دلر

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/31%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/21%
حجم
4
0
3
0
4
0
/
7
0
4
0
K
0

دلر

|مجاز
داروسازی اکسیر|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/31%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/21%
حجم
4
0
3
0
4
0
/
7
0
4
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  2
  0
  /
  7
  0
  0
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  3/84
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+7/7%
  • صنعت+3/1%
  • بورس+8/8%
  • فرابورس+4/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت29,690پایین ترین قیمت29,100

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۷
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31
  • ۱۴۰۲/۵/۷
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/04/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 65/59 T
 • تعداد معاملات
  9
  0
  6
  0
 • تغییر مالکیت
  0/02%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -8/48 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 200/51 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/58
30,540بازه قیمت روز27,640
4/21 B
حقیقی
12/69 B
8/50 B
حقوقی
24/15 M
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
2/51
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 900/00 K
 • تعداد سهام2,250,000,000
 • سهام شناور
  15/68 %
نسبت‌های مالی
 • P/E7/49
 • P/Eگروه12/01
 • EPS3,898
 • P/S
  2/34
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 526/44 K
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 911/35 K
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 1/42 M
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 14/89 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 25/87 B
 • میانگین ارزش یک سال
  ریال 36/24 B
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت داروپخش-سهامی عام-53/71%شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین-سهامی عام-28/9%شرکت سهامی بیمه ایران -سهامی خاص -1/7%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۲)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (مواد و محصولات دارویی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
دسبحادسبحا
9,610-0/21
6/54 B
67/03 T
2/57%
-1/04 B
0/99/67
کاسپینکاسپین
18,7700/05
6/44 B
26/28 T
1/01%
-55/87 M
1/147/08
دامیندامین
4,3980/94
14/33 B
24/19 T
0/93%
-1/07 B
0/538/03
دحاویدحاوی
15,690-3
49/80 M
16/95 T
0/65%
0/00
16/13
دشیریدشیری
118,4002/96
11/16 B
5/92 T
0/23%
3/12 B
2/589/28
دکوثردکوثر
11,800-2/58
13/03 B
20/06 T
0/77%
-624/29 K
0/8910/95
دتهران دتهران
29,8000
30/99 B
16/09 T
0/62%--0/82
دسانکودسانکو
7,0100/43
7/71 B
11/29 T
0/43%
1/02 B
1/4411/95
وپخشوپخش
19,000-0/16
6/04 B
159/60 T
6/11%
-758/54 M
0/576/37
دفرادفرا
36,7000
3/72 B
51/38 T
1/97%
-1/77 B
0/38/81
پخشپخش
18,9500/43
2/21 B
72/01 T
2/76%
-431/79 M
0/811/26
دشیمیدشیمی
31,0800/39
11/05 B
27/97 T
1/07%
3/85 B
0/587/65
دتماددتماد
51,6000/15
4/09 B
36/89 T
1/41%
589/38 M
1/697/47
درازکدرازک
13,910-0/14
15/48 B
29/21 T
1/12%
1/64 B
1/117/4
والبروالبر
6,080-2/44
18/05 B
82/08 T
3/14%
-9/52 B
0/196/54
دسینادسینا
15,560-0/19
3/18 B
37/34 T
1/43%
-1/95 B
0/97/35
دتولیددتولید
10,6102/6
21/25 B
12/73 T
0/49%
-232/33 M
1/3735/58
دزهراویدزهراوی
5,9100/85
7/73 B
18/94 T
0/72%
-135/58 M
1/6872/19
ددامددام
17,200-0/91
23/60 B
19/78 T
0/76%
-488/66 M
1/1715/42
دبالکدبالک
11,7200
2/83 B
9/02 T
0/34%
-344/73 M
0/99/55
داسوهداسوه
46,5401/03
1/86 B
34/91 T
1/34%
-396/37 M
0/698/3
دابوردابور
17,0300
9/28 B
30/65 T
1/17%
6/22 B
1/576/22
دالبردالبر
8,6401/28
8/17 B
56/85 T
2/18%-0/687/3
دروزدروز
26,980-0/56
2/62 B
18/88 T
0/72%
-53/80 M
0/8821/67
دجابردجابر
16,760-1/07
8/66 B
38/01 T
1/46%
-2/89 B
0/8710/11
کی بی سیکی بی سی
21,7003/79
34/08 B
10/63 T
0/41%
-4/96 B
1/2317/14
دپارسدپارس
58,8900/36
5/75 B
55/95 T
2/14%
3/25 B
5/816/81
دلقمادلقما
3,5470/73
9/07 B
23/89 T
0/91%
-706/53 M
0/8910/6
دکیمیدکیمی
32,9500/85
3/94 B
18/98 T
0/73%
-58/47 M
1/828/54
دعبیددعبید
15,970-1/44
10/63 B
399/25 T
15/28%
2/40 B
1/4618/72
تیپیکوتیپیکو
30,680-0/65
11/12 B
337/48 T
12/92%
-1/13 B
0/577/06
دیراندیران
8,310-0/12
13/54 B
11/05 T
0/42%
342/05 M
1/0314/58
دفارادفارا
32,6101/92
16/46 B
52/18 T
2%
-5/73 B
1/216/33
دارودارو
29,8900/57
2/23 B
77/71 T
2/98%
-779/20 M
0/517/93
دسبحاندسبحان
7,380-0/54
16/65 B
39/34 T
1/51%
-3/19 B
1/068/19
شتهرانشتهران
56,8501/97
1/24 B
88/64 T
3/39%
0/00
1/529/13
دقاضیدقاضی
24,6502/86
6/03 B
41/91 T
1/6%-1/75-
برکتبرکت
7,2001/99
63/41 B
124/85 T
4/78%
-1/87 M
1/6915/27
ریشمکریشمک
33,250-1/93
85/04 B
9/97 T
0/38%-0/365/49
شفاشفا
23,4000/73
1/88 B
63/46 T
2/43%
-1/49 B
0/559/67
داوهداوه
10,6402/26
1/62 B
7/41 T
0/28%
0/00
1/2614/67
دکپسولدکپسول
79,0000/58
19/96 B
23/70 T
0/91%
-7/72 B
0/587/99
درهآوردرهآور
79,6003/16
28/04 B
19/90 T
0/76%
4/91 B
1/657/3
هجرتهجرت
29,150-0/17
35/03 B
46/64 T
1/78%
7/03 B
1/56/06
دتوزیعدتوزیع
23,950-0/62
11/20 B
43/11 T
1/65%
-161/58 M
0/795/57
دداناددانا
52,7501/04
9/68 B
126/60 T
4/85%
-4/33 B
3/9-
درازیدرازی
21,0001/45
3/19 B
21/00 T
0/8%
636/31 M
0/76-
بیوتیک
ب
1,000-99/9
0/00
802/90 B
0/03%---
دقاضیح
د
--------
دقاضی
د
25,900-2/12
11/84 B
44/03 T
1/69%
-10/00 B
0/07-