غالبر

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/57%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/1%
حجم
9
0
8
0
/
0
0
0
0
K
0

غالبر

|مجاز
لبنیات کالبر|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/57%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/1%
حجم
9
0
8
0
/
0
0
0
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  7
  0
  /
  2
  0
  1
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  0/53
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-11/6%
  • صنعت-4/7%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت75,600پایین ترین قیمت71,010

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۱۸
   معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 33/93 T
 • تعداد معاملات
  8
  0
  6
  0
 • تغییر مالکیت
  0/02%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 0/00
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 632/16 M
 • قدرت خریدار به فروشنده2/47
79,070بازه قیمت روز71,550
18/96 B
حقیقی
18/96 B
0/00
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
2/74
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 296/74 K
 • تعداد سهام462,000,000
 • سهام شناور
  41/36 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه11/33
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی11/99%شخص حقیقی11/78%شخص حقیقی6/52%شخص حقیقی5/66%PRXسبد-شرک68910--شرک80280-3/63%شخص حقیقی3/09%شخص حقیقی2/62%شخص حقیقی2/04%شخص حقیقی1/68%سبد شخص حقیقی1/64%سبد شخص حقیقی1/62%شخص حقیقی1/51%PRXسبد-شرک58163--شرک50463-1/29%شخص حقیقی1/29%سبد شخص حقیقی1/19%PRXسبد-شرک58163--شرک50463-1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (محصولات غذایی و اشامیدنی به جز قند و شکر)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
صنایع شیر
ص
1,0000
0/00
0/00
0%---
غمینوغمینو
10,2400
11/44 B
15/36 T
1/24%
1/26 B
1/58-
خودکفاخودکفا
8,950-0/66
53/23 B
67/13 T
5/42%
-26/85 B
0/5-
غیوانغیوان
15,9400/95
15/94 K
263/01 B
0/02%
0/00
1-
غگلغگل
3,6801/17
18/63 B
36/80 T
2/97%
-4/03 B
0/89-
غدیسغدیس
15,070-1/71
23/10 B
17/62 T
1/42%
-1/10 B
0/45-
غدشتغدشت
27,3201/8
7/04 B
18/63 T
1/5%
-1/16 B
2/51-
غدامغدام
49,780-1/07
13/10 B
7/96 T
0/64%
296/88 M
0/45-
غمهراغمهرا
10,840-0/18
4/73 B
20/60 T
1/66%
-701/42 M
1/95-
غفارسغفارس
16,7703/67
108/70 B
19/45 T
1/57%
-1/45 B
1/36-
غبهنوشغبهنوش
85,5904/96
27/65 B
30/81 T
2/49%
236/10 M
0/89-
غبشهرغبشهر
2,7300/66
35/53 B
80/53 T
6/5%
10/18 B
0/69-
غشانغشان
7,0201/56
19/88 B
12/06 T
0/97%
-8/44 B
1/26-
غناب
غ
995,450-3
2/64 B
19/91 T
1/61%
0/00
0/55-
وبشهروبشهر
6,220-2/83
3/59 B
93/30 T
7/53%
-850/86 M
0/81-
غشوکوغشوکو
10,9900/18
1/95 B
4/40 T
0/35%
0/00
1/14-
آرد تجارت
آ
1,0000
0/00
0/00
0%---
غنوشغنوش
10,7501/03
33/70 B
10/75 T
0/87%
1/28 B
0/95-
غسالمغسالم
4,580-0/97
13/26 B
20/54 T
1/66%
37/71 M
0/77-
غشهدغشهد
8,3001/08
16/86 B
6/80 T
0/55%
-276/39 M
0/67-
غشصفاغشصفا
17,77014/49
52/10 B
20/55 T
1/66%
-2/80 B
0/79-
غپینوغپینو
4,1260/63
6/45 B
37/13 T
3%
-658/71 M
0/91-
غپاکغپاک
18,360-2/28
33/19 B
25/44 T
2/05%
3/96 B
0/77-
غپآذرغپآذر
37,3500/14
2/85 B
10/83 T
0/88%
1/15 B
1/14-
غچینغچین
5,4100/57
42/67 B
11/58 T
0/94%
2/55 B
0/64-
غشاذرغشاذر
7,6100/26
5/37 B
10/43 T
0/84%
-1/68 B
0/72-
غگرجیغگرجی
2,3984/88
50/65 B
8/99 T
0/73%
2/43 B
1/8-
غاذرغاذر
19,9101/38
59/53 B
6/97 T
0/56%
-7/45 B
1/31-
غگلستاغگلستا
18,370-1/34
15/15 B
11/68 T
0/94%
258/86 M
0/69-
غگلپاغگلپا
40,050-0/99
16/42 B
14/78 T
1/19%
159/04 M
0/37-
غگزغگز
5,1842/5
397/74 M
2/02 T
0/16%
0/00
0/71-
غشهدابغشهداب
3,7591/46
27/89 B
22/94 T
1/85%
-275/30 M
0/57-
بهپاکبهپاک
4,3690/39
7/92 B
17/91 T
1/45%
618/16 M
0/78-
غنیلیغنیلی
6,1601/48
616/00 K
2/46 T
0/2%
0/00
0/67-
غکولاک
غ
1,0000
0/00
50/00 B
0%---
تبرکتبرک
11,6104/83
22/69 B
25/91 T
2/09%
1/86 B
1/29-
غبهارغبهار
19,0901/22
5/12 B
7/41 T
0/6%
0/00
0/97-
غویتاغویتا
3,3441/73
18/32 B
23/41 T
1/89%
-1/40 B
1/28-
غگیلاغگیلا
18,170-0/22
11/38 B
7/44 T
0/6%
-123/43 M
2/16-
غزرغزر
3,512-0/96
36/79 B
63/22 T
5/11%
4/11 B
1/86-
غکورشغکورش
7,9300/38
9/11 B
158/60 T
12/81%
58/21 M
1/11-
غصینوغصینو
14,6104/79
11/24 B
146/10 T
11/8%
-1/06 B
1/93-
غدانه
غ
6,5103/24
20/63 B
13/02 T
1/05%
0/00
1/12-
زرنام
ز
480-97/92
0/00
10/08 T
0/81%---
عالیس
ع
23,400-0/85
19/66 B
70/20 T
5/67%
-13/21 B
3/09-
غپونهغپونه
11,9801/09
4/07 B
10/78 T
0/87%
-1/28 B
0/86-
غمایه
غ
64,450-3/49
156/40 B
15/47 T
1/25%
-100/89 B
0/14-
آردینه
آ
--------