سیدکو
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
2
0
9
0
6
0
/
8
0
2
0
K
تصویر نماد سیدکو

سیدکو

|مجاز
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم معاملات
2
0
9
0
6
0
/
8
0
2
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  /
  3
  0
  7
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت18,500پایین ترین قیمت18,000

  بازده ماهانه

  سیدکوصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -2,225,597,020ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

سیدکو
 • ارزش بازار
  108/66 Tریال
 • تعداد معاملات
  1
  0
  2
  0
  9
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/01
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -2/23 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  24/46 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/38
19,010بازه قیمت روز17,210
269/03 M
حقیقی
2/49 B
5/10 B
حقوقی
2/87 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
4/74
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  2/40 Mسهم
 • تعداد سهام
  6,000,000,000
 • درصد شناور
  %10/07
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 7/82
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی -سهامی عام -87/07%شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی -سهامی عام -1/82%IFMصندوق سرمایه گذاری .ا.بازارگردانی توسعه مل1/04%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد