دزهراوی

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/68%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/34%
حجم
1
0
/
7
0
2
0
M
0

دزهراوی

|مجاز
داروسازی زهراوی|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/68%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/34%
حجم
1
0
/
7
0
2
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  0
  0
  /
  1
  0
  7
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  1/82
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+10/9%
  • صنعت+3/1%
  • بورس+9/4%
  • فرابورس+5/8%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت6,000پایین ترین قیمت5,840

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31
  • ۱۴۰۲/۵/۲۱
   آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29(اصلاحیه)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 18/90 T
 • تعداد معاملات
  2
  0
  0
  0
  4
  0
 • تغییر مالکیت
  0/05%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 70/92 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 147/39 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/06
6,170بازه قیمت روز5,590
10/17 B
حقیقی
10/10 B
0/00
حقوقی
70/92 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/71
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/81 M
 • تعداد سهام3,204,000,000
 • سهام شناور
  19/98 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه12/01
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین-سهامی عام-24/31%شرکت لابراتوارهای رازک-سهامی عام-17/47%شرکت داروسازی حکیم15/84%شرکت داروپخش-سهامی عام-14/25%شرکت داروسازی شهیدقاضی-سهامی عام-5/71%PRXسبد-شرک66041--شرک30630-1/39%PRXسبد-شرک66041--شرک30630-1/03%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۶/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (مواد و محصولات دارویی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
دسبحادسبحا
9,6200/62
7/33 B
67/10 T
2/53%
-102/61 M
1/9-
کاسپینکاسپین
18,6001/31
7/65 B
26/04 T
0/98%
-2/57 B
1/03-
دامیندامین
4,369-1/06
26/03 B
24/03 T
0/91%
-144/72 M
0/56-
دحاویدحاوی
15,690-3
49/80 M
16/95 T
0/64%
0/00
1-
دشیریدشیری
116,5502/97
3/31 B
5/83 T
0/22%
3/11 B
23/99-
دکوثردکوثر
12,0100/85
32/92 B
20/42 T
0/77%
-1/02 B
0/88-
دلردلر
29,0900
5/31 B
65/45 T
2/47%
-2/00 B
0/73-
دتهران دتهران
29,8000
30/99 B
16/09 T
0/61%---
دسانکودسانکو
6,950-1/15
18/02 B
11/20 T
0/42%
-2/09 B
0/86-
وپخشوپخش
19,010-0/05
1/98 B
159/68 T
6/02%
187/81 M
0/77-
دفرادفرا
36,720-0/49
6/86 B
51/41 T
1/94%
1/40 B
1/03-
پخشپخش
18,770-2/71
24/38 B
71/33 T
2/69%
-604/92 M
0/22-
دشیمیدشیمی
30,9801/82
9/00 B
27/88 T
1/05%
-912/33 M
0/54-
دتماددتماد
51,6200/43
4/55 B
36/91 T
1/39%
1/33 B
1/31-
درازکدرازک
14,020-1
10/39 B
29/44 T
1/11%
-740/21 M
0/86-
والبروالبر
6,150-1/14
10/89 B
83/03 T
3/13%
-5/96 B
1/02-
دسینادسینا
15,580-0/96
329/44 M
37/39 T
1/41%
-274/52 M
1/08-
دتولیددتولید
10,3702/38
37/45 B
12/44 T
0/47%
1/63 B
1/39-
ددامددام
17,580-2/19
21/12 B
20/22 T
0/76%
1/17 B
1/31-
دبالکدبالک
11,780-1/93
7/89 B
9/07 T
0/34%
222/54 M
1/01-
داسوهداسوه
46,520-0/13
1/28 B
34/89 T
1/31%
-641/19 M
0/88-
دابوردابور
17,0501
15/52 B
30/69 T
1/16%
11/26 B
1/75-
دالبردالبر
8,6401/28
8/17 B
56/85 T
2/14%-0/68-
دروزدروز
27,0200/63
1/47 B
18/91 T
0/71%
54/54 M
1/6-
دجابردجابر
16,7800/6
4/42 B
38/06 T
1/43%
-308/11 M
1/56-
کی بی سیکی بی سی
21,1004/64
33/99 B
10/34 T
0/39%
-8/24 B
1/46-
دپارسدپارس
58,7801/13
15/50 B
55/84 T
2/1%
1/95 B
2/43-
دلقمادلقما
3,564-1/09
4/97 B
24/00 T
0/9%
-962/29 M
0/6-
دکیمیدکیمی
32,8401/44
4/75 B
18/92 T
0/71%
158/11 M
1/5-
دعبیددعبید
15,980-0/56
10/73 B
399/50 T
15/05%
-1/32 B
1/52-
تیپیکوتیپیکو
30,700-0/88
11/24 B
337/70 T
12/72%
-2/29 B
0/69-
دیراندیران
8,320-1/32
14/35 B
11/07 T
0/42%
-795/99 M
0/9-
دفارادفارا
32,2900/4
16/10 B
51/66 T
1/95%
-2/59 B
0/85-
دارودارو
29,8700/17
9/83 B
77/66 T
2/93%
148/80 M
0/81-
دسبحاندسبحان
7,470-2/76
22/34 B
39/82 T
1/5%
-7/45 B
0/65-
شتهرانشتهران
55,7505/99
199/64 M
86/93 T
3/27%
0/00
4-
دقاضیدقاضی
24,6502/86
6/03 B
41/91 T
1/58%-1/75-
برکتبرکت
7,040-1/69
39/56 B
122/07 T
4/6%
-3/22 B
0/67-
ریشمکریشمک
33,250-1/93
85/04 B
9/97 T
0/38%-0/36-
شفاشفا
23,390-1/11
6/99 B
63/43 T
2/39%
-1/00 B
1/02-
داوهداوه
10,620-2/29
27/95 B
7/39 T
0/28%
108/97 M
0/75-
دکپسولدکپسول
78,0001/83
59/93 B
23/40 T
0/88%
-8/54 B
0/68-
درهآوردرهآور
77,4500/59
20/64 B
19/36 T
0/73%
16/35 M
1/31-
هجرتهجرت
29,1001/92
32/26 B
46/56 T
1/75%
5/29 B
1/61-
دتوزیعدتوزیع
24,1001/05
9/90 B
43/38 T
1/63%
-329/28 M
0/92-
دداناددانا
52,7001/24
16/46 B
126/48 T
4/76%
-1/74 B
7/42-
درازیدرازی
20,750-0/71
1/99 B
20/75 T
0/78%
562/47 M
1/07-
بیوتیک
ب
1,000-99/9
0/00
802/90 B
0/03%---
دقاضیح
د
--------
دقاضی
د
26,000-2/3
1/56 B
44/20 T
1/67%
-834/97 M
0/34-