آبادا

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/09%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/27%
حجم
1
0
/
0
0
2
0
M
0

آبادا

|مجاز
تولید نیروی برق آبادان|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/09%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/27%
حجم
1
0
/
0
0
2
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  1
  0
  /
  3
  0
  8
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  2/14
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-4/2%
  • صنعت+1/6%
  • بورس-1%
  • فرابورس-1/5%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت11,430پایین ترین قیمت11,100

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۳
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۲۸
   افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تسویه نقدی اوراق سلف موازی استاندارد برق- گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 27/93 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  1
  0
  2
  0
  0
  0
 • تغییر مالکیت
  0/04%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 144/86 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 96/52 M
 • قدرت خریدار به فروشنده6/36
11,690بازه قیمت روز10,590
11/20 B
حقیقی
11/05 B
179/08 M
حقوقی
323/94 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
1/86
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/01 M
 • تعداد سهام2,500,000,000
 • سهام شناور
  9/61 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه8/3
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت مهندسی ری نیرو-سهامی خاص-63/69%شرکت گروه اقتصادمفید-سهامی خاص-21/35%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .تدبیرگران فردا5/33%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (عرضه برق، گاز، بخارواب گرم)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
وهوروهور
1,586-0/5
8/16 B
120/82 T
8/04%
-2/57 B
0/8633/51
بمپنابمپنا
7,260-3/26
7/53 B
56/11 T
3/73%
-225/65 M
0/7914/63
نیروگاه عباسپور
ن
1,0000
0/00
0/00
0%---
مشاور نیرو
م
100
0/00
0/00
0%---
دماونددماوند
24,150-1/04
37/48 B
133/31 T
8/87%
2/79 B
2/1318/56
مبینمبین
25,610-3/17
41/47 B
518/29 T
34/5%
-6/17 B
0/176/24
بفجربفجر
19,040-0/1
8/85 B
371/28 T
24/71%
601/67 M
2/075/77
بصبا
ب
1,0000
0/00
2/70 T
0/18%---
بکهنوجبکهنوج
1,4851/09
22/57 B
23/83 T
1/59%
-10/01 B
0/65-
بگیلانبگیلان
15,640-1/08
8/73 B
67/25 T
4/48%
-1/93 B
4/8217/32
بزاگرسبزاگرس
5,310-2/41
21/41 B
31/86 T
2/12%
-333/30 M
0/6731/96
بجهرمبجهرم
2,6872/86
136/03 B
64/88 T
4/32%
-10/29 B
2/2123/04
بپیوندبپیوند
12,560-3/18
16/10 B
37/68 T
2/51%
851/54 M
4/82-
ومپنا
و
1,0000
0/00
20/00 T
1/33%---
بمولد
ب
6,400-3/95
119/59 B
54/21 T
3/61%
-5/20 B
--