غکورش
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/14%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
1
0
/
7
0
0
0
M
تصویر نماد غکورش

غکورش

|مجاز
صنعت غذایی کورش|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/14%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم معاملات
1
0
/
7
0
0
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  2
  0
  /
  3
  0
  6
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت7,350پایین ترین قیمت7,200

  بازده ماهانه

  غکورشصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -1,801,723,710ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

غکورش
 • ارزش بازار
  145/80 Tریال
 • تعداد معاملات
  2
  0
  7
  0
  7
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/01
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -1/80 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  126/79 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی2/64
7,650بازه قیمت روز6,930
7/61 B
حقیقی
9/41 B
4/74 B
حقوقی
2/94 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
11/68
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  8/00 Mسهم
 • تعداد سهام
  20,000,000,000
 • درصد شناور
  %7/58
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 8/29
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گسترش صنایع بسته بندی کوروش-س.خ-90/03%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .توازن کوروش2/39%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد