وکار

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/31%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/52%
حجم
6
0
/
0
0
2
0
M
0

وکار

|مجاز
بانک کارآفرین|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/31%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/52%
حجم
6
0
/
0
0
2
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  3
  0
  /
  5
  0
  9
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -15/71
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-6/7%
  • صنعت-1%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت2,290پایین ترین قیمت2,237

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۸
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۷/۳
   تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1402/12/29(اصلاحیه)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 105/02 T
 • تعداد معاملات
  4
  0
  1
  0
  6
  0
 • تغییر مالکیت
  0/01%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 274/37 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 118/31 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/03
2,455بازه قیمت روز2,135
13/37 B
حقیقی
13/10 B
225/90 M
حقوقی
500/27 M
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
1/83
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 18/40 M
 • تعداد سهام46,000,000,000
 • سهام شناور
  23/95 %
نسبت‌های مالی
 • P/E7/22
 • P/Eگروه8/18
 • EPS314
 • P/S
  2/90
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر-سهامی عام -7/77%شرکت سرمایه گذاری صباتامین -سهامی عام -7/51%شرکت بیمه کارآفرین6/91%شخص حقیقی5%شرکت نگین گنجینه ایرانیان-سهامی خاص-4/99%شرکت مهرآفرینان دوران-سهامی خاص-4/99%شرکت ایده گستردوراندیش-سهامی خاص-4/99%شرکت توسعه اقتصادفردا-سهامی خاص-4/99%شخص حقیقی4/7%شرکت فرازوفروداقتصادآینده-سهامی خاص-4/68%شرکت خدمات مدیریت صباتامین -سهامی خاص -2/28%شخص حقیقی2/02%شرکت پدیده آفرین شفق-سهامی خاص-1/89%شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان -سهامی عام -1/86%PRXسبد-شرک71185--شرک04729-1/74%صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدارسپهر1/67%شخص حقیقی1/62%شرکت سرزمین پهناورمهر-سهامی خاص-1/58%موسسه رفاه وتامین اتیه امید1/48%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.ب.کارگزاری کارآفرین1/27%شخص حقیقی1%شخص حقیقی1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (بانکها و موسسات اعتباری)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
دیدی
1,095-4/31
347/63 B
147/82 T
2/58%
-34/09 B
0/67-
وبملتوبملت
4,485-0/18
677/25 B
1583/20 T
27/64%
-311/66 B
0/333/08
ومللوملل
2,951-4/63
18/04 B
59/02 T
1/03%
-2/91 B
0/52-
توسعهتوسعه
2,717-0/98
5/34 B
0/00
0%---
وشهروشهر
14,5300/14
54/95 B
226/27 T
3/95%
-38/16 B
0/862/67
وپستوپست
10,430-1/81
36/45 B
170/96 T
2/98%
-31/93 B
0/235/49
وآیندوآیند
15,750-1/99
68/00 B
252/00 T
4/4%
-61/42 B
0/29-
وسالتوسالت
15,7502/35
295/13 B
117/86 T
2/06%
-4/54 B
0/646/8
ونور
و
1,0000
0/00
3/00 T
0/05%---
سامانسامان
2,950-1/08
22/63 B
142/40 T
2/49%
-8/54 B
0/924/52
وپاساروپاسار
2,7210/04
190/95 B
878/80 T
15/34%
-127/30 B
0/364/08
وسیناوسینا
3,297-7/18
9/89 B
83/69 T
1/46%
-3/59 B
0/745/95
وبصادروبصادر
2,128-0/88
198/49 B
373/15 T
6/51%
-103/77 B
0/663/25
وتجارتوتجارت
2,577-0/66
642/91 B
577/06 T
10/07%
-401/02 B
0/344/24
وخاوروخاور
3,9571/94
63/49 B
197/85 T
3/45%
26/75 B
3/126/03
وپارسوپارس
1,762-2/76
38/03 B
275/47 T
4/81%
689/19 M
0/79/67
ونوینونوین
6,060-1/78
146/95 B
184/38 T
3/22%
-15/89 B
1/143/78
وزمینوزمین
5,690-0/87
6/19 B
22/76 T
0/4%
-3/99 B
0/17-
سمایهسمایه
7,320-2/87
50/51 M
29/28 T
0/51%
0/00
1-
وگردشوگردش
7,530-2/98
22/05 B
112/95 T
1/97%
-76/30 M
0/953/77
ورفاه
و
467-99/79
0/00
289/77 T
5/06%---