قلرست
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/9%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/22%
حجم
2
0
/
0
0
5
0
M
تصویر نماد قلرست

قلرست

|مجاز
قند لرستان|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/9%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/22%
حجم معاملات
2
0
/
0
0
5
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  4
  0
  /
  9
  0
  1
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -4/66
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت7,470پایین ترین قیمت7,180

  بازده ماهانه

  قلرستصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  21,492,000ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

قلرست
 • ارزش بازار
  13/12 Tریال
 • تعداد معاملات
  3
  0
  7
  0
  7
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/11
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  21/49 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی
  128/45 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی1/01
7,890بازه قیمت روز6,870
14/90 B
حقیقی
14/88 B
0
حقوقی
21/49 M
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
3/28
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  2/14 Mسهم
 • تعداد سهام
  1,800,000,000
 • درصد شناور
  %20/60
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 9/82
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی79/4%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد