شکلر

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/37%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
2
0
/
7
0
3
0
K
0

شکلر

|مجاز
نیروکلر|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/37%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
2
0
/
7
0
3
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  0
  0
  5
  0
  /
  2
  0
  3
  0
  M
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+0/2%
  • صنعت-1/2%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/2%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت38,830پایین ترین قیمت38,270

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۸
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۲۹
   اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 9 ماهه منتهی به 1402/05/31 (حسابرسی نشده)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 38/80 T
 • تعداد معاملات
  5
  0
 • تغییر مالکیت
  0%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 0/00
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 65/82 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/47
42,010بازه قیمت روز36,530
5/00 B
حقیقی
7/63 B
3/72 B
حقوقی
1/09 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/18
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 400/00 K
 • تعداد سهام1,000,000,000
 • سهام شناور
  19/95 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه9/14
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران-سهامی عا40/99%شرکت سرمایه گذاری نفت وگازوپتروشیمی تامین-س.ع32/56%شخص حقیقی2/75%شخص حقیقی1/31%شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند-سهامی عام -1/21%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.ب.نمادصنعت ومعدن1/2%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند-سهامی عام -
  12/14 M
  1/72 K
  BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.ب.نمادصنعت ومعدن
  12/04 M
  9/64 K

نمادهای هم گروه (محصولات شیمیایی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
فسافسا
1,070-2/99
548/25 M
3/73 T
0/02%
0/00
1/3-
پترومرواریدپترومروارید
1,0000
14/00 B
4/95 T
0/02%---
تاپیکوتاپیکو
17,790-0/11
2/92 B
1805/68 T
8/44%
0/00
0/59-
پلینار
پ
1,0000
0/00
0/00
0%---
شستانشستان
8,370-2/99
232/15 M
41/85 T
0/2%
0/00
0/4-
پاکشوپاکشو
6,760-1/33
46/69 M
324/48 T
1/52%
0/00
0/5-
شتولیشتولی
21,900-1/83
24/19 M
5/47 T
0/03%
0/00
1-
شلردشلرد
7,710-0/52
5/71 B
69/39 T
0/32%
-713/67 M
0/68-
دارابداراب
1,021-2/93
1/18 B
3/48 T
0/02%
0/00
0/73-
سایناساینا
46,250-4/29
5/54 B
11/56 T
0/05%
-320/77 M
0/45-
مارونمارون
170,450-1/61
853/16 M
1363/60 T
6/37%
0/00
1/4-
شتوکاشتوکا
24,5500/2
1/16 B
9/21 T
0/04%
-451/71 M
0/88-
شکبیرشکبیر
73,100-1/5
482/76 M
263/16 T
1/23%
0/00
1-
ممسنیممسنی
16,880-2/78
2/02 B
23/46 T
0/11%
0/00
3/6-
شسمشسم
237,650-1/58
4/65 B
2/38 T
0/01%
0/00
0/9-
زنجانزنجان
2,2420/72
479/09 M
13/73 T
0/06%
0/00
1-
پارسانپارسان
37,7800/24
1/65 B
1530/09 T
7/15%
-192/25 K
0/94-
دهدشتدهدشت
16,270-2/53
6/75 B
25/21 T
0/12%
-1/62 B
0/47-
جهرمجهرم
1,007-2/98
58/62 M
3/34 T
0/02%
0/00
1-
کازروکازرو
16,550-2/95
5/48 B
20/36 T
0/1%
3/13 B
0/61-
شفارسشفارس
1,7971/23
1/68 B
21/46 T
0/1%
99/29 M
1/65-
شصفهاشصفها
215,2001/99
17/40 B
64/56 T
0/3%
-823/57 M
0/91-
شلعابشلعاب
18,890-1/3
8/84 B
11/33 T
0/05%
-1/93 B
0/37-
وپترو
و
27,560-0/76
2/56 B
50/16 T
0/23%
-318/12 M
1/14-
پتروباختر
پ
1,0000
0/00
0/00
0%---
زاگرسزاگرس
129,0001/92
833/54 M
309/60 T
1/45%
0/00
1/18-
شرنگیشرنگی
17,700-1/23
8/60 B
17/70 T
0/08%
-4/92 B
0/59-
جمجم
44,880-2/96
116/52 M
807/84 T
3/77%
0/00
0/6-
شفنشفن
5,960-1/17
1/20 B
184/46 T
0/86%
342/95 M
1/58-
شاراکشاراک
31,280-2/04
1/29 B
252/24 T
1/18%
276/50 M
0/34-
پتروکاویان
پ
1,0000
0/00
0/00
0%---
شکفشکف
39,700-1/89
172/94 M
9/93 T
0/05%
0/00
1-
شپاکساشپاکسا
2,7060/18
276/24 M
24/95 T
0/12%
0/00
1/29-
شپدیسشپدیس
160,540-0/28
3/71 B
963/24 T
4/5%
84/81 M
0/6-
شیرازشیراز
24,720-2/14
1/56 B
378/22 T
1/77%
-605/00 M
0/29-
شسیناشسینا
5,080-5/25
54/95 B
18/27 T
0/09%
5/80 M
0/57-
شاملاشاملا
19,400-1/39
105/30 M
52/38 T
0/24%
-73/30 M
0/12-
شخارکشخارک
43,580-1/84
71/52 M
261/48 T
1/22%
-57/37 M
0/41-
فارسفارس
11,6900
15/04 B
5722/26 T
26/73%
-8/95 B
0/1-
شبصیرشبصیر
26,200-1/13
980/63 M
65/50 T
0/31%
0/00
0/35-
شیرانشیران
4,617-5/69
5/56 B
251/32 T
1/17%
-1/04 B
0/51-
شپارسشپارس
8,390-1/79
254/19 M
9/23 T
0/04%
0/00
0/43-
شگلشگل
6,4506/88
7/22 B
16/77 T
0/08%
0/00
5/11-
شکربنشکربن
5,0001/2
105/27 M
31/93 T
0/15%
0/00
1-
کرماشاکرماشا
20,050-1/2
2/05 B
212/28 T
0/99%
-28/05 M
0/64-
شدوصشدوص
20,220-0/35
174/68 M
19/21 T
0/09%
0/00
1-
پترولپترول
1,9200/52
12/03 B
192/00 T
0/9%
0/00
0/53-
شگامرنشگامرن
189,0000/53
24/19 M
52/92 T
0/25%
0/00
2-
شپمچا
ش
1,0000
0/00
30/00 B
0%---
شویندهشوینده
20,210-2/91
25/63 M
20/21 T
0/09%
0/00
1-
شپلیشپلی
9,540-2/75
34/08 B
34/07 T
0/16%
-1/19 B
0/36-
شموادشمواد
128,650-2/98
10/27 B
18/46 T
0/09%
-7/09 B
0/27-
پارسپارس
2,703-1/29
4/71 B
1286/76 T
6/01%
2/53 B
1/08-
نورینوری
138,250-0/14
14/61 B
1244/25 T
5/81%
-227/96 M
1/18-
شفاراشفارا
7,560-0/13
1/01 B
35/16 T
0/16%
289/56 M
1/72-
شسیماب
ش
1,0000
0/00
35/00 B
0%---
خراسانخراسان
154,380-2/35
5/28 M
276/33 T
1/29%
-5/28 M
--
جم پیلنجم پیلن
186,120-0/58
162/72 M
372/24 T
1/74%
74/94 M
0/82-
شپتروشپترو
2,074-2/77
24/60 B
20/74 T
0/1%
-1/01 B
0/78-
شصدفشصدف
35,6000/43
68/41 M
24/92 T
0/12%
5/29 M
1/52-
کلرکلر
45,250-0/11
1/06 B
29/64 T
0/14%
-389/25 M
0/7-
قرنقرن
15,810-2/34
189/78 M
63/24 T
0/29%
-23/10 M
0/88-
شگویاشگویا
13,9600/07
3/43 B
334/45 T
1/56%
0/00
1/17-
آریاآریا
80,5500
799/68 M
1107/68 T
5/17%
0/00
1/31-
شارومشاروم
37,7501/21
1/64 B
26/43 T
0/12%
157/80 M
1/86-
بوعلیبوعلی
50,200-1/45
6/39 B
720/37 T
3/37%
-744/15 M
0/46-
کیمیاتککیمیاتک
10,150-2/66
105/30 M
60/90 T
0/28%
-3/45 M
2/73-
اروند
ا
1,0000
0/00
12/00 T
0/06%---
شغدیرشغدیر
64,980-1/84
4/98 B
84/47 T
0/4%
-723/78 M
0/36-
شکامشکام
9,010-1/1
1/43 B
36/04 T
0/17%
0/00
0/31-
قطران
ق
1,0000
0/00
1/50 T
0/01%---
شجمشجم
7,830-1/38
409/77 M
50/90 T
0/24%
-33/23 M
0/34-
شملیشملی
7,8801/79
5/15 B
16/55 T
0/08%
667/15 M
0/84-
شرازی
ش
1,0000
0/00
0/00
0%---
بهداش
ب
1,0000
0/00
1/91 T
0/01%---