تکاردان

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/37%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/49%
حجم
1
0
0
0
/
4
0
2
0
M
0

تکاردان

|ممنوع-متوقف
|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/37%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/49%
حجم
1
0
0
0
/
4
0
2
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  8
  0
  4
  0
  /
  1
  0
  1
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -10/25
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت8,110پایین ترین قیمت8,020

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۹
   افشای اطلاعات بااهمیت - (پذیرش تعهدات جدید - گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29
  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 72/72 T
 • تعداد معاملات
  8
  0
  ,
  7
  0
  1
  0
  9
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -37/90 B
 • سرانه خرید حقیقی-
 • قدرت خریدار به فروشنده-
8,520بازه قیمت روز7,720
-حقیقی-
-حقوقی-
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
7/07
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا-
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  بانک تجارت31/33%بانک سامان-سهامی عام-27/48%شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان -سهامی خاص -14/15%شرکت سرمایه گذاری ایرانیان-سهامی خاص-9/09%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .لاجورددماوند7/94%شرکت سرمایه گذاری وساختمانی تجارت-سهامی خاص-1/5%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .لاجورددماوند
  714/68 M
  642/57 K

نمادهای هم گروه (فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
بورسبورس
5,700-3/09
136/31 B
103/74 T
10/08%
46/09 B
0/7123/71
امیدامید
5,010-0/8
2/16 B
76/15 T
7/4%
-23/80 M
1/211/43
تنوینتنوین
2,8620/67
6/94 B
110/19 T
10/71%
-3/23 B
0/245/88
لوتوسلوتوس
3,700-2/32
3/69 B
129/50 T
12/59%
-798/69 M
0/66/79
کالاکالا
10,120-3/19
136/34 B
137/63 T
13/38%
-11/83 B
0/4317/65
فرابورسفرابورس
11,050-4/72
319/95 B
92/82 T
9/02%
-70/10 B
0/428/04
سپرده
س
212-99/53
0/00
2/89 T
0/28%---
تملتتملت
2,6680/34
9/51 B
72/04 T
7%
-8/78 B
0/678/83
انرژیانرژی
28,040-2/03
81/37 B
75/71 T
7/36%
-1/52 B
0/46117/05
امینامین
5,590-3/68
19/85 B
100/62 T
9/78%
-3/22 B
2/42-
تمدن
ت
370-97/3
0/00
5/55 T
0/54%---
تفارستفارس
2,811-0/14
13/70 B
28/11 T
2/73%
-110/38 M
1/66-
تماوندتماوند
4,200-0/51
6/17 B
58/80 T
5/71%
-992/67 M
1/04-
تکیمیا
ت
1,756-0/11
87/73 B
35/12 T
3/41%
-59/26 B
2/83-