بکام

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/2%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/34%
حجم
2
0
4
0
/
2
0
7
0
M
0

بکام

|مجاز
کارخانجات تولیدی شهید قندی|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/2%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/34%
حجم
2
0
4
0
/
2
0
7
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  6
  0
  9
  0
  /
  7
  0
  8
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -15/19
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+6/5%
  • صنعت+3/4%
  • بورس-1%
  • فرابورس-1/5%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت2,997پایین ترین قیمت2,808

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۸
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۲۲
   افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - برگشت باقیمانده محموله اتیوپی- گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 39/34 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  2
  0
  1
  0
  6
  0
 • تغییر مالکیت
  0/18%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -4/08 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 199/56 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/95
3,119بازه قیمت روز2,711
64/86 B
حقیقی
68/94 B
4/88 B
حقوقی
794/75 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
10/94
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 4/02 M
 • تعداد سهام13,678,827,000
 • سهام شناور
  43/77 %
نسبت‌های مالی
 • P/E19/37
 • P/Eگروه14/81
 • EPS149
 • P/S
  7/20
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 21/42 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 16/79 M
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات -سهامی عام75/32%شخص حقیقی1/28%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (ماشین الات و دستگاه‌های برقی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
نیرونیرو
20,5502/93
3/69 B
6/17 T
1/71%
2/78 B
64/52115/58
بایکابایکا
27,200-2/86
54/40 M
13/73 T
3/82%
0/00
-131/03
بشهاببشهاب
21,650-1/33
27/26 B
15/78 T
4/39%
10/73 B
0/8511/82
بکاببکاب
12,340-3/65
27/84 B
6/06 T
1/68%
0/00
0/9142/6
برانس
ب
1,0000
0/00
3/75 T
1/04%---
بموتوبموتو
2,671-4/89
46/06 B
53/81 T
14/96%
15/98 B
1/1110/29
بتکبتک
257,850-2
6/82 B
2/32 T
0/65%
0/00
1/051,136/35
بترانسبترانس
2,9481/32
115/37 B
107/32 T
29/83%
-702/39 M
1/258/77
بالبربالبر
25,960-4/97
21/20 B
16/61 T
4/62%
-1/37 B
0/5883/72
بنیروبنیرو
4,2431/49
39/75 B
39/96 T
11/11%
-3/20 B
0/8710/46
بسویچبسویچ
4,297-1/72
2/96 B
55/39 T
15/4%
-1/03 B
1/0512/14
برانسفو
ب
1,0000
0/00
3/50 T
0/97%---
بکابلبکابل
34,550-1/15
79/84 B
35/37 T
9/83%
-34/10 B
0/89-