غمهرا

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/18%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/18%
حجم
4
0
3
0
5
0
/
5
0
9
0
K
0

غمهرا

|مجاز
تولیدی مهرام|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/18%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/18%
حجم
4
0
3
0
5
0
/
5
0
9
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  4
  0
  /
  7
  0
  3
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  1/08
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-6/6%
  • صنعت-4/7%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت11,020پایین ترین قیمت10,450

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۹
   اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 20/60 T
 • تعداد معاملات
  6
  0
  1
  0
 • تغییر مالکیت
  0/02%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -701/42 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 180/72 M
 • قدرت خریدار به فروشنده2/03
11,470بازه قیمت روز10,390
4/16 B
حقیقی
3/73 B
1/95 B
حقوقی
2/38 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
1/65
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 962/15 K
 • تعداد سهام1,900,000,000
 • سهام شناور
  29/36 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه11/51
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی5/49%شخص حقیقی5/46%شرکت مکین -سهامی خاص -5/16%شخص حقیقی5/11%شخص حقیقی5/02%شخص حقیقی4/96%شخص حقیقی4/95%شخص حقیقی4/95%شخص حقیقی4/95%شرکت دنیای فن آوران پویا-سهامی خاص-4/86%صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه4/14%شرکت سرمایه گذاری ملت-سهامی عام-4%شخص حقیقی2/24%شرکت سرمایه گذاری دنیای آزادپویا-سهامی خاص-1/98%شرکت توسعه صنعت فراگیردنیا-سهامی خاص-1/53%شخص حقیقی1/52%شخص حقیقی1/5%شخص حقیقی1/45%شرکت توسعه نوآوران آپادانا-سهامی خاص-1/29%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (محصولات غذایی و اشامیدنی به جز قند و شکر)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
صنایع شیر
ص
1,0000
0/00
0/00
0%---
غمینوغمینو
10,2400
11/44 B
15/36 T
1/23%
1/26 B
1/62-
خودکفاخودکفا
8,950-0/66
53/23 B
67/13 T
5/36%
-26/85 B
0/51-
غیوانغیوان
15,9400/95
15/94 K
263/01 B
0/02%
0/00
1-
غگلغگل
3,6801/17
18/63 B
36/80 T
2/94%
-4/03 B
0/91-
غدیسغدیس
15,070-1/71
23/10 B
17/62 T
1/41%
-1/10 B
0/47-
غدشتغدشت
27,3201/8
7/04 B
18/63 T
1/49%
-1/16 B
2/1-
غدامغدام
49,780-1/07
13/10 B
7/96 T
0/64%
296/88 M
0/45-
غفارسغفارس
16,7703/67
108/70 B
19/45 T
1/55%
-1/45 B
1/36-
غبهنوشغبهنوش
85,5904/96
27/65 B
30/81 T
2/46%
236/10 M
0/87-
غبشهرغبشهر
2,7300/66
35/53 B
80/53 T
6/43%
10/18 B
0/73-
غشانغشان
7,0201/56
19/88 B
12/06 T
0/96%
-8/44 B
1/32-
غناب
غ
995,450-3
2/64 B
19/91 T
1/59%
0/00
0/55-
وبشهروبشهر
6,220-2/83
3/59 B
93/30 T
7/45%
-850/86 M
0/8-
غشوکوغشوکو
10,9900/18
1/95 B
4/40 T
0/35%
0/00
1/75-
آرد تجارت
آ
1,0000
0/00
0/00
0%---
غالبرغالبر
73,4500/57
7/21 B
33/93 T
2/71%
0/00
2/03-
غنوشغنوش
10,7501/03
33/70 B
10/75 T
0/86%
1/28 B
0/94-
غسالمغسالم
4,580-0/97
13/26 B
20/54 T
1/64%
37/71 M
0/77-
غشهدغشهد
8,3001/08
16/86 B
6/80 T
0/54%
-276/39 M
0/66-
غشصفاغشصفا
17,77014/49
52/10 B
20/55 T
1/64%
-2/80 B
0/79-
غپینوغپینو
4,1260/63
6/45 B
37/13 T
2/97%
-658/71 M
0/9-
غپاکغپاک
18,360-2/28
33/19 B
25/44 T
2/03%
3/96 B
0/79-
غپآذرغپآذر
37,3500/14
2/85 B
10/83 T
0/86%
1/15 B
2/13-
غچینغچین
5,4100/57
42/67 B
11/58 T
0/93%
2/55 B
0/65-
غشاذرغشاذر
7,6100/26
5/37 B
10/43 T
0/83%
-1/68 B
0/72-
غگرجیغگرجی
2,3984/88
50/65 B
8/99 T
0/72%
2/43 B
1/76-
غاذرغاذر
19,9101/38
59/53 B
6/97 T
0/56%
-7/45 B
1/28-
غگلستاغگلستا
18,370-1/34
15/15 B
11/68 T
0/93%
258/86 M
0/69-
غگلپاغگلپا
40,050-0/99
16/42 B
14/78 T
1/18%
159/04 M
0/39-
غگزغگز
5,1842/5
397/74 M
2/02 T
0/16%
0/00
0/71-
غشهدابغشهداب
3,7591/46
27/89 B
22/94 T
1/83%
-275/30 M
0/59-
بهپاکبهپاک
4,3690/39
7/92 B
17/91 T
1/43%
618/16 M
0/9-
غنیلیغنیلی
6,1601/48
616/00 K
2/46 T
0/2%
0/00
0/67-
غکولاک
غ
1,0000
0/00
50/00 B
0%---
تبرکتبرک
11,6104/83
22/69 B
25/91 T
2/07%
1/86 B
1/31-
غبهارغبهار
19,0901/22
5/12 B
7/41 T
0/59%
0/00
1-
غویتاغویتا
3,3441/73
18/32 B
23/41 T
1/87%
-1/40 B
1/33-
غگیلاغگیلا
18,170-0/22
11/38 B
7/44 T
0/59%
-123/43 M
2/21-
غزرغزر
3,512-0/96
36/79 B
63/22 T
5/05%
4/11 B
1/86-
غکورشغکورش
7,9300/38
9/11 B
158/60 T
12/67%
58/21 M
1/08-
غصینوغصینو
14,6104/79
11/24 B
146/10 T
11/67%
-1/06 B
1/95-
غدانه
غ
6,5103/24
20/63 B
13/02 T
1/04%
0/00
1/11-
زرنام
ز
480-97/92
0/00
10/08 T
0/81%---
عالیس
ع
23,400-0/85
19/66 B
70/20 T
5/61%
-13/21 B
3/28-
غپونهغپونه
11,9801/09
4/07 B
10/78 T
0/86%
-1/28 B
0/86-
غمایه
غ
64,450-3/49
156/40 B
15/47 T
1/24%
-100/89 B
0/14-
آردینه
آ
--------