کحافظ

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/37%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/41%
حجم
6
0
1
0
9
0
/
3
0
9
0
K
0

کحافظ

|مجاز
کاشی وسرامیک حافظ|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/37%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/41%
حجم
6
0
1
0
9
0
/
3
0
9
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  4
  0
  /
  4
  0
  6
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -4/39
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+11%
  • صنعت+5/4%
  • بورس+9/4%
  • فرابورس+5/8%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت7,290پایین ترین قیمت7,160

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۲۹
   آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده (بجز تغییرات سرمایه) دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29
  • ۱۴۰۲/۶/۲۹
   آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 37/38 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  1
  0
  3
  0
 • تغییر مالکیت
  0/01%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -1/95 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 73/09 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/63
7,810بازه قیمت روز6,790
2/48 B
حقیقی
4/44 B
1/97 B
حقوقی
20/69 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
34/31
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 2/06 M
 • تعداد سهام5,141,234,000
 • سهام شناور
  21/16 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه11/7
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گسترآریا-سهامی خاص-74/97%شرکت سرمایه گذاری آداک پرسو-سهامی خاص-2/4%شخص حقیقی1/45%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۶/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (کاشی و سرامیک)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
کصدفکصدف
21,300-2/78
8/24 B
7/67 T
7/04%
-3/62 B
0/23-
کپارسکپارس
10,9400/92
21/04 B
17/89 T
16/42%
-8/44 B
0/75-
کترامکترام
8,5302/56
74/52 B
14/47 T
13/28%
2/02 B
1/82-
کسعدیکسعدی
7,6700/26
10/94 B
7/67 T
7/04%
-766/42 M
0/87-
کساوهکساوه
62,570-0/83
1/10 B
33/13 T
30/41%
-237/05 M
0/31-
کلوندکلوند
42,420-0/56
2/66 B
16/97 T
15/57%
-388/44 M
1/02-
کنگار
ک
1,0000
0/00
50/25 B
0/05%---
کاصفا
ک
1,0000
0/00
150/00 B
0/14%---
کنیلو
ک
1,0000
0/00
150/00 B
0/14%---
کچینی
ک
1,0000
0/00
167/03 B
0/15%---
کهرامکهرام
36,600-1/89
4/90 B
2/75 T
2/52%
0/00
0/92-
کارام
ک
8,090-2/97
51/02 M
7/88 T
7/24%
0/00
1-