ولصنم

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/99%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/48%
حجم
3
0
/
8
0
2
0
M
0

ولصنم

|مجاز
لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/99%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/48%
حجم
3
0
/
8
0
2
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  5
  0
  /
  3
  0
  2
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -11/62
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+13%
  • صنعت+9/1%
  • بورس+8/8%
  • فرابورس+4/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت4,159پایین ترین قیمت3,940

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۲
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۴
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 16/05 T
 • تعداد معاملات
  4
  0
  9
  0
  8
  0
 • تغییر مالکیت
  0/1%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -951/89 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 80/67 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/69
4,403بازه قیمت روز3,827
14/36 B
حقیقی
15/31 B
959/78 M
حقوقی
7/89 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
15/99
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 2/91 M
 • تعداد سهام4,000,000,000
 • سهام شناور
  22/21 %
نسبت‌های مالی
 • P/E7/41
 • P/Eگروه12/01
 • EPS539
 • P/S
  10/35
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 7/23 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 11/27 M
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 17/74 M
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 27/52 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 52/21 B
 • میانگین ارزش یک سال
  ریال 86/72 B
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت بانک صنعت ومعدن-سهامی خاص-48/32%شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند-سهامی عام -13/26%شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران-سهامی عا9/77%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.ب.نمادصنعت ومعدن6/42%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.ب.نمادصنعت ومعدن
  257/16 M
  4/17 K

نمادهای هم گروه (سایر واسطه گریهای مالی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
ولملتولملت
5,250-1/5
8/38 B
7/88 T
7/84%
-783/73 M
0/928/05
ولبهمنولبهمن
3,9324/1
26/09 B
20/45 T
20/37%
-4/46 B
1/419/44
وایرانوایران
6,620-3/09
19/05 B
10/79 T
10/75%
5/73 B
1/0127/3
ولساپاولساپا
1,6820
29/80 B
24/46 T
24/36%
-2/09 B
0/8811/98
ولغدرولغدر
5,3000/37
39/75 B
7/95 T
7/92%
-616/71 M
0/6232/13
ولپارسولپارس
6,0006/94
111/28 B
7/80 T
7/77%
52/28 B
4/4118/95
ولنوین
و
1,0000
0/00
3/00 T
2/99%---
ولکارولکار
6,340-0/32
16/41 B
9/51 T
9/47%
3/85 B
4/46-
ولیزولیز
2,140-2/96
35/10 B
8/56 T
8/53%
429/00 M
0/87-