دابور

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/17%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/06%
حجم
1
0
5
0
/
3
0
2
0
K
0

دابور

|مجاز
داروسازی ابوریحان|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/17%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/06%
حجم
1
0
5
0
/
3
0
2
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  5
  0
  8
  0
  /
  2
  0
  1
  0
  M
  0
 • تاثیر در شاخص
  -0/51
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+1/2%
  • صنعت-1/2%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت17,000پایین ترین قیمت16,710

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۸
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۶
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 30/85 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  2
  0
 • تغییر مالکیت
  0%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 127/01 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 104/84 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/81
18,120بازه قیمت روز16,400
3/46 B
حقیقی
2/19 B
1/20 B
حقوقی
2/48 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
1/19
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 720/00 K
 • تعداد سهام1,800,000,000
 • سهام شناور
  16/31 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه11/79
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت داروپخش-سهامی عام-83/69%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (مواد و محصولات دارویی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
دسبحادسبحا
9,690-1/03
397/79 M
67/59 T
2/6%
-10/86 M
0/62-
کاسپینکاسپین
19,4200
542/40 M
27/19 T
1/05%
0/00
2/67-
دامیندامین
4,2451/67
1/72 B
23/35 T
0/9%
1/22 M
0/36-
دحاویدحاوی
15,110-2/98
557/46 M
16/32 T
0/63%
0/00
0/5-
دشیریدشیری
120,7501/41
445/69 M
6/04 T
0/23%
245/10 M
3/29-
دکوثردکوثر
11,2400/71
2/18 B
19/11 T
0/74%
-795/81 M
1/49-
دلردلر
29,200-0/34
993/17 M
65/70 T
2/53%
-455/18 M
1/54-
دتهران دتهران
29,8000
30/99 B
16/09 T
0/62%---
دسانکودسانکو
6,5100
563/85 M
10/49 T
0/4%
-112/06 M
0/6-
وپخشوپخش
18,8900/05
1/90 B
158/68 T
6/11%
0/00
0/51-
دفرادفرا
36,520-1/31
186/59 M
51/13 T
1/97%
-1/08 M
1/77-
پخشپخش
17,610-1/56
408/02 M
66/92 T
2/58%
0/00
1/43-
دشیمیدشیمی
30,7900/97
2/42 B
27/71 T
1/07%
-26/55 M
0/91-
دتماددتماد
48,960-6/14
138/24 M
35/01 T
1/35%
0/00
0/85-
درازکدرازک
13,8100/14
1/43 B
29/00 T
1/12%
-31/94 M
0/55-
والبروالبر
6,0000/17
431/72 M
81/00 T
3/12%
0/00
2/64-
دسینادسینا
15,0101/8
677/34 M
36/02 T
1/39%
554/71 M
4/02-
دتولیددتولید
10,3202/49
8/57 B
12/38 T
0/48%
-118/91 M
1/39-
دزهراویدزهراوی
5,910-2/03
1/61 B
18/94 T
0/73%
0/00
0/71-
ددامددام
17,960-1/84
1/97 B
20/65 T
0/8%
414/36 M
0/74-
دبالکدبالک
11,570-0/09
405/20 M
8/91 T
0/34%
0/00
1/13-
داسوهداسوه
46,010-3/63
2/22 B
34/51 T
1/33%
-191/52 M
0/25-
دالبردالبر
6,0000/67
749/48 M
57/00 T
2/2%
-240/04 M
0/47-
دروزدروز
25,820-2/75
837/79 M
18/07 T
0/7%
-187/04 M
0/43-
دجابردجابر
17,3804/56
6/09 B
39/42 T
1/52%
0/00
2/19-
کی بی سیکی بی سی
17,400-1/64
34/13 B
8/53 T
0/33%
-6/93 B
0/34-
دپارسدپارس
57,690-2/2
611/76 M
54/81 T
2/11%
-574/00 M
0/34-
دلقمادلقما
3,384-0/15
2/95 B
22/79 T
0/88%
-252/37 M
0/48-
دکیمیدکیمی
33,0900/64
59/07 M
19/06 T
0/73%
0/00
2/4-
دعبیددعبید
14,9801/6
28/07 B
374/50 T
14/43%
-14/73 B
0/64-
تیپیکوتیپیکو
30,140-0/8
1/37 B
331/54 T
12/78%
-692/58 M
0/23-
دیراندیران
8,3102/06
7/01 B
11/05 T
0/43%
-1/51 B
1/5-
دفارادفارا
32,500-0/31
771/89 M
52/00 T
2%
-66/83 M
0/83-
دارودارو
29,690-1/81
6/94 B
77/19 T
2/97%
-4/73 B
0/23-
دسبحاندسبحان
7,260-0/28
2/12 B
38/70 T
1/49%
-1/75 B
0/38-
شتهرانشتهران
62,6501/95
1/28 B
97/69 T
3/76%
0/00
3-
دقاضیدقاضی
24,6502/86
6/03 B
41/91 T
1/61%-1/75-
برکتبرکت
6,6201/52
33/46 B
114/79 T
4/42%
20/60 B
1/81-
ریشمکریشمک
33,250-1/93
85/04 B
9/97 T
0/38%-0/36-
شفاشفا
23,250-1/76
1/67 B
63/05 T
2/43%
0/00
1/67-
داوهداوه
12,6601/51
5/46 B
8/81 T
0/34%
0/00
0/64-
دکپسولدکپسول
77,2001/45
637/04 M
23/16 T
0/89%
0/00
1/19-
درهآوردرهآور
80,850-1/23
5/54 B
20/21 T
0/78%
-2/83 B
0/47-
هجرتهجرت
28,100-1/93
4/79 B
44/96 T
1/73%
-1/16 B
0/79-
دتوزیعدتوزیع
24,1002/54
2/77 B
43/38 T
1/67%
71/58 M
2/61-
دداناددانا
52,300-0/86
1/56 B
125/52 T
4/84%
-469/88 M
2/19-
درازیدرازی
20,750-2/4
10/51 B
20/75 T
0/8%
0/00
0/51-
بیوتیک
ب
1,000-99/9
0/00
802/90 B
0/03%---
دقاضیح
د
--------
دقاضی
د
25,200-2/78
24/50 K
42/84 T
1/65%
0/00
0-