بکاب

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/86%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/97%
حجم
2
0
/
3
0
8
0
M
0

بکاب

|مجاز
صنایع جوشکاب یزد|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/86%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/97%
حجم
2
0
/
3
0
8
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  9
  0
  /
  0
  0
  4
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -1/68
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-4/3%
  • صنعت+1/5%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت12,600پایین ترین قیمت12,030

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۸
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۲۱
   افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - برگ قطعی مالیات عملکرد سال 1400 به شماره 173172388- گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/06/31(اصلاحیه)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 6/00 T
 • تعداد معاملات
  6
  0
  9
  0
  3
  0
 • تغییر مالکیت
  0/48%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 3/52 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 127/79 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/01
12,950بازه قیمت روز11,730
29/01 B
حقیقی
25/49 B
35/42 M
حقوقی
3/56 B
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
1/55
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/03 M
 • تعداد سهام490,700,000
 • سهام شناور
  52/96 %
نسبت‌های مالی
 • P/E42/46
 • P/Eگروه14/81
 • EPS285
 • P/S
  5/14
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 5/13 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 2/15 M
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 2/00 M
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 63/20 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 26/42 B
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت مدیریت تالارایرانیان-سهامی خاص-19/57%شرکت سیوان گسترمهرکیش-سهامی خاص-7/95%شرکت توسعه گسترش آزمایش-سهامی خاص-6/7%شرکت گسترش صنایع پیام-سهامی عام-5/63%شرکت توسعه وگسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس-س ع-4/56%شخص حقیقی1/53%شخص حقیقی1/05%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  شرکت توسعه گسترش آزمایش-سهامی خاص-
  32/90 M
  155/00 K
  شخص حقیقی
  5/19 M
  37/22 K

نمادهای هم گروه (ماشین الات و دستگاه‌های برقی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
نیرونیرو
20,7002/92
5/73 B
6/21 T
1/6%
2/79 B
3/02116/13
بایکابایکا
27,200-2/86
111/11 M
13/73 T
3/55%
0/00
-131/03
بشهاببشهاب
20,940-4/99
29/64 B
15/27 T
3/94%
5/62 B
0/5411/31
برانس
ب
1,0000
0/00
3/75 T
0/97%---
بموتوبموتو
2,684-0/9
19/65 B
54/07 T
13/97%
6/70 B
1/610/29
بتکبتک
256,350-2
2/88 B
2/31 T
0/6%
0/00
11,135/45
بترانسبترانس
2,874-1/14
114/74 B
104/62 T
27/02%
-13/06 B
0/738/55
بالبربالبر
25,340-4/47
8/66 B
16/22 T
4/19%
-633/15 M
0/5580/42
بکامبکام
2,793-4/38
35/61 B
38/20 T
9/87%
-404/41 M
0/6718/5
بنیروبنیرو
4,107-4/69
24/99 B
38/68 T
9/99%
441/96 M
0/9510/17
بسویچبسویچ
4,251-4/2
8/24 B
54/80 T
14/15%
-7/17 B
0/1911/83
برانسفو
ب
1,0000
0/00
3/50 T
0/9%---
بکابلبکابل
35,000-0/86
85/64 B
35/83 T
9/25%
-50/99 B
0/46-