69 T
1/2%---
وسمحال
و
1,0000
0/00
712/00 M
0%---
وسهرمز
و
648-2/69
119/88 B
62/28 T
1/07%---
وسکردوسکرد
4310/23
19/82 B
39/31 T
0/68%---
وسکرشا
و
432-0/69
10/49 B
37/02 T
0/64%---
وسمرکز
و
1,400-5
284/38 M
109/16 T
1/87%---
وسیزد
و
1,274-4/95
76/61 M
75/82 T
1/3%---
وسخراش
و
1,369-4/97
26/02 M
93/89 T
1/61%---
وسگیلا
و
433-0/46
5/14 B
64/74 T
1/11%---
وساغربی
و
4290/46
21/33 B
68/11 T
1/17%---
وسکرمان
و
4310/23
45/44 B
76/05 T
1/3%---
وسقزوین
و
1,0000
0/00
59/54 T
1/02%---
وسبوشهر
و
1,260-1/59
12/40 M
60/76 T
1/04%---
وسمنان
و
1,0000
0/00
0/00
0%---
وکبهمنوکبهمن
3,5670/33
1/07 B
35/67 T
0/61%
-797/44 K
2/58-
وسپهر
و
5,5701/47
12/61 B
417/75 T
7/17%
640/25 M
3/36-
مدار
م
500-98
0/00
2/30 T
0/04%---
وامینوامین
12,3402/92
37/04 B
123/40 T
2/12%
-602/72 M
3/56-
ومدیرومدیر
4,774-1/55
1/73 M
42/97 T
0/74%
0/00
1-
ولقمانولقمان
2,1470/14
90/05 M
11/66 T
0/2%
-86/00 M
0/14-
مدیریتمدیریت
3,343-0/27
335/16 M
10/03 T
0/17%
0/00
2/6-
وهامونوهامون
2,7410/72
1/83 B
13/71 T
0/23%
-489/39 M
0/66-
وتوسکاوتوسکا
13,4702/98
1/63 B
11/18 T
0/19%
0/00
0/75-
وطوبیوطوبی
2,6562/1
1/51 B
7/97 T
0/14%
331/77 K
0/39-
بهیربهیر
9,140-3/99
357/32 M
5/48 T
0/09%
0/00
0/38-
کیانا
ک
1,0000
0/00
2/00 T
0/03%---
امیران
ا
1,0000
0/00
1/50 T
0/03%---
والماس
و
3,0040/03
6/53 B
12/02 T
0/21%
37/71 M
0/64-
ومهانومهان
7,640-0/26
2/27 B
229/20 T
3/93%
-753/12 M
1/66-
شهر
ش
2,0160/1
6/87 B
66/53 T
1/14%
-163/65 M
2/63-