وآفری

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-4/97%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-4/29%
حجم(مشکوک)
7
0
/
9
0
4
0
M
0

وآفری

|مجاز
بیمه کارآفرین|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-4/97%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-4/29%
حجم(مشکوک)
7
0
/
9
0
4
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  2
  0
  /
  3
  0
  0
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -43/03
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-11/8%
  • صنعت-0/8%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت2,934پایین ترین قیمت2,790

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۷
   افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر در مفاد هر نوع اطلاعیه بااهمیتی که قبلاً منتشر شده است - گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 33/72 T
 • تعداد معاملات
  6
  0
  7
  0
  8
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -14/91 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 84/31 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/14
3,082بازه قیمت روز2,790
4/89 B
حقیقی
19/80 B
17/40 B
حقوقی
2/48 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
1/57
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا-
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  بانک کارآفرین-شرکت سهامی عام-19/99%شخص حقیقی8/83%شخص حقیقی8/72%شخص حقیقی7/99%شخص حقیقی7/47%شخص حقیقی6/49%شرکت سرمایه گذاری بانک کارآفرین-سهامی خاص-6/02%شخص حقیقی4/23%شرکت تضمین شرکتهای ساختمانی-سهامی خاص-1/99%شخص حقیقی1/8%شخص حقیقی1/5%شرکت مهندسی وساختمانی جهانپارس-سهامی خاص-1/22%شخص حقیقی1/15%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
وحافظوحافظ
4,9612/99
22/88 B
9/22 T
0/43%
15/41 B
3/0650/86
ودیودی
10,350-0/67
66/52 B
61/58 T
2/86%
-43/93 B
0/5412/54
وسرمدوسرمد
1,786-2/96
2/32 B
12/08 T
0/56%
0/00
0/52-
وسینوسین
2,497-3
10/72 B
14/68 T
0/68%
-3/71 B
1/011/98
اتکایاتکای
5,840-1/01
4/59 B
46/72 T
2/17%
-5/85 M
0/86/86
ملتملت
1,621-1/29
7/32 B
49/70 T
2/31%
-482/94 M
0/9317/93
آسیاآسیا
2,046-2/37
21/37 B
63/43 T
2/94%
-290/34 M
1/5910/69
ورازیورازی
1,517-2/31
73/17 B
28/88 T
1/34%
-2/54 B
0/949/33
پارسیانپارسیان
3,024-1/5
20/71 B
39/31 T
1/83%
8/03 B
0/6918/2
کوثرکوثر
3,4842/79
98/29 B
87/10 T
4/04%
-12/11 B
1/474/41
آرمانآرمان
6,510-0/15
5/23 B
19/53 T
0/91%
-650/00 M
0/2120/41
بپاسبپاس
20,2000
75/79 B
1236/97 T
57/44%
-73/97 B
0/0835/9
میهنمیهن
16,060-4/99
94/52 B
24/09 T
1/12%
-24/46 B
0/813/9
بسامابساما
9,170-2/25
5/93 B
45/85 T
2/13%
-569/51 M
0/8615/67
ماما
4,607-2/14
12/76 B
36/86 T
1/71%
583/17 M
2/566/46
دانادانا
3,989-4/47
113/54 B
77/61 T
3/6%
-32/48 B
0/71/26
البرزالبرز
3,282-2/73
15/57 B
114/87 T
5/33%
-8/03 B
0/78/9
وحکمتوحکمت
2,4672/98
7/09 B
7/68 T
0/36%
1/32 B
4/85-
نویننوین
1,790-2/73
13/56 B
8/95 T
0/42%
1/64 B
0/96-
ومعلمومعلم
2,487-2/21
9/46 B
14/45 T
0/67%
-1/31 B
1/34-
بخاوربخاور
5,610-4/2
66/82 B
13/46 T
0/63%
10/73 B
1/5613/81
بارانباران
5,9302/94
123/66 B
7/12 T
0/33%
23/79 B
0/73-
بنوبنو
4,131-3/18
14/91 B
24/79 T
1/15%
-570/48 M
0/57-
اتکاماتکام
5,590-2/67
2/40 B
44/72 T
2/08%
-607/54 M
0/92-
بیمه پردیس
ب
500-50
412/50 B
1/50 T
0/07%---
وتعاونوتعاون
1,745-2/02
10/55 B
8/72 T
0/41%
-1/13 B
0/8-
اتکاسااتکاسا
4,3882/98
91/75 B
10/97 T
0/51%-4/38-
بهامرز
ب
500-50
360/00 B
1/20 T
0/06%---
آواپارسآواپارس
1,762-0/85
16/41 B
8/81 T
0/41%
378/80 M
2/73-
بتهرانبتهران
3,495-2/98
180/75 B
17/48 T
0/81%
-34/28 B
1/23-
کاریزکاریز
2,9540/27
8/69 B
7/09 T
0/33%
-8/08 B
0/28-
وفردا
و
1,5882/98
154/67 B
7/94 T
0/37%
59/53 M
2/08-
معین
م
1,0000
0/00
0/00
0%---